Менеджмент соціокультурної діяльності та професійна підготовка фахівців соціокультурної діяльності

 Калаур, С. Методологічні та практичні аспекти впровадження системного підходу у професійну підготовку майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності [Електронний ресурс] / С. Калаур, О. Сорока // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 8 (92). – С. 229–238. – DOI: 10.24139/2312-5993/2019.08/229-238. – Режим доступу: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8398

Летюка, А. Є.  Вивчення творчого потенціалу особистості при підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності [Електронний ресурс] / А. Є. Летюка // Магістр : [збірник наукових праць молодих учених] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін. ]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 2. – С. 173–177.

Локшин, В. С. Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в контексті процесу модернізації вищої освіти [Електронний ресурс] / В. С. Локшин // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2013. – Вип. 1. – С. 109–120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2013_1_13

Любарець, В.  Особливості професійної підготовки менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності [Текст] / В. Любарець // Вища освіта України. – 2018. – № 4. – С. 56–61.

Мельник, І. В. Mенеджмент соціокультурної діяльності: виставкова діяльність в україні (на матеріалах соціологічного дослідження) [Електронний ресурс] / І. В. Мельник, О. Б. Петінова // Освіта та соціалізація особистості : матеріали VІ Всеукраїнської інтернет-конференції (Одеса, 27–28 квітня 2018 р.) / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 18–19. – Режим доступу: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2778

Оленіна, О. Ю. Концепція підготовки менеджерів соціокультурної діяльності в умовах формування суспільства знань [Електронний ресурс] / О. Ю. Оленіна // Культура України. – 2013. – Вип. 42 (2).– С. 41–49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_42%282%29__11

Солоха, Д. В. Моделювання системи оцінки ефективності менеджменту соціокультурної діяльності [Електронний ресурс] / Д. В. Солоха, Н. Л. Сапельнікова // Менеджер. – 2016. – № 2. – С. 33–41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2016_2_6

Тадля, О. М. Менеджмент соціокультурної діяльності: інноваційний підхід та креативні технології освіти [Електронний ресурс] / О. М. Тадля // Актуальні питання культурології. – 2017. – Вип. 17.– С. 269–275. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apkant_2017_17_56

Терентьєва, Н. О. Проектування освітньої програми «менеджмент соціокультурного розвитку» (з урахуванням особливостей регіональної підготовки студентів) [Електронний ресурс] / Н. О. Терентьєва, Т. В. Скорик // Pedagogy and Psychology. – 2018. – VI (69) – Issue: 165, Maj ; Science and Education a New Dimension. – P. 47–51. – Режим доступу: erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/880

Шкуркіна, В. М. Методологічні засади менеджменту соціокультурної діяльності [Електронний ресурс] / В. М. Шкуркіна // Вісник Харківської державної академії культури. – 2010. – Вип. 29. – С. 226–235. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2010_29_30