Медіакультура, медіакомпетентність, медіаграмотність педагога

Баришполець, О. Т.  Український словник медіакультури [Текст] / О. Т. Баришполець ; НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології. – Київ : [Міленіум], 2014. – 195 с.

Бурцева, О. Г.  Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / О. Г. Бурцева ; Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2021. – 22 с.

Іць, С. В.  Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С. В. Іць ; Житомирський державний університет імені І. Франка. – Житомир, 2014. – 20 с.

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід [Текст] : навчально-методичний посібник / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. – Київ : [Міленіум], 2010. – 439 с.

Медіаосвіта та медіаграмотність [Текст] : підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів та слухачів інститутів підвищення кваліфікації вчителів / [ред.-упоряд.: В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. ред. В. В. Різуна]. – Київ : Академія української преси : Центр вільної преси, 2012. – 352 с. – ISBN 978-966-2123-39-5 : 110 грн. 00 коп.

Семеног, О. М.  Медіакультура вчителя-словесника [Текст] : навчальний посібник / О. М. Семеног, М. М. Ячменик ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 143 с.

Череповська, Н. І.  Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ [Текст] : візуальна медіакультура / Н. І. Череповська. – Київ : Шкільний світ, 2010. – 126 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

***

Андрієвська, В. В.  Медіакомпетентність як складова комунікативної компетентності психолога [Текст] / В. В. Андрієвська // Методологічні проблеми трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві : монографія / НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка; за ред. В. В. Андрієвської. – Київ; Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2014. – С. 207–221.

Богомаз, О. Ю.  Формування медіакомпетентностей у майбутніх вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін [Текст] / О. Ю. Богомаз // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 4. – С. 8–13.

Волошко, Г. В.  Сучасні виклики інформаційного суспільства в аспекті формування медіаграмотності майбутніх педагогів. [Текст] / Г. В. Волошко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 9 (53). – С. 3–12.

Ворожбит, Т.  Формування медіакомпетентності учнівської молоді [Текст] : (на матеріалі підручника «Мова наша – українська» / за ред. Л. І. Мацько) / Т. Ворожбит // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 129–132.

Дєнєжніков, С. С.  Медійна компетентність як складова професійної підготовки фахівців в умовах інноваційної освіти [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 238–245.

Доброносова, Ю. Д.  Виклики сучасної медіакультури і розвиток наукового дискурсу [Текст] / Ю. Д. Доброносова // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні : матеріали I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 28 квітня 2017 р., м. Кривий Ріг / Міністерство освіти і науки України, Донецький національний ун-т економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського ; [орг. комітет: О. Б. Чернега (голова), С. В. Маловичко (співголова), О. М. Романуха (вчений секретар) та ін.]. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. – С. 43–46.

Жорнова, О.  Якість вищої освіти України та медіаграмотність науково-педагогічної спільноти: виклики без відгуків [Текст] / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2019. – № 10. – С. 38–44.

Коваленко, Н.  Медіаграмотність як предмет вивчення та проектоутворювальна дефініція в навчально-науковому педагогічному проекті [Текст] / Н. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 261–271.

Кравченко, О. Ю.  Особливості впровадження медіаграмотності у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів суспільних предметів [Текст] / О. Ю. Кравченко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 67–69.

Найдьонова, Л. А.  Медіаобдарованість: синтез комунікативних та інформаційних компетентностей [Текст] / Л. А. Найдьонова // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 3/4. – С. 140–150.

Наумук, І. М.  Розвиток медіакомпетентності майбутніх вчителів інформатики, як необхідна умова до професійної діяльності [Текст] / І. М. Наумук // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2015» : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, 3-4 грудня 2015 року : у 3-х ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Ч. 3. – С. 48–50.

Овчарук, О. В.  Рамка цифрової компетентності для громадян: європейська стратегія визначення рівня компетентності у галузі цифрових технологій [Текст] / О. В. Овчарук // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 1. – С. 31–37.

Огієнко, Д.  Курси медіаграмотності для студентів [Текст] : (на прикладі закладів освіти США) / Д. Огієнко // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 245–249.

Приходькіна, Н.  Методи розвитку медіаграмотності майбутніх педагогів [Текст] / Н. Приходькіна // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 листопада 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 93–96.

Проект учасників наукового гуртка «Медіакультура вчителя-словесника» «Від творчого викладача до творчого студента» [Текст] : вітаємо, тепер ти – журналіст! : [вручення «Посвідчення журналіста газети «Гаудемус» студентам: Глущенко Оксані, Железняку Владиславу, Островковій Анастасії, Соколовій Дарині, Ярошенко Наталії] // Мій університет – моя гордість: діалог особистостей : [збірник студентських робіт] : до 90-річного ювілею Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [за ред.: О. Семеног, Н. Громової, Л. Дорошенко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 91–93. – Назва у змісті збірника: Від творчого викладача до творчого студента.

Стрельченко, Д.  Аналіз результатів експериментальної перевірки ефективності моделі формування самоосвітньої компетентності студентів гуманітарних спеціальностей на основі технологій медіаосвіти [Текст] / Д. Стрельченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України ; Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ «Видавництво НТМТ», 2018. – № 4 (90). – С. 159–177.

Терепещий, С.  Наукові підходи до медіаграмотності освітян [Текст] / С. Терепещий, А. Костенко, О. Богомаз // Вища освіта України. – 2021. – № 2. – С. 53–59.

Толмачова, І. Г.  Інноваційні форми роботи як засіб формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкових класів [Текст] / І. Г. Толмачова // Pedagogy in EU countries and Ukraine at the Modern Stage : Theory and Methodology of Vocational Education Social Pedagogy, Modern Pedagogical Technologies, December 21–22, 2018. – Romania : Baia Mare, 2018. – С. 189–192.

Ячменик, М.  Інтегрований спецкурс із медіакультури у підготовці майбутнього вчителя-словесника: досвід Сумського педагогічного університету [Текст] / М. Ячменик // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали Першої Усеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 травня 2017 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Рада молодих учених, науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 144–152.

Ячменик, М.  Медіакультура як складова академічної культури майбутніх учителів-словесників [Текст] / М. Ячменик // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 113–115.

Ячменик, М.  Медіаосвітній компонент у підготовці майбутніх учителів-словесників [Текст] / М. Ячменик // Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника : збірник матеріалів Усеукраїнської науково-практичної конференції, 25 жовтня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Кафедра української мови ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 1. – С. 180–183.