Біоетика: філософський підхід

1.         Вековшинина, С. В.  Биоэтика: начала и основания [Текст] : философско-методологический анализ / С. В. Вековшинина, В. Л. Кулиниченко. – Киев : Сфера, 2002. – 151 с.

2.         Горпенко, Г. В.  Методологічна роль біоетики в осмисленні коеволюції суспільства та природи [Текст] : автореф. дис. … канд. філософ. наук : 09.00.09 / Г. В. Горпенко ; Ін-т філософ. ім. Г. С. Сковороди НАН України. – Київ, 2007. – 19 с. 

*** 

1.         Ді, Дж. Б.  Біоетика [Текст] : філософське обґрунтування [Текст] / Дж. Б. Ді // Вісник НАН України. – 2001. – № 11. – С. 33–35.

2.         Борейко, В.  Екобіоцентризм як основа екологічної етики [Текст] / В. Борейко // Науковий світ. – 2005. – № 10. – С. 14–15.

3.         Вековшина, С. В.  Профиль современной биоэтики [Текст] / С. В. Вековшина // Філософські науки : зб. наук. пр. / [редкол.: В. О. Цикін (відп. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 7179.

4.         Горпенко, А. В.  Биоэтические проблемы современной образовательной парадигмы [Текст] / А. В. Горпенко // Наука и образование: современные трансформации : монография / Ин-т философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины. – Киев : Парапан, 2008. – Глава 9. – С. 306–317.

5.         Горпенко, Г. В.  Біоетика в системі освіти та науки [Текст] / Г. В. Горпенко // Філософські науки : зб. наук. пр. / [редкол.: В. О. Цикін (відп. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 58–64.

6.         Горпенко, Г. В.  Біоетика та біоетична освіта: зміст, проблеми, рішення [Текст] / Г. В. Горпенко // Філософські науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, Н. В. Кочубей та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Вип. 2. – С. 70–80.

7.         Горпенко, Г. В.  Біоетика та її місце в сучасному суспільстві [Текст] / Г. В. Горпенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 84.

8.         Горпенко, Г. В.  Проблема біоетичної освіти в умовах сталого розвитку суспільства [Текст] / Г. В. Горпенко // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ін-т вищої освіти АПН України, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 78–79.

9.         Гриньова, М. В.  Біоетика як розуміння феномену життя [Текст] / М. В. Гриньова // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 5. – С. 5–8.

10.      Губенко, А. В.  Глобальна біоетика і становлення сучасного образу науки [Текст] / А. В. Губенко // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад “УАБС” ; [редкол.: О. Ю. Щербина-Яковлева, О. П. Бойко, Л. М. Бойченко]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – С. 133–138.

11.      Губенко, А. В.  Модерністична біоетика і майбутнє людства [Текст] / А. В. Губенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 85.

12.      Губенко, А. В.  Образовательно-философские аспекты внедрения биоэтики в Восточноевропейское пограничье: перспективы сотрудничества [Текст] / А. В. Губенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 65–66.

13.      Губенко, Г. В.  Біоетична освіта як основна ознака свідомості інформаційного суспільства [Текст] / Г. В. Губенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 67–68.

14.      Губенко, Г. В.  Біоетичні проблеми сучасності: філософський аспект [Текст] / Г. В. Губенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (3). – С. 199–204.

15.      Губенко, Г. В.  Громадянин учений [Текст] : (роздуми про біоетику, наукове життя та модернізацію сучасної освіти) / Г. В. Губенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (7). – С. 262–269.

16.      Губенко, Г. В.  Проблеми евтаназії в біоетичному контексті [Текст] / Г. В. Губенко // Філософські науки : зб. наук. пр. / МОН України ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, Н. В. Кочубей та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 164–169.

17.      Запорожан, В. Від біоетики – до нооетики [Текст] / В. Запорожан // Вісник НАН України. – 2005. – № 2. – С. 22–31.

18.      Запорожан, В. Від біоетики до екоетики [Текст] / В. Запорожан, А. Гоженко // Вісник Національної академії наук України. – 2004. – № 8. – С. 13–17.

19.      Киященко, Л. П.  Опыт философии трансдисциплинарности (казус “биоэтика”) [Текст] / Л. П. Киященко // Вопросы философии. – 2005. – № 8. – С. 105–117.

20.      Кулініченко, В.  Біоетика як етична концепція [Текст] / В. Кулініченко, С. Пустовіт // Науковий світ. – 2006. – № 5. – С. 16–19.

21.      Кундієв, Ю.  Час біоетики [Текст] / Ю. Кундієв // Україна. Наука і культура / [ред. рада: А. Шидловський та ін. ; наук. ред. Н. Тихонова]. – Київ : [НАН України, Т-во “Знання” України], [2002]. – Вип. 31. – С. 53–57.

22.      Ларіонова-Нечерда, О.  Біоетика захищає майбутнє [Текст] : конспект семінару / О. Ларіонова-Нечерда // Науковий світ. – 2005. – № 10. – С. 9–11.

23.      Локтєв, В.  Біоетика і псевдонаука [Текст] / В. Локтєв, І. Трахтенберг // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 10. – С. 47–53.

24.      МакКормик, П.  Технологическая конъюнктура, этическая инновация и способность видеть истину в “Эко-этике” [Текст] : философия и наука / П. МакКормик // Вопросы философии. – 2011. – № 10. – С. 76–91.

25.      Пустовит, С. В.  Биоэтика как особый тип пострационального кентаврового знания [Текст] / С. В. Пустовит // Філософські науки : зб. наук. пр. / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 157–164.

26.      Пустовіт, С.  Методологічний аналіз особливостей європейської біоетики [Текст] / С. Пустовіт // Філософська думка. – 2006. – № 4. – С. 112–128.

27.      Пустовіт, С. В.  Концептуальні засади глобальної біоетики [Текст] / С. В. Пустовіт, В. Л. Кулініченко, Л. А. Палєй // Практична філософія. – 2012. – № 2. – С. 131–138.

28.      Силуянова, И. В.  Христианская биоэтика в правовом контексте Европейской культуры [Текст] / И. В. Силуянова, В. И. Сабурова // Человек. – 2010. – № 5. – С. 115–121.

29.      Степанюк, А. В.  Біоетичне виховання як складова навчально-виховного процесу сучасної школи [Текст] / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко // Безпека життєдіяльності. – 2005. – № 12. – С. 36–41.

30.      Тищенко, П. Д.  Биоэтика, общество риска и эвристика вызова [Текст] / П. Д. Тищенко // Философские науки. – 2010. – № 12. – С. 42–49.

31.      Чешко, В. Біоетика і громадянське суспільство [Текст] / В. Чешко // Вісник НАН України. – 2002. – № 1. – С. 43–49.

32.      Шпакова, В.  Біоетика та “Довкілля” [Текст] : технологія екологічної філософії для малят / В. Шпакова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 3. – С. 51–54.