Логістика та управління ризиками у вищій освіті

Вітлінський, В. В.  Ризик у менеджменті [Текст] / В. В. Вітлінський, С. Наконечний. – Київ : ТОВ “Борисфен М”, 1996. – 336 с.

Івченко, І. Ю.  Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. Ю. Івченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 343 с.

Колесніков, Г. О.  Менеджерський словник [Текст] : навчальне довідкове видання : для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Колесніков ; МОН України, Волинський ін-т економіки та менеджменту. – Київ : ВД “Професіонал”, 2007. – 286 с.

Мороз, В. М.  Ризик-менеджмент [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності 281 – “Публічне управління та адміністрування”, спеціалізація “Адміністративний менеджмент” / В. М. Мороз, С. А. Мороз ; МОН України, Національний технічний ун-т “Харківський політехнічний ін-т”. – Київ : Кондор, 2019. – 139 с.

Окландер, М. А.  Логістика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Окландер ; МОН України ; Одеський державний економічний університет. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

***

Барабанова, Ю. Є.  Організаційно-економічна модель трансформації логістичного менеджменту України [Текст] / Ю. Є. Барабанова // Економіка та держава. – 2020. – № 5. – С. 208–212.

Клочкова, Т.  Ризики діяльності аграрного університету: характеристика процесів попередження та подолання [Текст] : [фінансові ризики, зменшення прибутків та кількості абітурієнтів] / Т. Клочкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 384–390.

Клочкова, Т. І.  Концептуальні засади менеджменту ризиків у вищій школі [Текст] / Т. І. Клочкова // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 219–226.

Клочкова, Т. І.  Менеджмент ризиків у вищій освіті: характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження [Текст] / Т. І. Клочкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 30–38.

Клочкова, Т. І.  Ризики діяльності університетів Великої Британії: характеристика процесів попередження та подолання [Текст] / Т. І. Клочкова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 150–154.

Клочкова, Т. І.  Ризик-менеджмент: теорія і практика української вищої школи [Текст] / Т. І. Клочкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 415–423.

Клочкова, Т. І.  Технології менеджменту ризиків в університетах Великої Британії [Текст] / Т. І. Клочкова // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 226–263.

Кобилянська, І. М.  Формування ризик-орієнтованого мислення майбутніх фахівців-економістів [Текст] / І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський, В. І. Кириченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 331–339.

Міровська, М.  Гаранти і ризики здобуття сучасним студентом вищої освіти в Україні та Польщі [Текст] / М. Міровська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 6 (80). – С. 36–45.

Подольська, Є.  Децентралізація освіти: нові виклики, ризики й регіональні виміри [Текст] : [система вищої освіти] / Є. Подольська, О. Назаркін // Вища освіта України. – 2016. – № 2. – С. 25–36.

Сбруєва, А. А.  Чинники побудови ефективної освітньої організації: аналіз зарубіжного досвіду [Текст] / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 111–123.