Лідерство

 • Байхэм, У. С.  Воспитай своего лидера [Текст] : как находить, развивать и удерживать в организации талантливых руководителей / У. С. Байхэм [и др.] – М. : Издательский. дом “Вильямс”, 2002. – 411 с.
 • Василькова, О. І.  Динаміка неформального лідерства у навчальній групі ПТУ [Текст] : автореф. дис. … канд. психологічних наук / О. І. Василькова ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 20 с.
 • Гаврилюк, М. В.  Феномен лідерства в університетській освіті Англії та Уельсу [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / М. В. Гаврилюк ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2012. – 20 с.
 • Куриця, А. І.  Відповідальність як чинник розвитку лідерських якостей студента [Текст] : автореф. дис. … канд. психологічних наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / А. І. Куриця ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2013. – 20 с.
 • Скібіцька, Л. І.  Лідерство та стиль роботи менеджера [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. І. Скібіцька. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 191 с.

***

 • Валентик, Н.  Сучасний освітній лідер : який він ? [Текст] / Н. Валентик // Управління освітою. – 2011. – № 1. – С. 3-6.
 • Заболотна, В.  Лідерство у старшокласників [Текст] / В. Заболотна // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 207-209.
 • Кокомова, Е. Н.  Воспитание лидеров [Текст] : [в школьном коллективе] / Е. Н. Кокомова // Классный руководитель. – 2013. – № 8. – С. 40-44.
 • Левченко, Ю. В.  Формування лідерських якостей у дітей старшого дошкільного віку [Текст] / Ю. В. Левченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 8. – С. 24-30.
 • Мирзоян, В. А.  Управление и лидерство: сравнительный анализ теории лидерства [Текст] / В. А. Мирзоян // Вопросы философии. – 2013. – № 6. – С. 3-15.
 • Черненко, В.  Психологія лідерства [Текст] / В. Черненко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 10. – С. 34-35.