Креативність мислення в освітньому середовищі

Буковська, О.  Розвиток креативного мислення учнів на уроках математики [Текст] / О. Буковська // Математика в рідній школі. – 2018. – № 9. – С. 9–17.

Винничук, Р.  Природа креативності та її роль в освітньому процесі [Текст] / Р. Винничук // Вища школа. – 2020. – № 10. – С. 47–58.

Вовчаста, Н.  Розвиток навичок креативного мислення у здобувачів вищої освіти [Текст] / Н. Вовчаста, О. Байрамова, Г. Чорна // Український педагогічний журнал. – 2022. – № 1. – С. 67–97.

Гарнагіна, І. А.  Формування креативного мислення учнів на уроках математики та позакласних заняттях [Текст] / І. А. Гарнагіна // Математика в школах України. – 2008. – № 4. – С. 10–13.

Жуковська, Н.  Розвиток креативного мислення учнів за методом Едварда де Боно “Шість кольорових капелюшків мислення” [Текст] : матеріали до уроку української мови в 11 класі / Н. Жуковська // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 4. – С. 41–43.

Литвиненко, В.  Використання різних технологій для розвитку креативного мислення в учнів початкових класів [Текст] / В. Литвиненко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 28 квітня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти і науки Сумської обласна державна, Управління освіти і науки Сумської міської ради та ін. ; [редкол.: Л. В. Пшенична, О. Ю. Кудріна, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2021. – С. 302–305.

Манакіна, В.  Креативне мислення під час аналізу та розв’язування фізичних задач [Текст] / В. Манакіна, Г. Редько // Фізика та астрономія в школі. – 2008. – № 2. – С. 53–54. – Поч. № 5/6.

Покась, Л.  Креативна технологія навчання формує мислення майбутнього [Текст] / Л. Покась, В. Сінгаєвська // Географія та основи економіки в школі. – 2010. – № 9. – С. 2–5.

Прилипко, А. Л.  Креативність мислення, як складова інтелектуального розвитку студентів в ході навчання [Текст] / А. Л. Прилипко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ*плюс – 2012” : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”ТОВ, 2012. – Ч. 2. – С. 110–112.

Просіна, О.  Креативне мислення [Текст] : способи й методи ефективного продуктування ідей / О. Просіна // Управління освітою. – 2020. – № 3, березень. – С. 28–35.

Сєрік, О. В.  Розвиток креативного мислення учнів засобами інноваційних технологій на уроках біології [Текст] / О. В. Сєрік // Біологія. – 2018. – № 15. – С. 3–5.

Чапюк, Ю.  Розвиток креативного мислення молодших школярів засобами іноземної мови: теоретико-прикладні аспекти [Текст] / Ю. Чапюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 8 (62). – С. 95–105.

Чапюк, Ю. С.  Ігри-вправи для розвитку креативного мислення учнів початкових класів при викладанні англійської мови [Текст] / Ю. С. Чапюк // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 209–210.

Шевченко, С. В.  Розвиток творчих компетентностей і креативного мислення на уроках інформатики [Текст] / С. В. Шевченко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 6. – С. 25–28.