Креативна педагогіка як умова активізації освітнього процесу

Бузовська, Т. В.  Педагогічна креативність як структурний компонент інноваційної діяльності майбутніх учителів іноземної мови [Текст] / Т. В. Бузовська // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація, та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 39–42.

Витерайло, А. М.  Педагогічні ідеї А. С. Макаренка в сучасній креативній школі [Текст] / А. М. Витерайло // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (13 березня 2013 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація, Інститут педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 10–11.

Галиця, І.  Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів [Текст] / І. Галиця, О. Галиця // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 104–107.

Іванюк, Т. Г.  Актуальність педагогічних ідей А. С. Макаренка для формування високих загальнолюдських цінностей у контексті креативної освіти [Текст] / Т. Г. Іванюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 119–125.

Кондратенко, О. Л.  Принципи креативної педагогіки і їх реалізація [Текст] : [на уроках хімії] / О. Л. Кондратенко // Хімія. – 2018. – № 1/2. – С. 5–11.

Левченко, Л. С.  Педагогічні засоби реалізації евристичного потенціалу креативної освіти [Текст] / Л. С. Левченко // Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога в інноваційній освіті : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 289–307.

Лук’янова, С. М.  Про деякі особливості створення креативного освітнього середовища в педагогічному вузі [Текст] / С. М. Лук’янова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ* плюс – 2015» : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Ч. 2. – С. 77–79.

Петришин, Л. Й.  Креативне середовище як педагогічна умова формування креативності майбутніх соціальних педагогів [Текст] / Л. Й. Петришин // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 61–71.

Пристинский, В. Н.  Инновационность в разработке креативных педагогических технологий формирования здоровьесберегающего образовательного пространства университета [Текст] / В. Н. Пристинский // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : збірник наукових праць учасників V Міжнародної науково-практичної конференції [для студентів, аспірантів, науковців] / Міністерство науки, молоді та спорту України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ; [рец.: В. Ф. Живодьор, М. В. Жук]. – [Суми] : РВВ КЗ СОІППО ; СВС Панасенко І. М., 2012. – С. 313–318.