Коучинг як сучасна педагогічна інноваційна технологія

Бєлова, О.  Коуч в освіті [Текст] : чи може педагог стати коучем для своїх учнів? / О. Бєлова // Соціальний педагог. – 2018. – № 4, квітень. – С. 36–38.

Бєляєва, Н. В.  Соціоадаптаційний контекст іміджетворення студента-переселенця [Текст] / Н. В. Бєляєва // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 9. – С. 60–62.

Борова, Т.  Використання коучингових технологій у діяльності вищих навчальних закладів [Текст] / Т. Борова // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; гол. ред. Н. Білик. – Полтава : ТОВ “Асмі”, 2007. – № 9/10. – С. 33–39.

Воронова, С. В.  Коуч-технологія для директора школи [Текст] / С. В. Воронова // Управління школою. – 2018. – № 34/36. – С. 2–61.

Гондол, І.  Коучинг і шкільна корпоративна культура [Текст] / І. Гондол // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 11. – С. 11–13.

Денищева, Л. О.  Развитие творческого потенциала магистрантов в свете реализации профессионального стандарта педагога [Текст] : [подготовка будущего учителя – бакалавра и магистранта к работе в школе, к самостоятельной работе, к уроку; на примере системы российского образования] / Л. О. Денищева // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ* плюс – 2015” : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 2. – С. 33–35.

Ковальова, О.  Коучинг: чому в нас він не спрацьовує? [Текст] : (створення нового українського коучингу) : [коучинг – це мистецтво створення за допомогою бесіди і поведінки середовища, яке допомагає розвитку особистості] / О. Ковальова // Соціальний педагог. – 2015. – № 3, березень. – С. 51–57.

Кононко, О.  Особливості методів підвищення фахової майстерності початківців [Текст] : [методи наставництва; подано портрети наставника-коуча та учня-коуча] / О. Кононко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2018. – № 8. – С. 11–19.

Луценко, С. М.  Педагогічний коучинг як інноваційна технологія підвищення кваліфікації менеджерів освіти [Текст] / С. М. Луценко, Я. І. Цебро // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 11–14.

Меттини, Э.  А. С. Макаренко: воспитание и коучинг [Текст] / Э. Меттини // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 144–149.

Міловзорова, А. М.  Система наставництва (коучінга) у професійній адаптації молодих фахівців – викладачів біології [Текст] / А. М. Міловзорова // Біологія. – 2011. – № 32. – С. 2–8.

Огар, О. І.  Коучинг як сучасна технологія педагогічного керівництва [Текст] / О. І. Огар // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 4. – С. 17–20.

Рощупкіна, Л. Ю.  Психолого-педагогічне проектування і коучинг як фактори формування гуманістичної спрямованості педагога [Текст] / Л. Ю. Рощупкіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 161–162.

Рощупкіна, Л. Ю.  Роль педагога-коуча у вирішенні професійних освітніх проблем [Текст] / Л. Ю. Рощупкіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 167–168.

Скидан, С.  Налагодження співпраці між педагогами та учнями [Текст] : коуч-практикум / С. Скидан // Соціальний педагог. – 2015. – № 4, квітень. – С. 19–24.

Сокач, Ю.  Патріотичне виховання: як зробити дієвим [Текст] : коучінг для педагогів / Ю. Сокач // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 7–9.

Стадник, Г. А.  Коучинг как технология развития творческого потенциала личности [Текст] / Г. А. Стадник // Психологічна культура у становленні особистості як суб’єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 67–68.

Стадник, Г. А.  Коучинг як інноваційна технологія розвитку особистості [Текст] / Г. А. Стадник // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / МОН України, Центральний інcтитут післядипломної педагогічної освіти, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічний освіти ; Інститут вищої освіти АПН України та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2007. – С. 35–36.

Усик, С.  Коучингові техніки організації роботи колективу [Текст] / С. Усик, Л. Богданович // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 9. – С. 9.

Чирво, А. Ю.  Коучинг в процессе овладения иностранным языкам школьниками с сохранным интеллектом в условиях дистанционного обучения в начальной школе [Текст] / А. Ю. Чирво // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 3. – С. 32–37.

Яремко, Г.  Менторство, коучинг і школи-маяки [Текст] : як учителі підвищують кваліфікацію за кордоном / Г. Яремко // Школа. – 2018. – № 1. – С. 44–59.