Корекція та автоматизація порушених у вимові звуків у дошкільників

Андросова, В. М.  Дислалія. Хрестоматія [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Ч. 1 / В. М. Андросова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 262 с. 

Кравцова, І. В.  Нумо, звуки, відгукніться! 38 занять із виховання звукової культури мовлення п’ятого року життя [Текст] : посібник на допомогу батькам / І. В. Кравцова, Л. Л. Стахова. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 38 с.

Кравцова, І. В.  Нумо, звуки, відгукніться! 38 занять із виховання звукової культури мовлення дітей шостого року життя [Текст] : посібник на допомогу батькам / І. В. Кравцова, Л. Л. Стахова. – [Тернопіль] : Мандрівець, [2019]. – 69 с. 

Кравцова, І. В.  Програма «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення» [Текст] / І. В. Кравцова, Л. Л. Стахова. – [Тернопіль] : Мандрівець, [2019]. – 80 с.

Кравцова, І. В.  Розмовляйко. 38 занять із розвитку мовлення дітей четвертого року життя [Текст] / І. В. Кравцова, Л. Л. Стахова. – [Тернопіль] : Мандрівець, [2019]. – 48 с.

Мартиненко, І. В.  Особливості комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку із системними порушеннями мовлення [Текст] : [монографія] / І. В. Мартиненко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [ДІА], 2016. – 307 с. 

Савінова, Н. В.  Теорія і практика корекції мовленнєвої діяльності у дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук : спеціальність 13.00.03 «Корекційна педагогіка» /  Савінова Наталія Володимирівна ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. – 42 с.

Стахова, Л. Л.  Нумо, звуки, відгукніться! Домашній логопедичний зошит із виховання звукової культури мовлення для дітей шостого року життя [Текст] / Л. Л. Стахова, І. В. Кравцова. – Тернопіль : Мандрівець, 2019. – 55 с. : іл. 

Стахова, Л. Л.  Нумо, звуки, відгукніться! Домашній логопедичний зошит із виховання звукової культури мовлення дітей п’ятого року життя [Текст] / Л. Л. Стахова, І. В. Кравцова. – [Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 44 с. : іл. 

Стахова, Л. Л.  Розмовляйко. Домашній логопедичний зошит із розвитку мовлення дітей четвертого року життя [Текст] / Л. Л. Стахова, І. В. Кравцова. – [Тернопіль] : Мандрівець, [2019]. – 47 с.

Шеремет, М. К.  Корекція просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією [Текст] : навчально-методичний посібник / М. К. Шеремет, О. В. Боряк ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 190 с. 

Шеремет, М. К.  Методика діагностики та корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку [Текст] : навчально-методичний посібник / М. К. Шеремет, О. В. Боряк ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 143 с. 

***

Артеменко, А.  Порушення мовлення у дітей [Текст] : у пошуках першопричин / А. Артеменко, Г. Негода, О. Скуратівська // Соціальний педагог. – 2018. – № 11, листопад. – С. 22–29.

Багуля, М. О.  Розвиток фонематичного сприйняття в дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня [Текст] / М. О. Багуля, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 66–68.

Банько, І. І.  Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення дітей із тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / І. І. Банько // Логопед. – 2020. – № 6. – С. 2–6.

Басевич, К. О.  Вивчення стану сенсорних умінь дошкільників із мовленнєвими порушеннями [Текст] / К. О. Басевич, О. В. Ласточкіна // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали II Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 15 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 12–15.

Бєлова, О.  Особливості мовленнєвої готовності до школи старших дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / О. Бєлова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 247–249.

Бодарєва, М. І.  Соціально-психологічні аспекти застосування ААС в спеціальній освіті дітей з ТПМ [Текст] : [ТПМ – тяжкі порушення мовлення] / М. І. Бодарєва // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів IV Міжнародної заочної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 5. – С. 155–159.

Бондар, Л.  Діти-дизартрики [Текст] : теорія та практика корекційно-відновлювальної роботи / Л. Бондар, Л. Косташенко // Дефектолог. – 2018. – № 10, жовтень. – С. 19–30.

Бондаренко, К. О.  Дидактичні ігри в логопедичній роботі з дітьми із ФФНМ 4, 5-5 років [Текст] / К. О. Бондаренко, О. В. Боряк // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25-26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 372–377.

Боряк, О. В.  Аналіз результатів корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією [Текст] / О. В. Боряк // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 236–237.

Боряк, О. В.  Характеристика просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією [Текст] / О. В. Боряк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 214–215.

Васюкова, О. Б.  Проблема формування фонетико-фонематичної сторони мовлення при дизартрії [Текст] / О. Б. Васюкова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 20 березня 2019 р. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 19–21.

Васюкова, О. Б.  Проблема формування фонетико-фонематичної сторони мовлення при дизартрії [Текст] / О. Б. Васюкова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 20 березня 2019 р. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 19–21.

Вичисенко, І. О.  Методи розвитку діалогічного мовлення у дітей дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення [Текст] / І. О. Вичисенко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 160–163.

Віжунова, Ю. М.  Особливості словотворення у дітей із ІІІ рівнем ЗНМ та шляхи його корекції [Текст] / Ю. М. Віжунова, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 76–79.

Гаврилова, Т. М.  Логоритмічні вправи в роботі з автоматизації та диференціації звуків [Текст] / Т. М. Гаврилова // Логопед. – 2018. – № 3. – С. 15–17.

Геренко, М. В.  Логопедична робота по формуванню словника у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення III рівня [Текст] / М. В. Геренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 277–281.

Гетьманенко, І. В.  Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення у дошкільників [Текст] / І. В. Гетьманенко, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 89–92.

Гребеник, Л. І.  Передумови дослідження когнітивних стилів у дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / Л. І. Гребеник // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 236–241.

Дермельова, А. Ю.  Розвиток монологічного типу мовлення у дітей із ЗНМ ІІІ рівня засобами описової розповіді [Текст] / А. Ю. Дермельова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С.167–171.

Диль-Костіна, Н.  Виявлення вад та корекція мовлення у дітей із дизартрією [Текст] / Н. Диль-Костіна // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С. 38–40.

Діденко, Л. В.  Особливості корекційної роботи з дошкільниками з порушеннями мовлення [Текст] / Л. В. Діденко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 259–263.

Дідкова, Л. М.  Корекційна робота щодо усунення стертої дизартрії [Текст] / Л. М. Дідкова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 71–76. – (Серія 19, «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія»).

Єремеєк, Т. А.  Особливості довільної уваги у дітей дошкільного віку з дизартрією [Текст] / Т. А. Єремеєк // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 28–31.

Зелінська-Любченко, К. О.  Онто- та дизонтогенез мовленнєвої діяльності дошкільників [Текст] / К. О. Зелінська-Любченко // Освіта, наука, виробництво: реалії та перспективи : збірник наукових праць / [редкол.: І. І. Гавриленко, С. С. Дєнєжніков, Г. В. Дядченко та ін. ; наук. ред. Л. М. Горболіс]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Вип. 1. – С. 41–51.

Іванова, В. П.  Розвиток мовлення дітей із загальним недорозвиненням мовлення засобом гри [Текст] / В. П. Іванова, В. О. Малишевська // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 108–112.

Квашко, І. В.  Формування навичок словотворчості у дітей з порушенням мовленнєвого розвитку середнього дошкільного віку [Текст] / І. В. Квашко, О. В. Боряк // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25-26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 423–425.

Коваленко, Л. О.  Особливості уваги в дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / Л. О. Коваленко, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 112–115.

Коваль, Н. М.  Ігри в логопедичній роботі з дітьми з порушеннями мовлення [Текст] / Н. М. Коваль // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів V Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 6. – С. 257–263.

Ковальова, О. М.  Формування антонімічного словника у старших дошкільників із ЗНМ III рівня [Текст] / О. М. Ковальова, І. В. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 115–118.

Козлова, Л. О.  Використання спеціальних засобів та прийомів при формуванні та корекції граматичної будови мови у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня [Текст] / Л. О. Козлова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 122–127.

Кравченко, А. І.  Випереджаюче навчання як засіб підготовки до школи дітей із порушеннями мовлення [Текст] / А. І. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 134–142.

Кравченко, А. І.  Корекція мовленнєвого дихання в дітей старшого дошкільного віку з дизартрією [Текст] / А. І. Кравченко, Я. С. Базильова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 27–30.

Кравченко, Н. О.  Дизартрія: причини виникнення і шляхи її подолання [Текст] / Н. О. Кравченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 49–54.

Кузьменко, О. А.  Дослідження стану сформованості моторних та вербальних ритмічних процесів у дітей із дизартрією [Текст] / О. А. Кузьменко // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 126–129.

Курочкіна, О. О.  Особливості фонематичного сприйняття у дітей дошкільного віку з ФФНМ [Текст] / О. О. Курочкіна // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 77–82.

Ласточкіна, О.  Діагностика зв’язного мовлення у дітей із тяжкими порушеннями мовлення засобами пізнавальних завдань [Текст] / О. Ласточкіна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 1 (77). – С. 47–53.

Ласточкіна, О. В.  Ефективність методики підготовки старших дошкільників із ТПМ до навчання в школі засобами пізнавальних знань [Текст] / О. В. Ласточкіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 165–166.

Литвиненко, В. А.  Інтегрований підхід до застосування артпедагогіки в корекційно-реабілітаційній роботі з дошкільниками з ФФНМ [Текст] / В. А. Литвиненко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 127–132.

Литвиненко, В. А.  Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами артпедагогіки [Текст] / В. А. Литвиненко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 132–135.

Литвиненко, В. А.  Проблеми корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки [Текст] / В. А. Литвиненко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 166–167.

Лось, Н. І.  Особливості зв’язного монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ [Текст] / Н. І. Лось // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 129–133.

Мальована, Т.  Методика діагностики та корекції порушень комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей раннього віку [Текст] / Т. Мальована, Є. Харькова // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11-12 жовтня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Управління освіти і науки Сумської обласної держ. адміністрації, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 373–377.

Мимоход, Я. В.  Особливості логопедичного масажу при стертій формі дизартрії [Текст] / Я. В. Мимоход, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: Кудренко А.І., Лянной Ю.О., Косяк В.А та ін. ; наук. ред. Т.О.Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 306–308.

Мимоход, Я. В.  Особливості стану артикуляційної та мімічної моторики в дітей дошкільного віку зі стертою формою дизартрією [Текст] / Я. В. Мимоход, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 104–107.

Мороз, Л. В.  Розвиток дрібної моторики рук у комплексній системі корекційно-логопедичної роботи при стертій дизартрії [Текст] / Л. В. Мороз // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 136–138.

Новгородська, В. С.  Напрямки корекційно-логопедичної роботи з дітьми раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку [Текст] / В. С. Новгородська // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 337–339.

Новгородська, В. С.  Основні напрямки роботи з профілактики порушень мовлення у дітей раннього віку [Текст] / В. С. Новгородська // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 89–92.

Остапчук, Т. О.  Формування зв’язного мовленнєвого висловлювання у дошкільників із порушеннями мовлення [Текст] / Т. О. Остапчук, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 103–106.

Пахомова, Н.  Мовленнєва компетенція як критерій готовності дошкільників зі стертою дизартрією до навчання в школі [Текст] / Н. Пахомова // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 236–240.

Пахомова, Н.  Особливості формування фонетичної компетенції у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією [Текст] / Н. Пахомова // Дефектологія. – 2005. – № 2. – С. 37–39.

 Рібцун, Ю.  Обстеження фонетико-фонематичної сторони мовлення молодших дошкільників із ЗНМ [Текст] : [ЗНМ – загальний недорозвиток мовлення] / Ю. Рібцун // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 250–254.

Рудник, І. О.  Логопедичний супровід дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / І. О. Рудник // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів IV Міжнародної заочної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 5. – С. 179–183.

Снагощенко, Ю. В.  Застосування логопедичних моделей та технологій для подолання ЗНМ у дітей старшого дошкільного віку [Текст] / Ю. В. Снагощенко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 346–350.

Соловйова, А. А.  Логопедичне фронтальне заняття в дошкіллі для дітей з ФФНМ як форма організації логопедичної допомоги [Текст] / А. А. Соловйова, Т. М. Підлісна, В. М. Андросова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 140–144.

Трофименко, Л.  Новітні освітні технології у корекційному навчанні дошкільників із ЗНМ [Текст] : [ЗНМ – загальний недорозвиток мовлення] / Л. Трофименко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 267–270.

Черненко, М. В.  Особливості розвитку словника дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня [Текст] / М. В. Черненко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 239–243.

Чмеленко, В. О.  Корекційна робота з дітьми зі стертою формою дизартрії [Текст] / В. О. Чмеленко // Логопед. – 2019. – № 1. – С. 4–8.

Чмих, Н. В.  Дослідження зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ [Текст] / Н. В. Чмих, О. В. Ласточкіна // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25-26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 488–494.

Ярмоленко, М. М.  Особливості обстеження дітей з дизартрією [Текст] / М. М. Ярмоленко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 130–134.