Контрольно-оцінювальна діяльність у закладах освіти

Стрілець-Бабенко, О. В.  Система навчально-педагогічних ситуацій у підготовці майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної діяльності [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / О. В. Стрілець-Бабенко ; Міністерство освіти і науки України, Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с.

Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти [Текст] : монографія / О. І. Ляшенко [та ін.] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. – 159 с.

Торяник, В. М.  Завдання до підсумкового контролю знань з курсу «Методика навчання екології» [Текст] : для самостійної роботи здобувачів вищої освіти / В. М. Торяник, Л. П. Міронець ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2022. – 24 с.

Фідкевич, О. Л.  Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти» [Текст] / О. Л. Фідкевич, Н. В. Бакуліна. – Київ : Генеза, 2020. – 63 с.

***

Андрійчук, О. І.  Методичні умови педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів [Текст] : [якість освіти; загальноосвітній державний стандарт та вимоги до освіченості учнів] / О. І. Андрійчук // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2019 р. / Громадська організація «Південна фундація педагогіки». – Одеса : [ГО «Південна фундація педагогіки»], 2019. – Ч. 2. – С. 100–102.

Богачков, Ю. М.  Хмарні технології й оцінювання рівня навчальних досягнень старшокласників [Текст] / Ю. М. Богачков, О. Ю. Буров, П. С. Ухань // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 1. – С. 51–55.

Богданець-Білоскаленко, Н.  Формувальне оцінювання у контексті багатомовної освіти [Текст] / Н. Богданець-Білоскаленко, О. Фідкевич // Український педагогічний журнал. – 2022. – № 1. – С. 30–39.

Гафіяк, А. М.  CRM-системи як засіб оцінювання рівня підготовки фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : [CRM-системи – управління відносинами з клієнтами, споживачами] / А. М. Гафіяк, Н. В. Кононец // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 10–18.

Загрeбeльний, С.  Алгоритм розробки програмного забезпечення для оцінки рівня знань студентів з використанням технології «клієнт-сервер» [Текст] / С. Загрeбeльний, O. Кoстікoв, М. Брус // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України ; Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ Видавництво НТМТ, 2018. – № 5 (91). – С. 84–98.

Коберник, І.  Оцінювання в Новій українській школі: ресурс для розвитку замість вироку [Текст] / І. Коберник // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 8. – С. 2–5.

Колесник, А. С.  До оцінки проблеми адаптації дітей під час навчальної діяльності [Текст] / А. С. Колесник, В. В. Кузьмичова // Актуальні проблеми громадського здоров’я : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Освіта і здоров’я», 7–8 квітня 2020 р., [м. Суми] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України!» та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома], 2020. – Т. 1 (4). – С. 103–103.

Короденко, М.  Критерії оцінки [Текст] : [за якими критеріями експерти оцінюватимуть професійний досвід учасників сертифікації (педагогів початкових класів) для Нової української школи] / М. Короденко // Освіта України. – 2019. – № 1/2, 21 січня. – С. 7.

Корсак, К.  Про настання антиколаптичної стадії оцінювання якості науково-освітньої діяльності у сфері вищої освіти [Текст] / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища школа. – 2020. – № 4. – С. 7–23.

Кошевич, Ю. О.  Рейтингова система оцінювання [Текст] / Ю. О. Кошевич, М. В. Медведєва // Управління школою. – 2019. – № 28/30. – С. 30–39 ; 2020. – № 7/9. – С. 43–54.

Красножон, К. В.  Оцінка за межами рамок критеріїв [Текст] / К. В. Красножон // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 3. – С. 27–29.

Кулик, Н.  Комплексна оцінка: новації та рекомендації [Текст] : інклюзивна освіта / Н. Кулик // Освіта України. – 2022. – № 8, 28 лютого. – С. 12–13.

Майєр, Н. В.  Контроль і оцінювання тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур [Текст] / Н. В. Майєр // Іноземні мови. – 2020. – № 1. – С. 19–25.

Масна, М. А.  Тестові завдання для оцінювання знань та практичних навичок учнів 6-х класів [Текст] / М. А. Масна // Основи здоров’я. – 2019. – № 5. – С. 4–9.

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи [Текст] : затверджено наказом від 16.09.20 р., № 1146 / Україна. МОН // Початкове навчання та виховання. – 2020. – № 31/33. – С. 3–7.

Науменко, С. О.  Перспективи зовнішнього незалежного оцінювання на рівні базової середньої освіти в Україні у векторах європейського досвіду [Текст] / С. О. Науменко // Український педагогічний журнал. – 2019. – № 1. – С. 5–15.

Новикова, Н. В.  Технології оцінювання освітніх результатів учнів 8–11 класів на уроках мистецтва в умовах дистанційного навчання [Текст] / Н. В. Новикова // Мистецтво та освіта. – 2021. – № 2. – С. 51–54.

Олійник, В.  «Дистанційка»: готуємося до внутрішнього моніторингу [Текст] / В. Олійник // Освіта України. – 2022. – № 42/43, 31 жовтня. – С. 8–10.

Оніщенко, І. В.  Нова українська школа: оцінювання по-новому [Текст] : заняття з елементами тренінгу з учителями початкової школи / І. В. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. – 2019. – № 13/15. – С. 5–12.

Онопрієнко, О. В.  Технології конструювання інструментарію формувального оцінювання навчальних досягнень учнів першого та другого класів [Текст] / О. В. Онопрієнко // Український педагогічний журнал. – 2019. – № 1. – С. 77–85.

Остапенко, О. І.  Стан організації підготовки учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні [Текст] / О. І. Остапенко // Управління школою. – 2020. – № 1/3. – С. 17–22.

Перехейда, О. М.  Портфоліо як сучасна технологія оцінювання досягнень [Текст] : [про портфоліо учня] / О. М. Перехейда // Управління школою. – 2020. – № 7/9. – С. 55–65.

Петриченко, Я. В.  Особливості формувального оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи [Текст] / Я. В. Петриченко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, М. А. Бойченко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 18. – С. 53–56.

Покрова, С.  Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до формувального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів [Текст] / С. Покрова // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 4. – С. 192–198.

Полякова, Г.  Оцінка якості освітньої програми на основі кваліметричного підходу в закладі вищої освіти [Текст] / Г. Полякова, С. Ачкасова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 131–145.

Пометун, О. І.  Оцінювання учнів з громадянської освіти в контексті компетентнісного підходу [Текст] / О. І. Пометун, Т. О. Ремех // Український педагогічний журнал. – 2019. – № 1. – С. 86–97.

Саломатнікова, О. М.  Система контролю й оцінки знань учнів [Текст] : методика та пошук / О. М. Саломатнікова // Математика в школах України. – 2019. – № 2/3. – С. 8–10.

Самелюк, В. М.  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії [Текст] / В. М. Самелюк // Географія та економіка в рідній школі. – 2022. – № 4-6. – С. 11–14.

Синекоп, О. С.  Критерії оцінювання результатів диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх ІТ-фахівців [Текст] / О. С. Синекоп // Іноземні мови. – 2019. – № 3. – С. 3–17.

Ситник, О. І.  Оцінна діяльність учителів за умов Нової української школи [Текст] / О. І. Ситник // Управління школою. – 2019. – № 19/21. – С. 13–16.

Сікорський, П.  Нові підходи до моделювання контрольно-оцінювальних систем в освіті [Текст] / П. Сікорський // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 48–56.

Траіліна, Л. П.  Комп’ютерне тестування як метод оцінювання навчальних досягнень учнів [Текст] / Л. П. Траіліна // Англійська мова та література. – 2020. – № 13-15. – С. 49–52.

Фідкевич, О.  Етап цілепокладання у процесі формувального оцінювання: мета, роль та форми актуалізації [Текст] / О. Фідкевич // Початкова школа. – 2020. – № 3. – С. 7–10.

Фідкевич, О.  Формування оцінювання як інструмент підвищення якості навчання [Текст] / О. Фідкевич, Н. Бакуліна // Початкова школа. – 2020. – № 1. – С. 12–14.

Цвєткова, Г.  Моніторинг якості підготовки магістрів педагогічного профілю: критерії [Текст] / Г. Цвєткова, Е. Панасенко // Вища освіта України. – 2019. – № 1. – С. 53–61.

Шупик, Т.  Критеріально-рівневе оцінювання готовності майбутнього вихователя до творчого розвитку дошкільників засобами казки [Текст] / Т. Шупик // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 271–272.