Конкурентоспроможність підприємств та регіонів України

Арапов, О. С.  Особливості оцінки конкурентоспроможності підприємства в сфері туризму [Текст] / О. С. Арапов // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2-3 квітня 2015 р. / МОН України, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету ; Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та ін. ; [гол. ред. С. М. Неділько ; редкол.: О. А. Любінцева, О. В. Колотуха, А. В. Залевський та ін.]. – Кіровоград : [КЛА НАУ], 2015. – С. 77–85.

Бричко, А. М.  Конкурентоздатність як фактор адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації [Текст] : [на прикладі підприємств Сумської області] / А. М. Бричко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал / редкол. : В. І. Ладика, А. М. Салогуб, Ю. І. Данько та ін. – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2012. – Вип. 11 (54). – С. 121–125.

Буркинський, Б.  Інноваційний рівень виробництва та конкурентоспроможність чорної металургії України [Текст] / Б. Буркинський, С. Савчук // Економіка України. – 2006. – № 4. – С. 4–15.

Бурла, О. Л.  Инновации как инструмент динамичного развития и роста конкурентоспособности экономики региона [Текст] / О. Л. Бурла // Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 листопада 2018 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, М. О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2018. – С. 144–148.

Волошин, А. В.  Міжнародна конкурентоспроможність українських малих та середніх підприємств [Текст] / А. В. Волошин // Економіка та держава. – 2019. – № 2. – С. 120–123.

Головні ознаки підприємства майбутнього [Текст] : [глобалізація діяльності підприємства та інші ознаки] // Економіка в школах України. – 2013. – № 9. – С. 12–14.

Гражевська, Н.  Забезпечення конкурентноспроможності національної економіки в глобальному постіндустіальному вимірі [Текст] / Н. Гражевська // Економіка України. – 2008. – № 9. – С. 54–63.

Гринюк, Д. Ю.  Збалансований розвиток та синергетичні аспекти у дослідженні конкурентоспроможності регіону [Текст] / Д. Ю. Гринюк // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 77–79.

Дергоусот, А. О.  Імідж як складова формування конкурентоспроможності підприємства [Текст] / А. О. Дергоусот, О. П. Чебанова, Ю. В. Слагін // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції, 14–6 травня 2018 р., м. Харків / Український державний університет залізничого транспорту ; Транспортна академія України ; Підйомно-транспортна академія наук України та ін. – Харків : [УкрДУЗТ], 2018. – Ч. 2. – С. 152–153.

Економічна безпека підприємства у системі глобальної конкурентоспроможності [Текст] / Н. Е. Аванесова [та ін.] // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 травня 2018 р., м. Харків / Український державний університет залізничого транспорту ; Транспортна академія України ; Підйомно-транспортна академія наук України та ін. – Харків : [УкрДУЗТ], 2018. – Ч. 2. – С. 145–147.

Калініченко, Л. Л.  Знаннєвоорієнтованість персоналу як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств [Текст] / Л. Л. Калініченко, А. С. Устіловська // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 травня 2018 р., м. Харків / Український державний ун-т залізничого транспорту ; Транспортна академія України ; Підйомно-транспортна академія наук України та ін. – Харків : [УкрДУЗТ], 2018. – Ч. 2. – С. 168–169.

Кіндзерський, Ю.  Проблеми національної конкурентноспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні [Текст] / Ю. Кіндзерський, Г. Паламарчук // Економіка України. – 2006. – № 8. – С. 19–29.

Колмакова, О. М.  Рееміграція кадрового потенціалу як шлях підвищення конкурентоспроможності українських підприємств [Текст] / О. М. Колмакова, В. В. Смачило, В. Ю. Халіна // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 травня 2018 р., м. Харків / Український державний університет залізничого транспорту ; Транспортна академія України ; Підйомно-транспортна академія наук України та ін. – Харків : [УкрДУЗТ], 2018. – Ч. 2. – С. 170–171.

Костинець, Ю. В.  Роль кластерних стратегій у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки України [Текст] / Ю. В. Костинець // Актуальні Проблеми Економіки. – 2018. – № 3. – С. 21–28.

Ксенофонтова, М. М.  Проблеми якості та конкурентоспроможності туристичних підприємств [Текст] / М. М. Ксенофонтова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 161–166.

Кулик, Д. А.  Підвищення конкурентоспроможності закладів громадського харчування у Сумському регіоні [Текст] / Д. А. Кулик // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (23 листопада 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; [редкол.: В. І. Шейко, В. А. Косяк, О. Ю. Кудріна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 70–74.

Липов, В. В.  Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації [Текст] / В. В. Липов // Економіка України. – 2018. – № 3. – С. 21–35. ; № 4. – С. 3–17.

Маковецька, Л. О.  Транспортна складова формування транзитного потенціалу та конкурентоспроможності Рівненської області [Текст] / Л. О. Маковецька, Я. С. Сосницька // Подільський регіон: виклики XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25 квітня 2017 року) / МОН України, Тернопільський національний університет ім. В. Гнатюка та ін. ; [редкол.: М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук, Г. І. Денисик та ін.]. – Тернопіль : [Крок], 2017. – С. 185–190.

Мокій, А. І.  Формування полюсів конкурентоспроможності як чинник підвищення економічної безпеки регіонів [Текст] / А. І. Мокій, Н. А. Мікула, О. І. Дацко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал / редкол. : В. І. Ладика, А. М. Салогуб, Ю. І. Данько та ін. – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2013. – Вип. 5 (56). – С. 3–8.

Посохов, І. М.  Сучасні підходи до забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту в умовах європейської інтеграції [Текст] / І. М. Посохов, О. В. Чепіжко // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 травня 2018 р., м. Харків / Український державний ун-т залізничого транспорту ; Транспортна академія України ; Підйомно-транспортна академія наук України та ін. – Харків : [УкрДУЗТ], 2018. – Ч. 2. – С. 187–188.

Стецюк, П. А.  Механізм забезпечення фінансової конкурентоспроможності підприємств [Текст] / П. А. Стецюк // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 4. – С. 12–19.

Тарнавського, Н.  Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень [Текст] / Н. Тарнавського // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 16–27.

Труніна, І. М.  Туристично-рекреаційної сфера: система забезпечення конкурентоспроможності регіону [Текст] / І. М. Труніна, О. А. Сущенко, Г. С. Ліхопосова // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 травня 2018 р., м. Харків / Український державний університет залізничого транспорту ; Транспортна академія України ; Підйомно-транспортна академія наук України та ін. – Харків : [УкрДУЗТ], 2018. – Ч. 2. – С. 210–211.

Халімон, Т. М.  Гнучкість в системі управління конкурентоспроможного підприємства [Текст] / Т. М. Халімон // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 1. – С. 74–82.

Халімон, Т. М.  Діагностика конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств: методологічний вимір [Текст] / Т. М. Халімон // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 2. – С. 13–20.

Щербак, А. В.  Конкуренція як фактор економічного зростання: світовий досвід та українські реалії [Текст] / А. В. Щербак // Економіка України. – 2018. – № 8. – С. 3–15.