Когнітивний розвиток особистості

Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства [Текст] : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред.: С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – 227 с.

***

Барашева, Д. Є.  Диференціація впливу фактору вивчення іноземної мови на когнітивний розвиток індивіду й ідентифікацію особистості [Текст] / Д. Є. Барашева // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 12. – С. 43–47.

Бурейко, Н. О.  Особливості розвитку когнітивної сфери студентів-білінгвів [Текст] / Н. О. Бурейко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 139–141.

Гончаренко, С. А.  Вплив новітнього інформаційного середовища на когнітивний розвиток дітей [Текст] / С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко, О. Ю. Чекстере // Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред.: С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 8–23.

Козлова, Е. Г.  Педагогические условия развития когнитивных способностей младших школьников [Текст] : на материале математики / Е. Г. Козлова // Педагогические технологии. – 2007. – № 1. – С. 62–70.

Кондратенко, Л. О.  Динаміка змін основних показників когнітивного розвитку дітей за останні 25 років (1998–2013) [Текст] / Л. О. Кондратенко, Л. М. Манилова // Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред.: С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 49–61.

Мотрук, Т. О.  Біхевіористично-когнітивні моделі формування залежної поведінки [Текст] / Т. О. Мотрук // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 285–287.

Пісоцький, О. П.  Принципи когнітивної психології та сучасна практична психологія [Текст] / О. П. Пісоцький // Методології та технології практичної психології в системі вищої освіти : друга Міжнародна науково-практична конференція : тези доповідей / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управління, Кафедра практичної психології та психотерапії ; [редкол.: В. Б. Євтух, Н. І. Пов’якель, І. С. Булах та ін.]. – Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2009. – С. 152–154.

Становлення сучасної парадигми психологічної діагностики когнітивного розвитку учнів [Текст] : монографія / Національна академія педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред.: С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. – Київ : [Імекс-ЛТД], 2012. – 207 с.

Шеремет, М.  Когнітивна складова становлення особистості спеціального психолога [Текст] / М. Шеремет, Д. Супрун // Вища освіта України. – 2021. – № 1. – С. 72–79.

Ширяева, Л. М.  Психологічна просвіта педагогів з питань проектування когнітивного розвитку школярів [Текст] / Л. М. Ширяева // Психологічна просвіта у сучасному суспільстві: методологія, досвід, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди відзначення 90-річчя від дня заснування Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка, 20–21 листопада 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Національної академії пед. наук України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва. Н. В. Чепелєва, Л. В. Долинська та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2014]. – С. 127–129.