Кластери в соціально-економічний та туристичній сферах

Вертіль, О.  Яким магнітом притягнути туристів [Текст] : [створено туристичний кластер у селищі Недригайлів, що на Сумщині] / О. Вертіль // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 142, 27 липня. – С. 4.

Горова, В.  Проблеми соціокультурного розвитку об’єднаних громад в Україні: сучасний стан і перспективи досліджень [Текст] / В. Горова // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 6. – С. 48–57.

Грєхова, С. В.  Кластерний підхід до розвитку ринку туристичних послуг дестинації Салоніки [Текст] / С. В. Грєхова, О. В. Яковчук // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 157–159.

Добровольська, Н. В.  Економічні фактори формування туристичного кластеру Харківської області [Текст] / Н. В. Добровольська, Ю. Л. Кандиба // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 242–246.

Жукова, А. І.  Розширення міжнародного співробітництва як фактор спрямування розвитку ділового кластеру [Текст] / А. І. Жукова // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 123–126.

Кластер освітніх послуг як драйвер розвитку Харківського регіону [Текст] / Г. М. Коломієць [та ін.] // Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 листопада 2018 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, М. О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2018. – С. 14–19.

Климчук, В. О.  Кластерний аналіз: використання у психологічних дослідженнях [Текст] : [статистичний метод дослідження даних при відсутності апріорної гіпотези цих даних] / В. О. Климчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 4. – С. 30–36.

Кононенко, Є. Ю.  Конференц-туризм як пріоритетний напрям розвитку туризму в Харкові [Текст] / Є. Ю. Кононенко // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 92–94.

Костинець, Ю. В.  Роль кластерних стратегій у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки України [Текст] / Ю. В. Костинець // Актуальні Проблеми Економіки. – 2018. – № 3. – С. 21–28.

Крисанов, Д.  Кластиризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій [Текст] / Д. Крисанов, О. Білоцерківець // Економіка України. – 2009. – № 10. – С. 69–75.

Кузьмін, О.  Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень [Текст] / О. Кузьмін, В. Жежуха // Економіка України. – 2010. – № 2. – С. 14–23.

Матічин, Ю. М.  Туристичний потенціал як джерело підвищення інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання в туризмі на прикладі туристичного кластеру “Бойківський колорит” [Текст] / Ю. М. Матічин // Економіка та держава. – 2020. – № 7. – С. 160–164.

Оніпко, Т. А.  Енотуризм: кластер “Nара Vаllеу” у штаті Каліфорнія (США) [Текст] : [винний туризм] / Т. А. Оніпко // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 148–150.

Оніпко, Т. А.  Кластери ІКТ: світовий досвід [Текст] / Т. А. Оніпко // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Полтава, 12-13 травня 2016 року) / Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський ун-т економіки і торгівлі”, Каф. документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах ; за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 37–40.

Паянок, Т. М.  Кластерний аналіз трудового потенціалу України [Текст] / Т. М. Паянок, Ю. О. Важалюк // Економіка та держава. – 2019. – № 12. – С. 109–114.

Поплавська, І. В.  Суспільно-географічний аналіз функціональності готельного господарства України з позиції кластерного підходу [Текст] : [туризм: готельна індустрія] / І. В. Поплавська // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 259–262.

Промислово-логістичний кластер як основа реалізації інноваційної моделі розвитку промислових підприємств залізничного транспорту [Текст] / О. В. Дикань [та ін.] // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 травня 2018 р., м. Харків / Український державний ун-т залізничного транспорту ; Транспортна академія України ; Підйомно-транспортна академія наук України та ін. – Харків : [УкрДУЗТ], 2018. – Ч. 2. – С. 158–159.

Решетник, О. І.  Кластери як фактор підвищення економічної безпеки економіки регіону [Текст] / О. І. Решетник, Р. О. Лободін // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 119–120.

Сбруєв, М. Г.  Сучасна кластерна політика в інноваційному розвитку суспільства: досвід США [Текст] / М. Г. Сбруєв // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 362–386.

Сумщина долучилась до створення Міжнародного медичного кластеру [Текст] // Панорама. – 2020. – № 33, 12-19 серпня. – С. А 9.

Топчієв, О. Г.  Проблеми кластеризації та структурування соціоприродних видів господарської діяльності у географічних дослідженнях [Текст] / О. Г. Топчієв, В. А. Сич // Український географічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 65–72.

Шматков, Д.  Розробка методу редукції змісту навчання моніторингу охорони та використання лісових ресурсів [Текст] / Д. Шматков, Н. Бєлікова, О. Шелковий // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 124–134.

Шушкова, Ю. В.  Новий методичний підхід до аналізування регіональних особливостей інноваційно-технологічного розвитку економіки України на основі кластеризації [Текст] / Ю. В. Шушкова // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 90–94.

Щербак, А. В.  Конкуренція як фактор економічного зростання: світовий досвід та українські реалії [Текст] / А. В. Щербак // Економіка України. – 2018. – № 8. – С. 3–15