Кластерний підхід в освіті

Близнюк, М.  Аналіз тематичних напрямів Міжнародної Карпатської школи у контексті освіти для сталого розвитку [Текст] / М. Близнюк, В. Михайленко // Вища школа. – 2019. – № 9. – С. 7–19.

Взаємодія регіональних кластерів ІТ та послуг вищої освіти як вектор розвитку SMART CITY [Текст] / Г. М. Коломієць [та ін.] // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 29–33.

Волобуєва, Т.  Кластерний підхід [Текст] : партнерство науки і практики / Т. Волобуєва // Управління освітою. – 2013. – № 22, листопад. – С. 4–9.

Гаращук, О. В.  Інноваційний потенціал України: місце та роль освітнього середовища в його зростанні [Текст] : [кластер в освіті – це просторове об’єднання різнорідних структур, які досягли значної (за світовими мірками) конкурентоспроможності] / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 185–188.

Дєнєжніков, С.  Методологічні засади побудови моделі регіонального інноваційного освітнього кластеру [Текст] / С. Дєнєжніков // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / [редкол.: М. Г. Марчук, О. В. Рупташ, І. Г. Руснак та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2016. – Вип. 779 : Філософія. – С. 106–110.

Дєнєжніков, С. С.  Методологічні запити реалізації моделі регіонального інноваційного освітнього кластеру [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (15). – С. 169–179.

Дєнєжніков, С. С.  Теоретико-методологічні запити створення інноваційних освітніх кластерів [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 1/2 (13/14). – С. 156–165.

Дєнєжніков, С. С.  Технологічні засади діяльності регіональних інноваційних освітніх кластерів [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 344–362.

Жолонківська, Л. Г.  Кластер як один із графічних способів організації навчального матеріалу технології розвитку критичного мислення на уроках біології [Текст] / Л. Г. Жолонківська // Біологія. – 2016. – № 10/11. – С. 17–47.

Кандиба, Ю. І.  Підготовка фахівців у галузі туризму як чинник формування туристичних кластерів [Текст] / Ю. І. Кандиба, Н. В. Добровольська // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 271–273.

Любченко, Н. В.  Управління інноваційним розвитком закладів післядипломної педагогічної освіти на основі кластерного підходу як проблема дослідження [Текст] / Н. В. Любченко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9. – С. 13–17.

Осокін, Є. С.  Моделювання процесу зародження кластерів міді при електровідновленні Cu2+йонів в присутності акрилової кислоти та акрилонітрату [Текст] : [важливе місце в удосконаленні процесів гальванотехніки займає розвиток теорії дії органічних добавок] / Є. С. Осокін // Тези доповідей V Всеукраїнського форуму студентів, аспірантів і молодих учених / МОН України ; Національна академія наук України ; Дніпропетровська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: М. В. Поляков, С. І. Оковитий, А. Ф. Булат, О. О. Дробахін, В. В. Іваненко, В. О. Пальчиков]. – Дніпро : [ДНУ], 2019. – С. 81–83.

Постоян, Т. Г.  Дуальна система навчання в умовах галузевої кластеризації [Текст] / Т. Г. Постоян // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 374–382.

Сбруєв, М.  Деякі аспекти впливу університетів США на розвиток регіональних інноваційних кластерів [Текст] / М. Сбруєв // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 3 грудня 2015 р. : у 4 ч. / МОН України, КЗ Сумський обласний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: С. І. Дегтярьов, О. В. Зосименко, І. Л. Кєжковска та ін.]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 1. – С. 175–179.

Філончук, З. В.  “Кластерна економіка” [Текст] : програма курсу за вибором для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (8 годин) / З. В. Філончук // Економіка в школах України. – 2013. – № 7. – С. 9–11.

Філончук, З. В.  Методичні рекомендації щодо викладання курсу “Кластерна економіка” [Текст] / З. В. Філончук // Економіка в школах України. – 2013. – № 7. – С. 12–73.

Харченко, Н.  4 освітні кластери [Текст] : критичне мислення у схемах і таблицях / Н. Харченко // Початкова освіта. – 2018. – № 22, листопад. – С. 9–16.

Шапошнікова, Н. П.  Створення освітньо-виробничих кластерів як фактор успішного працевлаштування [Текст] / Н. П. Шапошнікова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 122–123.

Шумілова, А. В.  Освітянський кластер роботи Національного природного парку “Слобожанський” [Текст] : [розглянуто особливості безперервної неформальної екологічної освіти у НПП “Слобожанський”] / А. В. Шумілова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / МОН України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. А. Пересадько, О. О. Жемеров, А. П. Голіков та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 141–145.