Кінезотерапія (кінезіологія) в системі реабілітаційних заходів

Энока, Р. М.  Основы кинезиологии [Текст] : [учебное издание] / пер. с англ. Р. М. Энока. – Киев : Олимпийская литература, 2000. – 399 с.

***

Богдановська, Н.  Ефективність комплексного застосування засобів кінезотерапії в реабілітації хворих на остеохондроз хребта [Текст] / Н. Богдановська, І. Кальонова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2012. – № 3. – С. 122–125.

Борисова, Л. I.  Використання методів кінезіології в корекційно-розвивальній роботі з дітьми-логопатами [Текст] / Л. I. Борисова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 68–71.

Васильева, Л. Ф.  Возможности прикладной кинезиологии в спорте высших достижений [Текст] / Л. Ф. Васильева // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали I-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, (23–27 листопада 2015 року, м. Слов’янськ) / МОН України, ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний ун-т”, Кафедра здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2015. – С. 127–135.

Дмітрієва, Н. С.  Психомоторний розвиток дітей старшого дошкільного віку із синдромом Дауна за методикою сенсомоторної кінезіотерапії [Текст] / Н. С. Дмітрієва // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 6–8.

Заговайло, О. О.  Методика занять кінезотерапії для дітей дошкільного віку з гіперактивністю [Текст] / О. О. Заговайло, Я. М. Копитіна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 травня 2019 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 1. – С. 164–166.

Зелінська, К. О.  Кінезіотерапія як засіб корекції мовленнєвих порушень у дітей з розумовою відсталістю [Текст] / К. О. Зелінська, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 308–312.

Купына, В. В.  Кинезиотерапия остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника, применяемая в клинике “Вертебролог” [Текст] / В. В. Купына, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми медичної та фізичної реабілітації : матеріали 1-ї Сумської обласної науково-практичної конференції, 19 червня 2003 р. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 65–70.

Липовська, Л. А.  Стимуляція розумової діяльності молодших школярів засобами кінезіології [Текст] / Л. А. Липовська // Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (11–12 квітня 2006 р.) / МОН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи МОНУ і АПН ; Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та ін. ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, В. Ф. Живодьор, Л. М. Коробка та ін.]. – Суми : [Нота бене], 2006. – С. 52–55.

Нечипоренко, Ю.  Кінезіотейпування – новий метод відновлення опорно-рухового апарату й функцій внутрішніх органів [Текст] : [нові технології] / Ю. Нечипоренко // Здоров’я і довголіття. – 2018. – № 13, 3–9 квітня. – С. 4.

Николаева, Н. Г.  Использование кинезотерапии в восстановительном лечении больных с нестабильностью шейного отдела позвоночника [Текст] / Н. Г. Николаева, Е. О. Довгань, Г. К. Кирдоглор // Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия. – 2013. – № 3. – С. 7–10.

Петренко, Ю.  Основні структурні компоненти кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту [Текст] / Ю. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 5 (79). – С. 184–199.

Пономарев, В. В.  Кинезитерапия как форма физкультурно-оздоровительного сопровождения школьников и студентов с заболеваниями опороно-двигательного аппарата [Текст] / В. В. Пономарев, А. В. Яцковский, В. А. Грошев // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 12. – С. 50–53.

Сидорчик, С. В.  Использование кинезиологических упражнений “Гимнастика мозга” в работе со школьниками с ОВЗ [Текст] / С. В. Сидорчик // Логопед. – 2013. – № 7. – С. 8–13.

Сократов, Н. В.  Кинезотерапия как средство профилактики и коррекции адаптационных возможностей организма ребенка [Текст] / Н. В. Сократов, П. П. Тиссен, Л. А. Акимова // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 2. – С. 55–59.

Христова, Т. Є.  Кінезотерапія при різних формах дитячого церебрального паралічу [Текст] / Т. Є. Христова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3 К 1 (70) 16. – С. 214–217. – (Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/”).

Шеремет, І. В.  Особливості підготовки вчителів початкових класів до застосування кінезіологічних вправ для профілактики порушень постави молодших школярів [Текст] / І. В. Шеремет, К. С. Василенко, Ю. М. Коберник // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2019 р. / Громадська організація “Південна фундація педагогіки”. – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки], 2019. – Ч. 2. – С. 91–95.