Кінезіологія та засоби кінезотерапії у реабілітації та відновленніорганізму людини

Левандовський, О. С.  Кінезітерапія і масаж в системі комплексної реабілітації студентів з клінічними ознаками вегетативного дисбалансу [Текст] : автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.03 «Фізична реабілітація» / О. С. Левандовський ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2007. – 20 с.

Энока, Р. М.  Основы кинезиологии [Текст] : [учебное издание] : пер. с англ. / Р. М. Энока. – Киев : Олимпийская литература, 2000. – 399 с.

Энока, Р. М.  Основы кинезиологии [Текст] : для студентів : пер. с англ. / Р. М. Энока. – Киев : Олимпийская литература, 1998. – 398 с.

***

Анализ основных направлений развития современной кинезиологии [Текст] : спортивная кинезиология / В. Н. Ирхин, О. В. Василенко, Е. С. Николаева, О. В. Польщикова // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 12. – С. 19–20.

Богдановська, Н.  Ефективність комплексного застосування засобів кінезотерапії в реабілітації хворих на остеохондроз хребта [Текст] / Н. Богдановська, І. Кальонова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2012. – № 3. – С. 122–125.

Васильева, Л. Ф.  Возможности прикладной кинезиологии в спорте высших достижений [Текст] / Л. Ф. Васильева // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини : матеріали I-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції, (23–27 листопада 2015 року, м. Слов’янськ) / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Кафедра здоров’я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов’янськ : [ДДПУ], 2015. – С. 127–135.

Заговайло, О. О.  Методика занять кінезотерапії для дітей дошкільного віку з гіперактивністю [Текст] / О. О. Заговайло, Я. М. Копитіна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 травня 2019 року, м. Суми) : у 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 1. – С. 164–166.

Ирхин, В. Н.  Формирование мотивации студентов к занятиям физической культурой на основе кинезиологического подхода [Текст] / В. Н. Ирхин, О. В. Михайлова // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 9. – С. 56–60.

Нечипоренко, Ю.  Кінезіотейпування – новий метод відновлення опорно-рухового апарату й функцій внутрішніх органів [Текст] : [нові технології] / Ю. Нечипоренко // Здоров’я і довголіття. – 2018. – № 13, 3–9 квітня. – С. 4.

Николаева, Н. Г.  Использование кинезотерапии в восстановительном лечении больных с нестабильностью шейного отдела позвоночника [Текст] / Н. Г. Николаева, Е. О. Довгань, Г. К. Кирдоглор // Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия. – 2013. – № 3. – С. 7–10.

Петренко, Ю.  Основні структурні компоненти кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту [Текст] / Ю. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 5 (79). – С. 184–199.

Поливода, А. Н.  Кинезотерапия в системе реабилитационных мероприятий больних остеохондрозом позвоночника [Текст] / А. Н. Поливода, Г. К. Кирдогло // Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия. – 2007. – № 3. – С. 31–35.

Пономарев, В. В.  Кинезитерапия как форма физкультурно-оздоровительного сопровождения школьников и студентов с заболеваниями опороно-двигательного аппарата [Текст] / В. В. Пономарев, А. В. Яцковский, В. А. Грошев // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 12. – С. 50–53.

Сократов, Н. В.  Кинезотерапия как средство профилактики и коррекции адаптационных возможностей организма ребенка [Текст] / Н. В. Сократов, П. П. Тиссен, Л. А. Акимова // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 2. – С. 55–59.

Христова, Т. Є.  Кінезотерапія при різних формах дитячого церебрального паралічу [Текст] / Т. Є. Христова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ; [редкол.: Г. М. Арзютов, В. Г. Арефєв, О. А. Архипов та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 1 (70) 16. – С. 214–217. – (Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/»).

Шеремет, І. В.  Особливості підготовки вчителів початкових класів до застосування кінезіологічних вправ для профілактики порушень постави молодших школярів [Текст] / І. В. Шеремет, К. С. Василенко, Ю. М. Коберник // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2019 р. / Громадська організація «Південна фундація педагогіки». – Одеса : [ГО «Південна фундація педагогіки»], 2019. – Ч. 2. – С. 91–95.