Кар’єрний ліфт: психолого-педагогічний супровід

 • Кучерявий, О. Г.  Кар’єрне зростання: особистісний вимір [Текст] : монографія / О. Г. Кучерявий. – Київ : Слово, 2015. – 223 с.
 • Побудова кар’єри [Текст] : навчально-методичний посібник для педагогічних працівників / Л. А. Гуцан [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – 171 с.
 • Програма “Побудова кар’єри” [Текст] : комплекс навчальних програм (9, 17, 35, 70 год.) для старшокласників / О. В. Мельник [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – 87 с.
 • Сліпушко, О.  Українська мова й етапи кар’єри ділової людини [Текст] / О. Сліпушко. – Київ : Криниця, 1999. – 199 с.
 • Робочий зошит для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (до програми “Побудова кар’єри” 10–11 класи) [Текст] / О. В. Мельник [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – 123 с.
 • Савельєва, В. С.  Управління діловою кар’єрою [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 175 с.
 • Робочий зошит (для педагогічних працівників до програми “Побудова кар’єри” 10–11 класи) [Текст] / О. В. Мельник [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – 171 с.
 • ***
 • Біскуп, В.  Особливості соціокультурного довкілля вищого навчального закладу в системі формування кар’єрної компетентності студентської молоді [Текст] / В. Біскуп // Молодіжна політика: проблеми та перспективи : [збірник наукових праць] / [ред.: С. Щудло, П. Длугош]. – Дрогобич ; Жешув : [Трек ЛТД], 2015. – Вип. 6. – С. 172–177.
 • Богатырёва, О. О.  Психологические предпосылки карьерного роста [Текст] / О. О. Богатырёва // Вопросы психологии. – 2008. – № 3. – С. 92–98.
 • Василенко, О. В.  Проблема готовності майбутніх фахівців до формування професійної кар’єри в інформаційному суспільстві [Текст] / О. В. Василенко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 166–171.
 • Вейланде, Л. В.-В.  Розвиток кар’єрної компетентності як однієї з складових самореалізації сучасного студента [Текст] / Л. В.-В. Вейланде // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 78–80.
 • Горизонтальна кар’єра педагога [Текст] : психологічний супровід : психологія – вчителю // Завуч. – 2012. – № 8. – С. 21–23.
 • Григорович, И. Н.  Карьерные ориентации и барьеры профессиональной деятельности тренеров по спорту [Текст] / И. Н. Григорович // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 8. – С. 82.
 • Козлов, Д. О.  Професійна кар’єра майбутнього викладача вищої школи: досвід управлінської рефлексії [Текст] / Д. О. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 212–219.
 • Прокоф’єва, О. В.  Соціальна мобільність. Підприємницька діяльність як “соціальний ліфт” [Текст] : правознавство : 10 клас / О. В. Прокоф’єва // Історія та правознавство. – 2017. – № 33. – С. 22–26.
 • Резалкина, Г.  Профессия и карьера [Текст] / Г. Резалкина // Школьный психолог. – 2009. – № 2, 16–31 января. – С. 13–36.
 • Соколова, І. В.  Професійний кар’єрний розвиток педагога [Текст] / І. В. Соколова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 238–241.
 • Фірковська-Манкевич, Г.  IQ як прогноз життєвої кар’єри [Текст] / Г. Фірковська-Манкевич // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 2. – С. 5–23.
 • Цехмістрова, Г. С.  Працевлаштування та мотивація кар’єри випускників туристичного профілю [Текст] / Г. С. Цехмістрова // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України ; [редкол.: О. А. Удод, С. В. Кириленко, Ю. В. Ївженко та ін.]. – [Київ] : [Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України], 2010. – Вип. 65. – С. 84–89.
 • Чернявська, В. В.  Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій студентів [Текст] / В. В. Чернявська // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 186–187.
 • Чорновайн, Г.  Управління кар’єрою дослідників на тлі автономії ВНЗ [Текст] / Г. Чорновайн // Освіта. – 2016. – № 33, 10 серпня. – С. 3.
 • Шевченко, Н. Ф.  Практикум з розвитку професійної кар’єри майбутнього фахівця [Текст] / Н. Ф. Шевченко, М. В. Сурякова // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 7. – С. 25–34.
 • Шинкаренко, О. Е.  Социальные лифты в современной Украине: реальные проблемы и перспективы [Текст] : [о механизме карьерного роста молодежи] / О. Е. Шинкаренко // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доповідей [II] Всеукраїнської наукової конференції, 15 березня 2013 р. / Класичний приватний ун-т ; [члени редкол.: В. М. Огаренко, О. В. Покатаєва, А. О. Монаєнко та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2013. – С. 49–50.