Історія жіночої освіти в Україні та на Сумщині

Єршова, Л. М.  Розвиток жіночої освіти на Волині (кінець ХVIII – поч. ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук / Єршова Людмила Михайлівна ; Ін-т педагогіки. – Київ, 2002. – 20 с.

Клочко, О. М.  Розвиток жіночої гімназійної освіти Північного Сходу України в другій половині XIX – на початку XX століття [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Клочко Оксана Миколаївна ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [науковий керівник О. А. Луценко]. – Суми, 2018. – 20 с.

Клочко, О. М.  Розвиток жіночої гімназійної освіти Північного Сходу України в другій половині XIX – на початку XX століття [Текст] : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Клочко Оксана Миколаївна ; [науковий керівник О. А. Луценко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 288 с.

Сухенко, Т. В.  Жіноча середня освіта в Україні (ХІХ – поч. ХХст.) [Текст] : автореф. дис. … канд. істор. наук : спец.: 07.00.01 – Історія України / Сухенко Тамара Вікторівна . – Київ, 2001. – 20 с.

***

Антонова, О.  Проблема жіночої освіти в педагогічній думці другої половини XIX – початку XX століття [Текст] / О. Антонова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 6 (80). – С. 69–78.

Бондар, Л.  Становлення та діяльність приватної Харківської жіночої недільної школи Х. Д. Алчевської [Текст] / Л. Бондар // Рідна школа. – 2007. – № 7/8. – С. 62–64.

Борисенко, Ю.  Система жіночої освіти в Сумах у XIX – на поч. XX ст. [Текст] / Ю. Борисенко // Університет А. С. Макаренка: імідж, мобільність та європейські перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 26–27 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумський державний університет та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 143–146.

Бровко, А. Г.  Умови вступу та правила зарахування до складу учениць Людмилинської жіночої учительської семінарії [Текст] / А. Г. Бровко // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2018 р. / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрез, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 26–28.

Буряк, Л.  Жіноча освіта в Україні в контексті урбанізації [Текст] / Л. Буряк // Пам’ять століть. – 2006. – № 2, березень-квітень. – С. 52–61.

Драч, О.  Повсякдення курсисток вищої жіночої школи в російській імперії [Текст] : (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Драч // Київська старовина. – 2012. – № 5/6. – С. 87–95.

Заболотна, О. В.  Становлення системи вищої жіночої освіти в Україні в середині XIX – на початку XX ст. [Текст] / О. В. Заболотна // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 4. – С. 80–84.

Заєць, О.  З історії приватної жіночої гімназії О. Ф. Плетньової [Текст] / О. Заєць // Київська старовина. – 2006. – № 4. – С. 55–60.

Ільченко, О.  Благодійниця княгиня Варвара Рєпніна – подвижниця жіночої освіти на Полтавщині [Текст] / О. Ільченко // Рідна школа. – 2010. – № 6. – С. 54–58.

Ільченко, О. Ю.  Досвід розвитку жіночої освіти на Полтавщині: роль княгині-благодійниці Варвари Рєпніної [Текст] : (1778–1864 рр.) / О. Ю. Ільченко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 8. – С. 45–49.

Караманов, О.  Роль польських жіночих закладів освіти у поширенні реформаторської педагогіки в Галичині [Текст] / О. Караманов // Рідна школа. – 2006. – № 4. – С. 64–66.

Клочко, О. М.  Гендерний підхід у вивченні змісту жіночої гімназійної освіти (друга половина XIX – початок XX століття) [Текст] / О. М. Клочко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, В. С. Бугрій та ін.]. – [Суми] : СумДПУ [ім. А. С. Макаренка], 2019. – № 7. – С. 20–25.

Комісаренко, Т.  Гендерний характер жіночої освіти Англії . [Текст] / Т. Комісаренко // Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Київ, 11 червня 2015 р. / Національна академія педагогічних наук України ; Інститут педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 47–49.

Кушнір, В. М.  Професійно-педагогічна освіта в гімназіях ХІХ ст. [Текст] : [жіночі гімназії] / В. М. Кушнір // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи : збірник тез науково-практичної конференції / МОН України, НАПН України ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; [упоряд.: Х. Калагурка, О. Ковалишин, Н. Король]. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2016. – С. 49–50.

Лактіонова, Г. М.  З історії жіночої освіти [Текст] / Г. М. Лактіонова, Л. Г. Коваль // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 5. – С. 59–61.

Литвиненко, О. М.  Формування мережі жіночих навчальних закладів у Миколаєві у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття [Текст] / О. М. Литвиненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 43–47.

Піскова, В.  Система жіночої освіти в Сумах у XIX – на початку XX століття [Текст] / В. Піскова // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 20–21 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С 135–139.

Піскова, В. О.  Розвиток жіночої освіти у Кролевці [Текст] / В. О. Піскова // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, (27 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрєз, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 107–110.

Піскова, В. О.  Розвиток жіночої середньої освіти в Лебедині [Текст] / В. О. Піскова // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумська обласна рада ; Український інститут національної пам’яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 2. – С. 201–204.

Піскова, В. О.  Розвиток жіночої середньої освіти на Сумщині в межах Харківського навчального округу [Текст] : [ХІХ–ХХ ст.] / В. О. Піскова // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали III Міжнародної наукової конференції, 23–24 листопада 2017 р., м. Суми / МОН України ; Сумська обл. державна адміністрація ; Сумська обласна рада ; Український інститут національної пам’яті та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, С. О. Авхутська, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – Ч. 2. – С. 69–73.

Радько, Н. М.  Гендерний підхід до аналізу тенденцій сучасної вітчизняної жіночої освіти [Текст] / Н. М. Радько // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова, А. А. Сбруєва, Н. Н. Чайченко]. – Суми : СДПУ, 1999. – С. 40–47.

Сєдова, Т. М.  Духовна освіта дівчат у Криму вкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] / Т. М. Сєдова // Наукові записки / Національний ун-т “Острозька академія” ; [редкол. випуску: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. ]. – Острог : [Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”], 2012. – Вип. 21 : Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. – С. 70–75. – (Серія “Психологія і педагогіка”).

Сидоренко, О.  Підготовка майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти на початку XX століття: досвід Київського Фребелівського педагогічного інституту [Текст] / О. Сидоренко // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 08–09 листопада 2018 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 317–320.

Смоляр, Л. О.  Приватна ініціатива жінок у заснуванні жіночих гімназій Наддніпрянської України другої половини ХІХ століття [Текст] / Л. О. Смоляр // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ, 2000. – Вип. 27. – С. 234–242.

Чорновол, Л. О.  Естетичний ідеал вихованки інституту шляхетних дівчат [Текст] / Л. О. Чорновол // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 86–94.

Чуткий, А.  Професура Університету св. Володимира і вища жіноча освіта у Києві (друга половина ХІХ–ХХ ст.) [Текст] / А. Чуткий // Історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 87–92.

Шушара, Т.  З історії розвитку жіночої освіти [Текст] / Т. Шушара // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 76–78.

Яковишина, Т.  Релігійне виховання у жіночих закладах Волині в 2 пол. ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] : (на прикладі Острозького жіночого училища графа Д. Блудова) / Т. Яковишина // Наукові записки / Національний університет “Острозька академія” ; [редкол. випуску: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. ]. – Острог : [Вид-во Національного університету “Острозька академія”], 2012. – Вип. 21 : Тематитчний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. – С. 93–102. – (Серія “Психологія і педагогіка”).