Історія системи освіти в Україні: початкової, НУШ, середньої, професійної та вищої

Гавриленко, Т. Л. Розвиток початкової освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історико-педагогічний аспект [Текст] : монографія / Т. Л. Гавриленко ; НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України ; [за ред. Л. Д. Березівської]. Київ : Фенікс, 2019. – 384 с. – Режим доступу: erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1785

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія [Текст] / Національна академія педагогічних наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. М. Топузов (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 384 с. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/726223/1/nac%20dopovid%202021%20color%201%20%281%29.pdf

Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок ХХІ століття [Текст] : Енциклопедичне видання / за ред. В. О. Радкевич. – Житомир, «Полісся», 2021. – 937 с. : іл. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/733565/1/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%8F%2023.11.pdf

***

Андрощук, І. Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні [Текст] / І. Андрощук // Молодь і ринок. – 2023. – № 1 (209). – С. 17–21. – Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/273124/270038

Андрущенко, В. Глобальні тренди розвитку освіти ХХІ століття [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – С. 5–14. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/37474

Барштейн, В. Ю.  Історія екології та екологічна освіта [Текст] / В. Ю. Барштейн, Т. А. Круподьорова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 304–308.

Боярська-Хоменко, А. В. Історіографічний аспект дослідження проблеми професійної освіти дорослих у країнах Європи [Текст] / А. В. Боярська-Хоменко // Науково-педагогічні студії : науковий журнал / Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура (гол. ред.) та ін.] – Київ : ДНПБ, 2020. – Вип. 4. – С. 8–17. – Режим доступу: https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a0b097b1-790d-439e-8068-26bcaf8c70c6/content

Бунчук, О. В. Нова українська школа: історія та сучасність [Текст] / О. В. Бунчук, Ю. І. Єрмак // Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (14–16 червня 2018 р., м. Мелітополь, Україна) / [ред.-упоряд. С. М. Дубяга, В. В. Чорна, І. О. Яковенко. – Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2018. – С. 42–45. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1962/1/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_21_06%20(1).pdf#page=42

Вавренюк, С. А. Історія проведення реформи вищої освіти в Європі [Текст] / С. А. Вавренюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 15. – С. 80–84. – Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/9270/1/15_2019.pdf

Вовк, М. П. Неперервна педагогічна освіта ХХ  століття: досвід, інновації, тенденції [Текст] / М. П. Вовк, Н. О. Філіпчук, С. О. Соломаха // Вісник Національної академії педагогічних наук України. – 2021. – № 3 (2). – С. 1–7. – Режим доступу: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/234/284

Гавриленко, Т. Л. Історія початкової освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. у дослідницькому полі науковців доби незалежності [Текст] / Т. Л. Гавриленко // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 травня 2020 р., м. Київ / Інститут педагогіки НАПН України / [редкол.: О. М. Топузов, С. О. Сисоєва, Н. П. Дічек та ін.]. – Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2020. – С. 25–27. – Режим доступу: erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4880

Гусак, Т. В. Історія розвитку початкової освіти [Текст] / Т. В. Гусак // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи : матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин 17 жовтня 2019 р. / [упоряд. Т. В. Гордієнко ; за заг. ред. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019.  С. 57–58. – Режим доступу: http://www.ndu.edu.ua/storage/2019/mat_conf_ped.PDF#page=57

Єжель, І. М. Біологічна освіта в Україні: виклики і можливості у ХХІ ст. [Текст] / І. М. Єжель // Цифрова культура: медіаграмотність, соціальна відповідальність, права людини: матеріали доповідей та виступів учасників Міжнародної-науково практичної конференції, м. Київ / Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 27–28 березня 2023 року. – Київ : Видавництво УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. – С. 17–19. – Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/39611/Yezhel%20I.pdf?sequence=1

Кірик, Т. Про конкуренцію світоглядів у системі освіти України [Текст] / Т. Кірик // Грааль науки. – 2021. – № (4). – С. 379–391. – С. 379–391. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/article/view/12299/11430

Кравченко, М. О. Розвиток вітчизняних закладів вищої освіти на основі концепції потрійної спіралі [Текст] = Спіраліdevelopment of Domestic Institutions of Higher Education Based on the Triple Heical Concept / М. О. Кравченко, М. В. Броницька // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2023. – № 26. – С. 167–175. – Режим доступу: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/286989/280935

Лук’янова, Л. Хронологія фактів і подій з історії розвитку освіти дорослих в Україні (1991–2022 рр.) [Текст] / Л. Лук’янова, О. Аніщенко, О. Баніт та ін. // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2022. – № 22 (2). – С. 214–229. – Режим доступу: http://www.adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/article/view/237/201

Мєлков, Ю. О. Приватна вища освіта для ХХІ століття: засади, перспективи та гуманістичний потенціал [Текст] / Ю. О. Мєлков – С. 31–45. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/736545/1/208m.pdf

Мукан, Н. Розвиток освіти в Україні на початку ХХІ століття: можливості та виклики [Текст] / Н. Мукан, О. Блавт // Гірська школа українських карпат. – 2019. – № 21. – С. 44–49. – Режим доступу: https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/article/view/1928/2414

Новикова, Н. Шкільна біологічна освіта в Україні на початку XXI століття [Текст] / Н. Новикова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 313–323. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7219

Онацький, В. М. Розвиток спеціалізованої освіти для академічно обдарованих учнів в Україні на початку ХХІ століття [Текст] / В. М. Онацький, / Education and Pedagogical Sciences. = Освіта Та Педагогічна Наука. – 2023. – №  1 (182). – С. 86–96. – Режим доступу: http://eps.luguniv.edu.ua/index.php/eps/article/view/145/140

Петько Л. В. Виклики XXI століття для освітнього простору України [Текст] / Л. В. Петько // Наукові праці : науковий журнал / Чорноморський національний університет імені Петра Могили ; [редкол. : О. П. Мещанінов (голова) та ін.]. – Миколаїв, 2017. – Т. 303, вип. 291. – С. 10–14. – Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18644/Petko%20LV%2c%202017%2c%20Mykolaiv.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Соколенко, Л. Вища освіта України в умовах війни та глобальних викликів XXІ століття: аналіз сучасних підходів до методики викладання [Текст] / Л. СоколенкоЮ. Бойко // Наукові інновації та передові технології. – 2023. – № 2 (16). – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/368635800_VISA_OSVITA_UKRAINI_V_UMOVAH_VIJNI_TA_GLOBALNIH_VIKLIKIV_XXI_STOLITTA_ANALIZ_SUCASNIH_PIDHODIV_DO_METODIKI_VIKLADANNA

Фельцан, І. М. Історія становлення теорії освіти дорослих у Європі [Текст] / І. М. Фельцан // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота / [гол. ред. І. В. Козубовська]. – Ужгород : Говерла, 2017. – Вип. 1 (40). – С. 299–300. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15302

Холодков, О.  Вплив західноєвропейських педагогічних ідей на розвиток вищої освіти України: історія питання [Текст] / О. Холодков // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 274–277.

Чирва, Г. М. Історичні передумови становлення сучасної вищої освіти в Україні [Текст] / Г. М. Чирва // Право та державне управління. – 2019. – № 2 (35), том 2. – С. 152–159. – Режим доступу: http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2019/tom_2/25.pdf

Шпак, В. П. Діяльнісний підхід у Новій українській школі: історія, сучасність, перспективи [Текст] / В. П. Шпак, І. М. Мойсієнко // Імідж сучасного педагога. – 2023. – № 4 (211). – 76–83. – Режим доступу: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/284229/279487

Якимчук, О. Історичне значення та суперечності реалізації державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») [Текст] / О. Якимчук // Освітній дискурс : збірник наукових праць.– Київ, 2018. – Вип. 8 (9/10). – С. 80–91. – Режим доступу: http://ukr.journal-discourse.com/index.php/ed_2017/article/view/26/25