Історія педагогіки, освіти, шкільництва та педагогічної думки в Україні та за кордоном

Бойченко, М. А.  Теорія когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США: історія і сучасність [Текст] : [монографія] / М. А. Бойченко, І. Е. Чуричканич ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – 183 с. 

Мільто, Л. О.  Педагогічна майстерність в Росії: історія, теорія, практика (середина XVIII – XX ст.) [Текст] : монографія / Л. О. Мільто ; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Фенікс, 2018. – 611 с. 

Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку [Текст] : енциклопедичне видання / Національний ун-т «Острозька академія» ; [редкол.: І. Пасічник, П. Кралюк, Д. Шевчук та ін.]. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2019. – 719 с. : іл. 

Даріуш, С.  Концепції фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу: історія та сучасність [Текст] : монографія / С. Даріуш. – Умань : [Трек ЛТД], 2018. – 320 с. 

***

Адамян, А. А.  Шкільна освіта в Україні у 30-х рр. XХ ст.: законодавчий аспект [Текст] / А. А. Адамян // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2018 р. / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обл. краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрез, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 204–206.

Андрієць, В. А.  Будинок Більської школи як пам’ятка історії [Текст] : [загальноосвітня школа І-ІІІ ст.] / В. А. Андрієць, А. М. Скирда, О. Б. Супруненко // Феномен Більського городища-2018 : пам’яті П. Я. Гавриша (1956-2018) : збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури ; Центр охорони та досліджень пам’яток археології Полтавської обл. ради ; [редкол.: В. М. Вадімов, В. В. Вождаєнко, І. Ф. Ковальова та ін.]. – Харків ; Котельва : Майдан, 2018. – С. 207–212.

Андрущенко, В.  Післявоєнний світ науки та освіти: філософська рефлексія майбутнього [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2022. – № 1/2. – С. 5–9.

Бесага, І.  Естетичне виховання дошкільників засобами образотворчого мистецтва як наукова проблема (друга половина ХХ століття) [Текст] / І. Бесага, О. Шаповалова // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 25-26 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 227–230.

Біжнюк, Н. В.  Проблема уроку в історії розвитку вітчизняної методики навчання хімії [Текст] / Н. В. Біжнюк, Н. І. Лукашова // Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації : (до 85-річчя природничо-географічного факультету) : III Міжнародна науково-практична конференція : праці науково-практичної конференції / МОН України ; Ніжинський державний педагогічний ун-т ім. М. Гоголя ; Поморська академія у Слупську та ін. ; [редкол.: М. О. Барановський, О. Б. Кучменко, Н. І. Лукашова та ін.]. – Ніжин : [НДУ ім. М. Гоголя], 2018. – С. 399–402.

Богомолова, М.  Соціальне виховання в діяльності народного комісаріату освіти України у 1920-1922 рр. [Текст] / М. Богомолова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 4 (78). – С. 258–268.

Бойченко, М.  Ґенеза освіти обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії у XX – на початку XXI ст. [Текст] / М. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 2 (76). – С. 63–75.

Бойченко, М. А.  Концептуальні та історичні засади теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США [Текст]. Розділ 1 / М. А. Бойченко, І. Е. Чуричканич // Теорія когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США: історія і сучасність : [монографія] / М.А.Бойченко, І.Е.Чуричканич ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 8–60.

Бойченко, М. А.  Напрями розвитку теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США [Текст]. Розділ 2 / М. А. Бойченко, І. Е. Чуричканич // Теорія когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США: історія і сучасність : [монографія] / М.А.Бойченко, І.Е.Чуричканич ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 61–119.

Бровко, А. Г.  Умови вступу та правила зарахування до складу учениць Людмилинської жіночої учительської семінарії [Текст] / А. Г. Бровко // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2018 р. / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обл. краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрез, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 26–28.

Ганаба, С. О.  Кен Робінсон про творчість, особистісний розвиток та якісну освіту [Текст] / С. О. Ганаба // Мистецтво та освіта. – 2021. – № 1. – С. 2–5.

Генетичні витоки провідництва [Текст] : [провідництво/лідерство]. Розділ 1 // Генеза провідництва в освіті : [колективна] монографія / МОН України, Бердянський державний педагогічний ун-т ; за ред. І. Т. Богданова ; [авт. кол.: І. Т. Богданов, В. В. Крижко, С. В. Лисаков та ін.]. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 20–137.

Громов, Є.  До сторіччя становлення системи педагогічної освіти в Республіці Польща [Текст] : (1919-2019) / Є. Громов // Рідна школа. – 2019. – № 3/4. – С. 18–25.

Дічек, Н.  До осучаснення методології української освітньої компаративістики й історії освіти [Текст] / Н. Дічек // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 402–405.

Дічек, Н.  Нове-старе в сучасній зарубіжній макаренкіані [Текст] / Н. Дічек // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 2 (76). – С. 221–235.

Дубасенюк, О. А.  Макаренко – видатний педагог-новатор XX століття [Текст] / О. А. Дубасенюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 2 (76). – С. 235–242.

Дячок, Г. Ю.  Особливості розвитку освіти в Україні у 50-70-х рр. ХХ ст. [Текст] / Г. Ю. Дячок // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2018 р. / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обл. краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрез, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 41–43.

Жмака, В.  Заходи Української Центральної Ради у сфері освіти [Текст] : (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) / В. Жмака, В. Турков // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 202–212.

Загородній, М.  Найперші [Текст] : зародження вищої освіти в Україні : [історія шкіл, колегіумів, університетів, академій; найвідоміші гетьмани-випускники] / М. Загородній // Історія України. – 2020. – № 6, червень. – С. 8–13.

Ільдіко, О.  Структура освіти дорослих у Великій Британії наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття [Текст] / О. Ільдіко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 171–180.

Історичні етапи розвитку інноваційних шкільних мереж [Текст] : [на прикладі Великої Британії та США]. Розділ 2 // Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії та США : монографія / А.А.Сбруєва, І.А.Чистякова, Ю.І.Самойлова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 55–82.

Коляда, І.  Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури [Текст] : історія України : 9 клас / І. Коляда, А. Федорчук // Історія в рідній школі. – 2018. – № 5. – С. 18–26.

Конотопцев, С. В.  Розвиток початкової і середньої освіти на українських землях у XVIII ст. [Текст] / С. В. Конотопцев // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ [ім. А. С. Макаренка], 2018. – № 1 (6). – С. 48–52.

Коплик, В. О.  Особливості організації навчально-виховного процесу у Києво-Могилянській академії [Текст] / В. О. Коплик // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2018 р. / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обл. краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрез, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 216–218.

Кравченко, А.  Заселення Слобідської України і розвиток народної освіти в Сумському повіті та Старому Селі (1638-1917) [Текст] / А. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 355–366.

Кравчук, І.  Розвиток вищої жіночої освіти у Великій Британії у 1870-1920 роках [Текст] / І. Кравчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 4 (88). – С. 177–189.

Куліш, Т.  Теоретичні основи стандартизації початкової освіти України у працях вітчизняних учених періоду 90-х рр. ХХ ст. [Текст] / Т. Куліш // Український педагогічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 72–78.

Кушніренко, І.  Кобзарі як духовні провідники [Текст]. Розділ 1 : Генетичні витоки провідництва, підрозділ 1.10 / І. Кушніренко // Генеза провідництва в освіті : [колективна] монографія / МОН України, Бердянський державний педагогічний ун-т ; за ред. І. Т. Богданова ; [авт. кол.: І. Т. Богданов, В. В. Крижко, С. В. Лисаков та ін.]. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 132–137.

Лисаков, С.  Пантеон українських провідників [Текст]. Розділ 1 : Генетичні витоки провідництва, підрозділ 1.9 / С. Лисаков // Генеза провідництва в освіті : [колективна] монографія / МОН України, Бердянський державний педагогічний ун-т ; за ред. І. Т. Богданова ; [авт. кол.: І. Т. Богданов, В. В. Крижко, С. В. Лисаков та ін.]. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 123–131.

Лохвицька, Л.  Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти: історична ретроспектива і напрями модернізації на сучасному етапі [Текст] / Л. Лохвицька // Рідна школа. – 2018. – № 3/4. – С. 55–59.

Матюшинець, Я.  Особливості становлення та поступу розвивальних середовищ для дітей в УНР (1917-1919) [Текст] : [позашкільна освіта дітей молодшого шкільного та дошкільного віку] / Я. Матюшинець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 4 (88). – С. 213–225.

Михайличенко, О. В.  Становление и развитие исторического образования на территории украинских земель Российской империи [Текст] / О. В. Михайличенко // Вопросы современного обществознания и международных отношений : монография / под ред. О. В. Михайличенко. – [Germany] : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2020. – С. 120–132.

Мокляк, В.  Політика міністрів народної освіти в управлінні вітчизняними університетами (перша половина XIX ст.) [Текст] / В. Мокляк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 3 (77). – С. 219–229.

Мокроменко, О.  З практики елементарної освіти Великої Британії ІХ ст. [Текст] : (просвітницька діяльність Р. Оуена) / О. Мокроменко // Новий колегіум. – 2021. – № 1. – С. 119–122.

Моцак, С. І.  Правове регулювання шкільної суспільствознавчої освіти в УСРР в середині 30-х-80-ті рр. ХХ століття [Текст] / С. І. Моцак // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2021 р. / МОН України ; Азербайджанська державна морська академія ; Варненський вільний ун-т Чорноризця Храбра та ін. : [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2021. – С. 27–29.

Нефедченко, О. І.  Ідеї евристичної освіти у спадщині вітчизняних науковців [Текст] / О. І. Нефедченко // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22-23 лютого 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 36–39.

Никифоров, А.  Інновації в закладах освіти галузі художнього текстилю Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття [Текст] / А. Никифоров // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 108–110.

Никифоров, А. М.  Розвиток традиційних ремесел у ХVІІ-ХVІІІ століттях як передумова становлення художньої освіти в Україні [Текст] / А. М. Никифоров // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 3. – С. 8–10.

Новикова, Н.  Шкільна біологічна освіта в Україні на початку ХХІ століття [Текст] / Н. Новикова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 313–323.

Орел, Ю. О.  Українізація шкільної освіти у 20-ті рр. ХХ ст. [Текст] / Ю. О. Орел // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2018 р. / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обл. краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрез, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 74–75.

Освіта на зламі епох [Текст] : [із публічної лекції письменника і знавця київської старовини Михайла Кальницького “Розвиток освіти у Києві ХІХ – початку ХХ століття”] / підготувала Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – № 13, 2 квітня. – С. 14–15.

Педагогічний календар 2020 [Текст] : [про видатних педагогічних діячів: О. Маринича, С. Левицького, К. Левіна, М. Грищенка, В. Кирпичова, П. Гехеба, Р. Зейделі, М. Пирогова, С. Маслова, Г. Гаудіга, І. Лоського, С. Кабарівської та С. Караванського] / ведучий рубрики О. Міхно // Рідна школа. – 2020. – № 5/6. – С. 24–30.

Пилипчинець, В.  «Шкільництво»: нова книга Станіслава Аржевітіна [Текст] : [про історію розвитку освітянської справи на Закарпатті] / В. Пилипчинець // Голос України. – 2019. – № 230, 30 листопада. – С. 10.

Піонтковський-Вихватень, Б.  Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей у середній освіті України другої половини XX століття [Текст] / Б. Піонтковський-Вихватень // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 1 (75). – С. 54–65.

Прохоренко, Л.  Розвиток спеціальної освіти в Україні: 1991-2021 рр. [Текст] / Л. Прохоренко, В. Засенко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 4. – С. 7–19.

Рябуха, І.  Діяльність генерал-губернаторів Півдня України зі створення освітньо-культурного простору [Текст] : (кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.) / І. Рябуха // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 8 (82). – С. 107–117.

Самотуга, І. С.  Розвиток освіти за гетьманату П. Скоропадського [Текст] / І. С. Самотуга // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2018 р. / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обл. краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрез, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 96–98.

Сидоренко, Н.  Змістово-методичне забезпечення освітнього процесу у школах для національних меншин на території Північно-Східної України у 20-30-х роках ХХ століття [Текст] / Н. Сидоренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 4 (78). – С. 336–348.

Синишин, Л.  Художньо-промислова освіта Галичини кінця ХІХ-першої половини ХХ століття: періодизація розвитку [Текст] / Л. Синишин // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 4 (78). – С. 348–360.

Скальскі, Д.  Національні впливи на формування концепцій фізкультурної освіти у модерну добу (ХVІІІ ст. – перша половина ХХ ст.) [Текст] / Д. Скальскі // Український педагогічний журнал. – 2018. – № 4. – С. 22–29.

Скрябін, О.  Традиції кадетських корпусів України у ХІХ – на початку ХХ століття [Текст] / О. Скрябін // Історія в рідній школі. – 2020. – № 5. – С. 21–27.

Снагощенко, В. В.  Міжнародні зв’язки українців у галузі освіти (ХІV-ХVІ ст.) [Текст] / В. В. Снагощенко // Україна в сучасному світі : матеріали Міжнародної наукової конференції, 18-19 червня 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Варшавський ун-т ; Ун-т Марії Кюрі-Склодовської та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Ю. В. Подрєз, О. В. Потєхін та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2020. – С. 60–63.

Стрілець, А. А.  Формування суспільствознавчих знань у школярів з порушеннями інтелекту в Україні в 90-ті роки XX століття [Текст] / А. А. Стрілець // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 458–462.

Сухомлинська, О.  Концептуальні тексти про виховання дітей і молоді як складова історії сучасної освіти в Україні [Текст] / О. Сухомлинська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 226–240.

Танько, Т. П.  Развитие музыкально-педагогического образования на Украине в 1920-1939 гг. [Текст] / Т. П. Танько // Актуальные вопросы художественного образования и воспитания : монография / под ред. О. В. Михайличенко. – Deutschland : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2019. – С. 150–178.

Теоретичні засади STEM-освіти в Україні та США [Текст]. Розділ 1 // STEM-освіта в Україні та США: актуальні тенденції : [монографія] / В.В.Бойченко, М.А.Бойченко, А.А.Сбруєва ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 9–84.

Токуєва, А.  Ґенеза змісту підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти морського профілю в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) [Текст] / А. Токуєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 4 (88). – С. 225–235.

Фізеші, О.  Діяльність учительських семінарій Закарпаття [Текст] : (перша половина ХХ століття) / О. Фізеші // Рідна школа. – 2020. – № 2/4. – С. 65–69.

Фізеші, О.  Початкові школи Закарпаття першої половини ХХ століття [Текст] / О. Фізеші // Рідна школа. – 2019. – № 1. – С. 61–66.

Хомич, В.  Реформування української школи: уроки вітчизняного досвіду [Текст] : (1917-1930) / В. Хомич // Рідна школа. – 2018. – № 3/4. – С. 67–71.

Черепаня, М.  Становлення інтернатної освіти Закарпаття [Текст] : (початок ХХ століття) / М. Черепаня // Рідна школа. – 2019. – № 5/6. – С. 54–59.