Інтертекстуальність творів художньої літератури

Переломова, О. С.  Лінгвокультурні коди інтертекстуальності українського художнього дискурсу: діахронічний аспект [Текст] : [монографія] / О. С. Переломова. – [Суми] : СумДУ, 2008. – 207 с. 

***

Барбара, Н. В.  Інтертекстуальність у творчості Д. Бартельма (на прикладі оповідання “Як я пишу свої пісні”) [Текст] / Н. В. Барбара, Р. Жолудь // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський державний ун-т, Каф. мовної підготовки іноземних громадян, Науково-дослідний центр історичного краєзнавства ; [упоряд. В. Б. Звагельський]. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2014. – Вип. 1. – С. 6–11.

Бацевич, Ф. С.  Інтердискурсивність і глибини фікціональності художнього тексту: лінгвонаративні аспекти [Текст] : [на основі збірки оповідань польського письменника-фантаста Станіслава Лема “Абсолютна порожнеча”] / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. – 2019. – № 4. – С. 3–12.

Білик, Н.  Перспектива автоінтертекстуальності в романі М. Продановича “Еліша в країні святих коропів” [Текст] / Н. Білик // Слово і час. – 2017. – № 6. – С. 56–62.

Бондарєва, Т. П.  Оповідання “Легенда” Миколи Хвильового: жанрова фальсифікація в парадигмі інтертекстуальності [Текст] / Т. П. Бондарєва // Наукові записки / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 30–33. – (Серія “Літературознавство” ; № 39).

Боронь, О.  Поетика повісті Тараса Шевченка “Прогулка с удовольствием и не без морали” [Текст] : текст, контекст, інтертекст / О. Боронь // Слово і час. – 2012. – № 3. – С. 59–69.

Брайко, О.  Роман Євгена Гребінки “Доктор” як соціальний наратив: текст та інтертекст [Текст] / О. Брайко // Слово і час. – 2005. – № 3. – С. 51–64.

Васьків, М.  “Вальдшнепи” М. Хвильовий як фрагмент завершального роману. Проблеми інтерпретації й інтертекстуального прочитання [Текст] / М. Васьків // Слово і час. – 2009. – № 5. – С. 24–38.

Віват, Г.  Фольклорний інтертекст у творчому доробку І. Калинця та І. Світличного [Текст] / Г. Віват // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми ; Харків:  СумДУ ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Т. 3, № 4. – С. 10–14.

Глазкова, М. М.  Интертекстуальность как способ выражения авторской позиции в прозе Т. Н. Толстой [Текст] / М. М. Глазкова, Е. В. Любезная, М. В. Алёхина // Русская словесность. – 2012. – № 6. – С. 47–53.

Гризун, А. П.  Українська сугестія: мультикультура та інтертекст [Текст] : [систематизація української сугестивної лірики] / А. П. Гризун // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 17–18.

Гурдуз, А.  Інтертекстуальність і гіпертекст: проблеми теорії і практики [Текст] / А. Гурдуз // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 4. – С. 67–72.

Денісова, Д. Д.  Інтертекстуальність як засіб творення можливих світів [Текст] : на матеріалі романа Пола Остера “City of Glass” / Д. Д. Денісова // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми ; Харків : СумДУ ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Т. 6, № 2. – С. 18–24.

Дячок, С.  “Кобзар” як джерело інтертексту творів Ліни Костенко [Текст] / С. Дячок // Українська мова і література в школі. – 2020. – № 2. – С. 17–19.

Дячок, С.  Функції інтертекстуальності у творчості Л. Костенко та специфіка їх репрезентації в процесі викладання літератури [Текст] / С. Дячок // Зарубіжна література. – 2012. – № 23. – С. 27–28.

Ковбасенко, Ю.  Використання античного інтертексту в творчій парадигмі Ліни Костенко [Текст] : інтенції, традиції, новаторство / Ю. Ковбасенко, С. Дячок // Всесвітня література в сучасній школі. – 2019. – № 10. – С. 11–15.

Король, Л. П.  Проблеми інтерпретації й інтертекстуального прочитання прози В. Чемериса [Текст] / Л. П. Король // Наукові записки / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 101–108. – (Серія “Літературознавство” ; № 39).

Культура дослідницької праці з науковим текстом [Текст] // Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства : монографія / І. А. Зязюн, О. А. Лавріненко, М. М. Солдатенко, В. В. Пилипчук ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Розділ 7.3. – С. 221–224.

Николюк, Т.  Інтертекстуальність як спосіб “інакомовлення” у повісті Докії Гуменної “Небесний змій” [Текст] / Т. Николюк // Слово і час. – 2005. – № 10. – С. 22–30.

Овдійчук, Л.  Душа тисячоліть знайшла себе у слові [Текст] : інтертекстуальний аналіз драматичної поеми Ліни Костенко “Дума про братів неазовських” / Л. Овдійчук // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 6. – С. 37–38.

Переломова, О.  Інтертекстуальність – структурна ознака текстів українського постмодерного художнього дискурсу [Текст] / О. Переломова // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / [редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. Г. Ткаченко та ін.]. – Суми : СумДУ, 2008. – № 1. – С. 174–180. – (Філологія).

Переломова, О. С.  Інтертекстуальність українського художнього дискурсу [Текст] / О. С. Переломова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. /[ редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – С. 178.

Приліпко, І.  “Текст як конденсатор культурної пам’яті”: інтертекстуальний простір прози Валерія Шевчука [Текст] / І. Приліпко // Слово і час. – 2020. – № 2. – С. 33–54.

Рубан, О. В.  Засоби реалізації інтертекстуальних зв’язків між творами “Alice’s adventures in Wonderland” та “Through the Looking Glass” Льюїса Керрола та “Согilinе” Ніла Геймана [Текст] / О. В. Рубан // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, О. М. Семеног, Л. М. Горболіс та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 243–249.

Скорина, Л.  Інтертекстуальне прочитання комедії Миколи Куліша “Мина Мазайло” [Текст] / Л. Скорина // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 44–50.

Угляй, Л.  Інтертекстуальні зв’язки прози Тоні Моррісон та Гарієт Бічер-Стоу [Текст] / Л. Угляй // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – Вип. 10. – С. 166–172.

Угляй, Л.  Інтертекстуальність як складова наративу Тоні Моррісон [Текст] / Л. Угляй // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред. колегія: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 176–177.

Шпак, А. Ю.  Інтертекстуальне поле поезії Ігоря Калинця: фольклорний аспект [Текст] / А. Ю. Шпак // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, О. М. Семеног, Л. М. Горболіс та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 282–287.