Інтернаціоналізації вищої освіти: світова тенденція та українські перспективи

Chernyakova, Zh. Yu.  The Formation of Internationalized Edukational Space as a Comparative Pedagogical Problem [Текст] = [Формування інтернаціоналізованого освітнього простору як порівняльно-педагогічна проблема] / Zh. Yu. Chernyakova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 55–65.

Валетов, В. В.  Информатизация, интернационализация и инклюзивное образование в УО МГПУ им. И. П. Шамякина [Текст] / В. В. Валетов, Н. А. Лебедев // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 8–11.

Галата, С.  Study in Ukraine: корупція не пройде [Текст] : [інтернаціоналізація вищої освіти; усунення посередників; нові умови ліцензування] / С. Галата // Освіта України. – 2018. – № 13, 2 квітня. – C. 7.

Год, Б. В.  Німецький університет як суб’єкт інтернаціоналізації: ретроспективний аналіз [Текст] / Б. В. Год // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 134–141.

Дараган, Т.  Інтернаціоналізація вищої освіти у XXI столітті: досвід університетів США і Європи [Текст] / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа. – 2017. – № 4. – С. 48–54.

Дебич, М.  Європейський підхід до інтернаціоналізації вищої освіти [Текст] / М. Дебич // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 75–80.

Дебич, М.  Інтернаціоналізація систем забезпечення якості вищої освіти як глобальна тенденція [Текст] / М. Дебич // Вища освіта України. – 2020. – № 2. – С. 81–88.

Дебич, М.  Підвищення якості вищої освіти через інтернаціоналізацію навчального процесу – світова тенденція [Текст] / М. Дебич, О. Гуменна // Вища школа. – 2019. – № 3. – С. 54–61.

Дебич, М.  Різноманітність теорій інтернаціоналізації вищої освіти в розвинених державах світу [Текст] / М. Дебич // Вища школа. – 2015. – № 6. – С. 49–58.

Дебич, М.  Якість вищої освіти в умовах інтернаціоналізації [Текст] / М. Дебич // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – С. 76–84.

Дебич, М. А.  Інтернаціоналізація як тенденція розвитку сучасної університетської освіти [Текст] / М. А. Дебич // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи : збірник тез науково-практичної конференції / МОН України, НАПН України ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; [упоряд.: Х. Калагурка, О. Ковалишин, Н. Король]. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2016. – С. 21–22.

Донченко, В. М.  Зарубіжні моделі інтернаціоналізації вищої освіти [Текст] / В. М. Донченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 10–19.

Донченко, В. М.  Інтернаціоналізація вищої освіти як засіб нарощування “м’якої сили” в зовнішній політиці США [Текст] / В. М. Донченко // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17-18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук’янець та ін. ; ред. -упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 172–174.

Донченко, В. М.  Моделі інтернаціоналізації вищої освіти на інституційному рівні [Текст] / В. М. Донченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4-5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [ред. кол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 59–61.

Загоруйко, Л.  Віртуальні інструменти інтернаціоналізації вищої освіти [Текст] / Л. Загоруйко, А. Красуля // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 6–8.

Зарубінська, І. Б.  Система вищої освіти України як національне надбання в умовах інтернаціоналізації [Текст] / І. Б. Зарубінська, А. В. Полухін // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06-07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 41–44.

Заячук, Ю.  Інтернаціоналізація як складова діяльності університету та її роль у сучасній динаміці вищої освіти [Текст] / Ю. Заячук // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 4. – С. 34–44.

Золотарьова, І.  Розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з європейським простором вищої освіти [Текст] / І. Золотарьова, Ж. Шоша // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 70–79.

Ісаєва, Ж.  Світовий освітній ринок [Текст] : інтернаціоналізація освіти : [досвід вищої освіти Казахстану] / Ж. Ісаєва // Управління освітою. – 2019. – № 12, грудень. – С. 26–35.

Карвацький, І. М.  Англомовне навчання як фактор інтернаціоналізації освіти [Текст] / І. М. Карвацький, П. В. Киричек // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю Київського національного університету ім. Т. Шевченка та 120-річчю від дня народження А. І. Ємченка, (7-9 жовтня 2014 року, м. Київ) : тези доповідей / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, Н. Є. Нурищенко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 70.

Кляп, М.  Інноваційні методи навчання у ВНЗ як інструмент інтернаціоналізації вищої освіти України [Текст] / М. Кляп // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 45–53.

Козієвська, О.  Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід та українські перспективи [Текст] / О. Козієвська // Вища школа. – 2012. – № 7. – С. 30–39.

Кристопчук, Т. Є.  Інтернаціоналізація – ключова умова підвищення якості та конкурентоспроможності вищої освіти [Текст] / Т. Є. Кристопчук // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 214–215.

Курбатов, С.  Якість вищої освіти в контексті інтернаціоналізації діяльності сучасного університету [Текст] / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2019. – № 4. – С. 40–44.

Марена, Т. В.  Роль транснаціональної вищої освіти у розвитку процесів інтернаціоналізації освітньої діяльності [Текст] / Т. В. Марена // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 217–218.

Отрощенко, Л. С.  Інтернаціоналізація та глобалізація вищої освіти Німеччини [Текст] / Л. С. Отрощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4-5 (14-15). – С. 181–187.

Сбруєва, А.  Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу [Текст] : зарубіжний досвід / А. Сбруєва // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 89–95.

Сбруєва, А.  Інтернаціоналізація як драйвер розвитку інноваційної системи університету [Текст] / А. Сбруєва, Д. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 71–87.

Сбруєва, А. А.  Професійна компетентність викладача університету в умовах інтернаціоналізації освітнього та наукового простору вітчизняної вищої школи [Текст] / А. А. Сбруєва // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16-17 листопада 2016 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 44–49.

Сбруєва, А. А.  Формування нової ідентичності українського університету у контексті викликів інтернаціоналізації [Текст] / А. А. Сбруєва // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи : збірник тез науково-практичної конференції / МОН України, НАПН України ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; [упоряд.: Х. Калагурка, О. Ковалишин, Н. Король]. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2016. – С. 77–78.

Солощенко, В.  Інтернаціоналізація змісту вищої освіти: погляд німецькомовного суспільства [Текст] / В. Солощенко // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навч. закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2018, [м. Суми] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології [та ін.] ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 75–77.

Солощенко, В.  Інтернаціоналізація університетської освіти: інноваційний досвід німецькомовних країн [Текст] / В. Солощенко // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. професорів А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 202–218.

Солощенко, В. М.  Змістові та організаційні засади інтеркультурної освіти в університетах німецькомовних країн в контексті інтернаціоналізації вищої освіти [Текст]. Розділ 1.2 / В. М. Солощенко // Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : [колективна] монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за заг. ред. Г. Ю. Ніколаї]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – С. 26–39.

Сулима, О. В.  Інтернаціоналізація як провідна тенденція розвитку вищої педагогічної освіти Німеччини [Текст] / О. В. Сулима // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 3. – С. 112–120.

Товканець, Г. В.  Інтернаціоналізаційні процеси в розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття [Текст] / Г. В. Товканець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 441–450.

Товканець, Г. В.  Інтернаціоналізація вищої освіти: суть, цілі й форми [Текст] / Г. В. Товканець // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26-27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 179–181.

Турчин, К.  Інтернаціоналізація вищої освіти Німеччини як ефективний інструмент актуалізації вивчення німецької мови іноземними студентами вишів країни [Текст] / К. Турчин // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2018, [м. Суми] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ф-т іноземної та слов’янської філології [та ін.] ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 82–84.

Чирва, А.  Виклики та перспективи інтернаціоналізації вищої освіти у глобальному контексті [Текст] / А. Чирва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 117–126.

Чирва, А.  Інтернаціоналізація вищої освіти в китайському контексті [Текст] / А. Чирва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 2 (66). – С. 316–325.

Чирва, А.  Інтернаціоналізація вищої освіти в університетах Європейського Союзу [Текст] / А. Чирва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 2 (76). – С. 86–95.

Чирва, А.  Інтернаціоналізація навчальних планів в університетах Австралії [Текст] / А. Чирва // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 3 грудня 2015 р. : у 4 ч. / МОН України, КЗ Сумський обласний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: С. І. Дегтярьов, О. В. Зосименко, І. Л. Кєжковска та ін.]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 1. – С. 197–200.

Чистякова, І. А.  Теоретичні засади формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору [Текст] / І. А. Чистякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26-27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 308–311.

Чу, Їн.  Витоки розвитку інтернаціоналізації вищої освіти в Китаї [Текст] / Ї. Чу // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, М. А. Бойченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 18. – С. 122–128.

Чу, Їн.  Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти Китаю [Текст] / Їн. Чу // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2021 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 39–41.

Шубартовський, Г.  Інтернаціоналізація університетської освіти [Текст] / Г. Шубартовський // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 59–63.