Імідж як соціально-педагогічне явище, індивідуальний імідж учителя, професійний імідж педагога, педагогічна деонтологія, педагогічний такт, педагогічний етикет, культура ділового спілкування вчителя

Довга, Т. Я.  Теоретичні засади і технології формування особистісно-професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи [Текст] : автореф. дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т. Я. Довга ; Міністерство освіти і науки України, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені. В. Винниченка. – Кропивницькиий, 2021. – 40 с.

Педагогічна деонтологія як проблема сучасної спеціальної педагогіки [Текст] : збірник тез доповідей Всеукраїнського науково-практичного online-семінару / (за заг. ред. Н. В. Савінової). – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2022. – 151 с. – Режим доступу: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1049/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%202022.pdf

Романовський, О. Г. Професійно-етичні засади педагогічної діяльності : текст лекцій / О. Г. Романовський, Л. М. Грень, Н. В. Середа ; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – Харків : Іванченко І. С., 2020. – 148 с. – Режим доступу: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57774

Середа, І. В. Педагогічна деонтологія, риторика та культура мовлення [Текст] : навчально-методичний посібник / І. В. Середа. – Миколаїв: Іліон, 2020. – 184 с. – Режим доступу: http://hdl.handle.net/123456789/752

Серман, Л. І.  Педагогічні умови формування професійного іміджу у майбутнього вчителя іноземних мов [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Л. І. Серман ; Міністерство освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне, 2020. – 19 с.

Ткаченко, Н. М.  Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти [Текст] : автореф. дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Н. М. Ткаченко ; Міністерство освіти і науки України, Глухівський національний педагогічний університет імені. О. Довженка. – Глухів, 2020. – 43 с.

Шевченко, Ю. М. Педагогічна деонтологія [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. спеціальності «Початкова освіта». – Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. – 130 с. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2963/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf

***

Агалець, І. О. Мовленнєвий етикет як засіб професійно-педагогічної підготовки майбутнього освітянина [Текст] / І. О. Агалець // Науково-педагогічні студії. – 2018. – № 1. – С. 76–86. – Режим доступу: http://npstudies.dnpb.gov.ua/article/view/160628/159830

Білоцерківець, А.  Учитель НУШ: особливості його іміджу [Текст] / А. Білоцерківець // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11-12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 1. – С. 94–96.

Герасимова, О. М. Педагогічний такт і маніпулювання педагога [Текст] / О. М. Герасимова // Педагогічна майстерність викладача вищої школи : збірник статей викладачів – слухачів курсів підвищення кваліфікації [Текст] / Одеський національний політехнічний університет ; Навчально-консультаційний центр «Педагогічна майстерність» ; наук. керів. А. В. Семенова. – Одеса, 2019. – С. 23–32. – Режим доступу: http://dspace.op.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9470/1/2019%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1..pdf#page=23

Демченко, Т.  Комунікативна компетентність як компонент професіоналізму вчителя початкових класів [Текст] / Т. Демченко, Л. Крівшенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11-12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 192–196.

Довга, Т.  Імідж-портрет учителя початкової школи: візуалізація професійних вимог та соціальних очікувань [Текст] / Т. Довга // Рідна школа. – 2017. – № 3/4. – С. 20–25.

Єльникова, М. П.  Управління розвитком педагогічної майстерності вчителів [Текст] / М. П. Єльникова // Управління школою. – 2020. – № 34/36. – С. 64–66.

Зайченко, Н.  Мовленнєва компетентність вихователя як складова професійного іміджу [Текст] / Н. Зайченко, Є. Харькова // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 08-09 листопада 2018 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 288–292.

Ігнат, І. А.  Співпраця – запорука доброго іміджу закладу освіти на світовому просторі [Текст] / І. А. Ігнат // Управління школою. – 2018. – № 31/32/33. – С. 63–66.

Імідж вихователя-методиста як керівника: компетентнісний підхід [Текст] // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2018. – № 1. – С. 18–20.

Коханова, Н.  Культура мовлення вчителя іноземної мови як складова педагогічної майстерності [Текст] : [знання іноземної мови]. Розділ 3 : Формування основ академічної культури в закладах освіти / Н. Коханова // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16–17 травня 2019 р.] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 91–95.

Липчук, Я.  Теоретичні основи формування професійного іміджу педагога [Текст] / Я. Липчук // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 20–21 квітня 2017 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 27–30.

Овадюк, І. В.  Імідж педагога [Текст] : семінар-тренінг для педагога / І. В. Овадюк // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2019. – № 8. – С. 21–27.

Овадюк, І. В.  Імідж педагога [Текст] : семінар-тренінг для педагогів / І. В. Овадюк // Основи здоров’я. – 2019. – № 10. – С. 34–39. – Поч. № 8.

Раковець, О.  Теоретичні засади формування професійного іміджу викладача професійно-технічного навчального закладу [Текст] / О. Раковець, Т. Самусь // Університет А. С. Макаренка: імідж, мобільність та європейські перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 26–27 квітня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені. А. С. Макаренка, Сумський державний ун-т та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 81–83.

Середа, І. Шляхи формування деонтологічної культури майбутнього спеціального педагога [Текст] / І. Середа // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 47, Том 4. – С. 198–208. – Режим доступу: http://aphn-journal.in.ua/archive/47_2022/part_4/47-4_2022.pdf#page=198

Сорочан, Т. М.  Феномен педагогічної майстерності як методологія трансформації професіоналізму педагогів Нової української школи [Текст] / Т. М. Сорочан // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 1. – С. 5–12.

Степаненко, О.  Культура педагогічного спілкування [Текст] / О. Степаненко // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 2. – С. 51–54.

Ткаченко, Н.  Вербальний імідж майбутнього вчителя іноземних мов як основа його професійного іміджу [Текст] / Н. Ткаченко // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 29 листопада 2018, [м. Суми] / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені. А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології [та ін.] ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 80–82.

Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників [Текст] : вдосконалення професійної майстерності // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 9. – С. 7.

Федірчик, Т.  Система формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи [Текст] / Т. Федірчик, Н. Нікула // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 226–237.

Філатова, Л. С.  Формування позитивного іміджу сучасного вчителя початкової школи [Текст] / Л. С. Філатова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / Міністерство освіти і науки України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація університетів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім «Гельветика»], 2017. – С. 208–209.

Ширко, А. А.  Формування професіоналізму вчителя мистецтва як учасника освітньої взаємодії в умовах НУШ [Текст] / А. А. Ширко // Мистецтво та освіта. – 2021. – № 1. – С. 50–56.