Ідеї гуманістичної педагогіки у сучасній освіті

  • Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації [Текст] : науково-методичний посібник для вчителів / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; [за ред. С. О. Мусатова]. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 95 с.

***

  • Біла, І.  Гуманістичні тенденції освіти Японії [Текст] / І. Біла // Дошкільне виховання. – 2011. – № 6. – С. 11-16.
  • Бондарчук, О.  Особливості реалізації гуманістично-ціннісного підходу у післядипломній педагогічній освіті [Текст] / О. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 3-6.
  • Ваховський, Л.  Ідеї гуманізму у французькій філософії освіти: історико-педагогічний аспект [Текст] / Л. Ваховський, Т. Харченко, Л. Баско // Шлях освіти. – 2010. – № 3. – С. 39-44.
  • Гузь, О.  Гуманна педагогіка як філософсько-соціальна основа [Текст] / О. Гузь // Директор школи. Україна. – 2010. – № 3. – С. 6-13.
  • Данько, Н. П.  Проблеми здійснення гуманістичної парадигми освіти [Текст] / Н. П. Данько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 188-189.
  • Козак, І. В.  Формування гуманістичного світогляду учнів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського [Текст] / І. В. Козак // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 104-115.
  • Краснова, К. О.  Реалізація гуманістичного напряму в підготовці майбутніх педагогів-логопедів [Текст] / К. О. Краснова, Л. В. Мороз // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [ред. кол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 265-268.
  • Рощупкіна, Л. Ю.  Психолого-педагогічне проектування і коучинг як фактори формування гуманістичної спрямованості педагога [Текст] / Л. Ю. Рощупкіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 161-162.
  • Харченко, Т. Г.  Індивідуальний підхід у підготовці майбутніх учителів як чинник гуманізації педагогічної освіти у Франції [Текст] / Т. Г. Харченко // Шлях освіти. – 2011. – № 4. – С. 11-18.