Ідентичність з точки зору психології

 • Психологія групової ідентичності: закономірності становлення [Текст] : монографія / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; за наук. ред. П. П. Горностая. – Київ : [Міленіум], 2014. – 251 с.
 • Становлення ідентичності фахівця [Текст] : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. В. Л. Зливкова. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – 259 с.

***

 • Горошко, О.  Комунікативна віртуальна ідентичність: гендерний аналіз [Текст] / О. Горошко // Соціальна психологія. – 2008. – № 5 (31). – С. 98–108.
 • Зливков, В. Л.  Розробка концепції становлення професійної ідентичності у контексті цивілізаційних викликів сучасності: проблеми і перспективи [Текст] / В. Л. Зливков // Становлення ідентичності фахівця : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. В. Л. Зливкова. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 1–37.
 • Иванова, Н. А.  Самоопределение женщин с различными типами гендерной идентичности [Текст] / Н. А. Иванова, Е. В. Кулаева // Вопросы психологии. – 2011. – № 1. – С. 106–115.
 • Иванова, Н. Л.  Изменения этнической и гражданской идентичности в новых общественных условиях [Текст] / Н. Л. Иванова, Г. Б. Мазилова // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С. 83–93.
 • Кирпач, Н. Б.  Особливості становлення ідентичності психотерапевта [Текст] / Н. Б. Кирпач // Становлення ідентичності фахівця : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. В. Л. Зливкова. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 196–219.
 • Кожухарь, Г.  Соотношение толерантности и идентичности у студентов-психологов [Текст] / Г. Кожухарь // Психологический журнал. – 2009. – Т. 30, № 6. – С. 40–50.
 • Кранц, И. И.  Проблема становления личностной идентичности в контексте социального самоопределения [Текст] / И. И. Кранц // Журнал практического психолога. – 2005. – № 5. – С. 125–132.
 • Курганська, Л. О.  Історія становлення категорії “ідентичність” у психологічній науці [Текст] / Л. О. Курганська // Становлення ідентичності фахівця : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. В. Л. Зливкова. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 38–63.
 • Літвінова, О. В.  Психолого-педагогічні механізми формування родинної ідентичності особистості в процесі її соціалізації [Текст] / О. В. Літвінова // Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського / МОН України, Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; [гол. ред. М. В. Загірняк]. – Кременчук : [КрНУ], 2015. – Вип. 1 (2). – С. 55–64. – (Серія “Педагогічні науки”).
 • Лукомська, С. О.  Актуальні проблеми дослідження ідентичності у сучасній західній психології [Текст] / С. О. Лукомська, О. В. Федан // Становлення ідентичності фахівця : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. В. Л. Зливкова. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 64–99.
 • Микляева, А. В.  Соотношение центральных и периферических компонентов в структуре социальной идентичности личности [Текст] / А. В. Микляева, П. В. Румянцева // Психологический журнал. – 2011. – Т. 32, № 5. – С. 36–45.
 • Михайлюк, Л. М.  Етнокультурні аспекти становлення ідентичності фахівця системи освіти [Текст] / Л. М. Михайлюк // Становлення ідентичності фахівця : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. В. Л. Зливкова. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 121–143.
 • Нартова-Бочавер, С. К.  Понятие аутентичности в зарубежной психологии личности: история, феноменология, исследования [Текст] / С. К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 2011. – Т. 32, № 6. – С. 18–29.
 • Солдатова, Е. Л.  Эго-идентичность в нормативных кризисах развития [Текст] / Е. Л. Солдатова // Вопросы психологии. – 2006. – № 5. – С. 74–84.
 • Суходубова, Г. Д.  Ідентичність як психологічний феномен [Текст] / Г. Д. Суходубова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 111.