Хмарні сервіси у вищій освіті

Бодненко, Д. М.  Використання хмаро орієнтованих технологій при дослідницькому навчанні [Текст] : [у вищих навчальних закладах] / Д. М. Бодненко // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 100–102.

Дємєнтьєв, Є. А.  Хмарні технології у навчанні фізики [Текст] / Є. А. Дємєнтьєв // Теоретико-методичні засади вивчення питань сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : матеріали III Всеукраїнської науково-методичної конференції, 28 листопада 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Кафедра фізики та методики навчання фізики ; [упоряд. О. М. Завражна]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2018]. – С. 18–21.

Завражна, О.  Хмарні технології в освіті [Текст] / О. Завражна // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали III міжвузівської науково-практичної конференції, (5-6 грудня 2012 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 251–252.

Зелінська, С.  Використання хмарних технологій в інформаційно-освітньому середовищі сучасного закладу вищої освіти [Текст] / С. Зелінська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний університет” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 6 (92). – С. 24–39.

Іваній, В. С.  Формування уявлень про сучасну наукову картину світу як ключової компетентності майбутніх учителів фізики в хмаро орієнтованому середовищі [Текст]. Розділ 1, [підрозділ] 1.3 : Формування спеціальних фахових компетентностей майбутніх учителів фізики та математики під час навчання фізики та методики її навчання / В. С. Іваній, І. О. Мороз, Я. Р. Балабан // Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та математики засобами та технологіями сучасного освітнього середовища : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за ред.: О. М. Завражної, А. І. Салтикової. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 54–78.

Коротун, О.  Критерії добору хмаро орієнтованих систем дистанційного навчання в навчанні баз даних майбутніх фахівців з інформаційних технологій [Текст] / О. Коротун // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський державний педагогічний університет ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 284–292. – (Серія “Педагогічні науки”).

Крамаренко, Т. Г.  Використання хмарних технологій у процесі підготовки та перепідготовки вчителя математики [Текст] / Т. Г. Крамаренко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ* плюс – 2015” : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут педагогіки АПН України ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 3. – С. 29–31.

Носенко, Ю.  Еволюція хмарних обчислень як актуального засобу навчання [Текст] / Ю. Носенко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 5/6. – С. 16–21.

Процай, Л.  Використання хмарних технологій у проектній діяльності майбутніх психологів [Текст] / Л. Процай, Н. Гібалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 9 (63). – С. 126–136.

Співак, С.  Моделювання сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища на засадах компетентнісного підходу з урахуванням індивідуальних факторів [Текст] / С. Співак // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 2/3. – С. 8–14.

Фамілярська, Л.  Організація освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти засобами хмарних сервісів Google [Текст] / Л. Фамілярська // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 5/6. – С. 38–44.

Хміль, Н. А.  Мотиваційний компонент професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі [Текст] / Н. А. Хміль // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06-07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 154–156.

Шишкіна, М. П.  Використання хмарних сервісів відкритої науки в освітньо-науковому середовищі університету [Текст] / М. П. Шишкіна // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 3. – С. 23–29.

Яценко, В. В.  Технології хмарних обчислень в курсі інформатики економічного ВНЗ [Текст] / В. В. Яценко, М. С. Головань // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ*плюс – 2014” : матеріали Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2014. – Ч. 3. – С. 62–63.