Графічні засоби у процесі навчання алгебри та фізики

  • Параскевич, С. П.  Методика використання графічних засобів навчання алгебри та початків аналізу студентів техніко-технологічних спеціальностей технікумів і коледжів [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики / С. П. Параскевич ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 20 с.
  • Примаков, А. В.  Графічний метод розв’язування фізичних задач [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики / А. В. Примаков ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 1997. – 24 с.

***

  • Ачкан, В. В.  Формування дослідницької та конструктивно-графічної математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення тригонометричних рівнянь та нерівностей в класах різних профілів [Текст] / В. В. Ачкан // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 16–27.
  • Батрак, Ю. В.  Розв’язування задач із параметрами графічним способом [Текст] : [урок математики] / Ю. В. Батрак // Математика в школах України. – 2016. – № 9. – С. 2–7.
  • Горина, Л. А.  О развивающем потенциале функционально-графической линии в курсе алгебры основной школы [Текст] / Л. А. Горина // Математика в школе. – 2011. – № 2. – С. 69–73.
  • Ігнатенко, Г.  Графічна підготовка як складник професійної компетентності вчителя [Текст] / Г. Ігнатенко, О. Ігнатенко // Початкова школа. – 2015. – № 6. – С. 45–49.
  • Коваленко, К.  Графічне інтегрування в старшій школі [Текст] / К. Коваленко, В. Нижник // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 3. – С. 6–8.
  • Олефіренко, Т.  Формування графічних знань, умінь і навичок у процесі навчання фізики і технічних дисциплін [Текст] / Т. Олефіренко // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 8. – С. 15–20.
  • Параскевич, С. П.  Графічні задачі-“пастки” з алгебри та початків аналізу [Текст] / С. П. Параскевич // Нові технології навчання : науково-методичний збірник : / редкол.: В. О. Зайчук (головний редактор) [та ін.]. – Київ : НМЦ ВО, 2004. – Вип. 39. – С. 124–133.
  • Рыбин, Б. С.  Компьютерные расчетно-графические задания на основе лабораторных работ по физике [Текст] / Б. С. Рыбин, О. Б. Рыбина // Физическое образование в вузах. – 2013. – Т. 19, № 2. – С. 83–94.