Геоінформаційні системи та досвід їх застосування

Бабійчук, С.  Геоінформаційні системи та дистанційне зондування землі як засоби інформатизації дисциплін природничого циклу в Малій академії наук України [Текст] / С. Бабійчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 1 (75). – С. 3–11.

Бабійчук, С. М.  Застосування геоінформаційних систем у дослідницьких роботах учнів Київської Малої академії наук [Текст] / С. М. Бабійчук // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 5–9.

Бабійчук, С. М.  Технологія застосування геоінформаційних систем у шкільній і позашкільній дослідницькій діяльності старшокласників [Текст] / С. М. Бабійчук // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 3. – С. 8–10.

Біатов, А. П.  Досвід накопичення наукових даних, адаптованих для візуалізації у ГІС, на територіях природно-заповідного фонду [Текст] : [ГІС – геоінформаційні системи] / А. П. Біатов, Н. О. Брусненцова // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців : матеріали XIX Теріологічної школи-семінару: інформаційний бюлетень “Теріологічні новини” Укр. теріологічного товариства НАН України / НАН України, Укр. теріологічне товариство “Чорноморський біосферний заповідник” ; [упоряд.: І. Загароднюк, З. Селюніна]. – Гола Пристань : [Українське теріологічне товариство], 2012. – Вип. 8. – С. 15.

Бондаренко, Л. І.  Застосування геоінформаційних систем в еколого-екскурсійній діяльності [Текст] / Л. І. Бондаренко, О. М. Лазебна // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 297–298.

Бубир, Н. О.  Використання геоінформаційних систем у географічному краєзнавстві [Текст] / Н. О. Бубир, С. М. Єрмолович // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / МОН України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. А. Пересадько, О. О. Жемеров, А. П. Голіков та ін. ]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 30–33.

Даценко, Л.  Основи геоінформаційних систем і технологій у шкільній освіті країн світу [Текст] / Л. Даценко, К. Подкаленко // Географія та основи економіки в школі. – 2010. – № 6. – С. 3–7.

Даценко, Л. М.  Історичні картографічні твори у сфері новітніх інформаційних технологій [Текст] / Л. М. Даценко, Т. В. Кардаш // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / МОН України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. А. Пересадько, О. О. Жемеров, А. П. Голіков та ін. ]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 58–61.

Даценко, Л. М.  Основи геоінформаційних систем і технологій [Текст] : програма курсу за вибором (для організації профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів) / Л. М. Даценко, В. І. Остроух // Географія та економіка в рідній школі. – 2019. – № 3. – С. 2–8.

Дудун, Т. В.  Концептуальні основи створення бази даних для геоінформаційного картографування розвитку освітнього комплексу України [Текст] / Т. В. Дудун // Український географічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 61–67.

Косенко, Ю. Ю.  ГІС: екологічний туризм Черкаської області [Текст] / Ю. Ю. Косенко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 12–14 жовтня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, А. О. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 254–257.

Костріков, С. В.  Реалізація мультіфункціонального підходу до аналізу урбаністичного середовища через геоінформаційне веб-застосування [Текст] / С. В. Костріков, О. В. Попович // Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 листопада 2018 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, М. О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2018. – С. 24–28.

Кушнір, А. С.  База даних палеоґрунтознавчих досліджень голоцену в межах рівнинної частини України на основі ГІС-технологій [Текст] / А. С. Кушнір, О. М. Лейберюк // Український географічний журнал. – 2022. – № 1. – С. 47–52.

Мацібора, О. В.  Веб-орієнтовані геоінформаційні системи та їх використання для обробки палеографічних даних [Текст] / О. В. Мацібора // Український географічний журнал. – 2019. – № 1. – С. 51–58.

Мельник, А. В.  Проблеми і можливості розвитку геоінформаційної освіти в Україні [Текст] : [ГІС – одна із сучасних інформаційних технологій; ГІС-освіта, геоінформаційне донавчання, геоінформатизація шкільного навчання / А. В. Мельник // Український географічний журнал. – 2008. – № 4. – С. 48–51.

Новенко, Д. В.  Использование геоинформационных технологий в школьном географическом образовании [Текст] / Д. В. Новенко // География в школе. – 2007. – № 7. – С. 36–39.

Новенко, Д. В.  Школьная геоинформационная система [Текст] / Д. В. Новенко // Информатика и образование. – 2010. – № 10. – С. 63–70.

Особливості підготовки майбутніх бакалаврів географії засобами геоінформаційних технологій [Текст] / О. М. Король [та ін.] // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: І. А. Акуленко, М. Гарпер, Н. Б. Грицай та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2020. – Вип. 2 (16). – С. 138–146.

Павловська, Т. С.  Гіс-технології в еколого-геоморфологічному аналізі річково-басейнових систем [Текст] / Т. С. Павловська, В. У. Волошин, Н. В. Чир // Український географічний журнал. – 2009. – № 2. – С. 44–47.

Патрикеєв, Я. І.  Виявлення теплових аномалій міст засобами геоінформаційних технологій [Текст] / Я. І. Патрикеєв, І. М. Патракеєв // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 156–159.

Перій, С. С.  Геоінформаційні системи та їх використання для вирішення проблем туризму [Текст] / С. С. Перій, А. О. Кухтій, М. І. Дзюбачик // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 9. – С. 7–9.

Поливач, К. А.  Картографічне забезпечення реалізації екологічної політики у природно-заповідній сфері України [Текст] : [ГІС-технології і вебресурси з питань розвитку системи природоохоронних територій охоплюють як окремі території та об’єкти ПЗФ, так і регіони країни загалом] / К. А. Поливач // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 172–175.

Попович, О. В.  ГІС-моделювання ландшафтного компоненту урбогеосистем [Текст] / О. В. Попович, С. В. Костріков // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 56–59.

Пугач, С. О.  Дослідження географічного та соціального просторів за допомогою соціальних Інтернет-мереж і ГІС [Текст] / С. О. Пугач // Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2019 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, П. Беднар, Н. Елізбарашвілі та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. – С. 61–64.

Радченко, С. Б.  Навіщо потрібні геоінформатики та як їх правильно застосовувати? [Текст] / С. Б. Радченко // Археологія. – 2019. – № 4. – С. 114–124.

Сегіда, К. Ю.  Можливості застосування ГІС для геодемографічних досліджень [Текст] / К. Ю. Сегіда, О. О. Паталашка // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 68–70.

Сінна, О. І.  “Нова” географія в інформаційно-технологічну еру цивілізації [Текст] : онлайн-роздуми на ГІС-форумі-2017 у Харкові / О. І. Сінна, І. Г. Черваньов // Український географічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 65–68.

Туркіна, Ю. В.  Використання геоінформаційних систем при вивченні охорони українського лісостепу [Текст] : [на уроках біології] / Ю. В. Туркіна, О. М. Король // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали IX Міжнародної наукової конференції, 25–27 травня 2021 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: В. І. Шейко, Л. П. Міронець, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 263–265.

Формування обмежень у землекористуванні засобами геоінформаційного аналізу при просторовому плануванні (на прикладі приаеродромних територій) [Текст] / Л. Я. Новаковська [та ін.] // Український географічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 44–53.

Чабанюк, В. С.  Сучасні підходи до розроблення електронних атласів у контексті “великих даних” [Текст] / В. С. Чабанюк, О. П. Дишлик // Український географічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 49–57.

Черевко, О.  Перспективи використання геоінформаційних технологій в іспанському університеті Кантабрія [Текст] / О. Черевко // Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Київ, 11 червня 2015 р. / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 269–271.

Чуєв, О. С.  Можливості використання електронного довідника 2ГІС для збору первинних даних для суспільно-географічного дослідження [Текст] / О. С. Чуєв // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 66–68.

Шемякін, М. В.  Застосування ГІС технологій в геодезії [Текст] / М. В. Шемякін, М. М. Пироженко // Актуальні проблеми землеустрою у сільському господарстві: глобальний, національний та регіональний аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / МОН України, Уманський національний ун-т садівництва ; [редкол.: О. О. Непочатенко, І. І. Мостов’як, В. П. Карпенко та ін.]. – Умань : [Уманський НУС], 2018. – С. 33–35.