Гендерні особливості прояву емпатії

  • Безверхня, Г.  Рівень емпатії та образ фізично культурної людини у студенток педагогічних спеціальностей [Текст] / Г. Безверхня, М. Маєвський // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровськ. держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2015. – № 1. – С. 10-14.
  • Видишенко, В.  Спілкування і емпатія [Текст] / В. Видишенко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 80-81.
  • Дороніна, Т.  Гендерна чутливість і гендерна культура [Текст] : [проблеми нерівності, дискримінації за статевими ознаками стосовно і чоловіків, і жінок у всіх різноманітних проявах] / Т. Дороніна // Директор школи. Україна. – 2007. – № 7. – С. 68-70.
  • Журавльова, Л.  Емпатійні ставлення та їх класифікація [Текст] / Л. Журавльова // Соціальна психологія. – 2008. – № 5(31). – С. 39-46.
  • Ковальзон, М. М.  Эмпатия как метод воссоздания душевного мира человека и социума [Текст] / М. М. Ковальзон // Философские науки. – 2011. – № 5. – С. 70-82.
  • Колєсов Д.  Хлопчики та дівчинки: психологічні розходження // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2007. – № 9. – С. 37-44.
  • Улунова, Г. Є.  Порівняльний аналіз гендерних особливостей емпатії [Текст] / Г. Є. Улунова // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад “УАБС”; ред. кол.: О. Ю. Щербина-Яковлева, О. П. Бойко, Л. М. Бойченко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – С. 260-264.
  • Эмпатия [Текст] // Берн, Ш.  Гендерная психология / Ш. Берн. – 2-е междунар. изд. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – С. 102-103.
  • Эмпатия и экспрессивность [Текст] // Берн, Ш.  Гендерная психология / Ш. Берн. – 2-е междунар. изд. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – С. 100-102.