Гандбол: виникнення, опис гри, техніка

Бикова, О. О.  Удосконалення підготовки до змагальної діяльності юних гандболістів 13-14 років за рахунок використання вправ складно-координаційної спрямованості [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з фізичного виховання та спорту : спеціальність 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Бикова Олена Олександрівна ; МОН України, Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2017. – 22 с.

Кропивницька, Т. А.  Показники просторово-часової точності кидкових дій як критерій відбору юних гандболістів [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з фізичного виховання та спорту : спеціальність 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Кропивницька Тетяна Анатоліївна – Київ, 2005. – 19 с.

Кушнірюк, С. Г.  Контроль і структура фізичної підготовленості гандболістів високої кваліфікації у тренувальному макроциклі [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з фізичного виховання та спорту : спеціальність 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / Кушнірюк Сергій Геогрійович – Київ, 2004. – 19 с.

*** 

Аналіз показників змагальної діяльності групового етапу чемпіонату Європи з гандболу серед жіночих збірних команд [Текст] / О. Соловей [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2021. – № 1. – С. 92–99.

Базильчук, О.  Методика контролю за рівнем фізичної підготовленості кваліфікованих гандболісток [Текст] / О. Базильчук // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор: сучасний стан та перспективи : збірник наукових праць: Додаток. Вип. 3. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 9–13.

Базильчук, О.  Фактори, що зумовлюють ефективну змагальну діяльність кваліфікованих гандболісток [Текст] / О. Базильчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірник наукових праць / редкол.: С. С. Єрмаков (гол. ред.) [та ін.]. – Харків ; Львів : Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2003. – № 18. – С. 118–122.

Бикова, О.  Зміни здатності гандболістів 13-14 років координувати рухи за просторово-часовими та динамічними параметрами під впливом спеціально підібраних вправ [Текст] / О. Бикова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2016. – № 2. – С. 10–13.

Борисова, О.  Організація і управління гандболом у Німеччині [Текст] / О. Борисова, Є. Петрушевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 4. – С. 15–20.

Борисова, О.  Організація й управління гандболом у Франції [Текст] / О. Борисова, Є. Петрушевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2019. – № 1. – С. 3–8.

Бріскін, Ю.  Перспективи вдосконалення виконання технічних дій кваліфікованими гандболістами [Текст] / Ю. Бріскін, М. Пітин, О. Білик // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2016. – № 2. – С. 18–21.

Кудріна, Н.  Техніко-тактичний аналіз змагальних дій в гандболі [Текст] / Н. Кудріна, В. Мельник // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор: сучасний стан та перспективи : збірник наукових праць: Додаток. Вип. 3. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 14–19.

Курочкін, В.  Зміст та завдання підготовки юних гандболістів у навчально-тренувальних групах ДЮСШ та СДЮШОР [Текст] / В. Курочкін // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор: сучасний стан та перспективи : збірник наукових праць: Додаток. Вип. 3. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 77–81.

Попов, С. М.  Особливості формування функціонального стану організму гандболістів високої кваліфікації [Текст] / С. М. Попов, С. Караулова, С. С. Попов // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2013. – №1. – С. 108–112.

Попович, О. П.  Спортивні ігри як засіб виховання фізичних якостей старшокласників [Текст] : (на прикладі гандболу) / О. П. Попович // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 169–176.

Попович, О. П.  Форми проведення навчально-тренувальних занять з гандболу в ДЮСШ [Текст] / О. П. Попович // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : міжнародна науково-практична конференція, XVI Каришинські читання : збірник наукових праць / [за заг. ред. М.В.Гриньової]. – Полтава : [Астрая], 2009. – С. 338–341.

Правила гри в гандбол (2016) [Текст] : правила 1-7 // Фізичне виховання в школах України. – 2018. – № 8. – С. 17–25.

Тищенко, В.  Дослідження функціональної підготовленості кваліфікованих гандболістів [Текст] / В. Тищенко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2012. – №3. – С. 32–34.