Функціональний аналіз

Берман, Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Текст] : учебное пособие для ВУЗов / Г. Н. Берман. – 20-е изд. – Москва : Наука, 1985. – 384 с.

Бобилєв, Д. Є.  Методика навчання функціонального аналізу майбутніх учителів математики [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (математика)” / Бобилєв Дмитро Євгенович ; МОН України, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с.

Вірченко, Н. О.  Графіки елементарних та спеціальних функцій [Текст] : довідник / Н. О. Вірченко, І. І. Ляшко. – Київ : Наукова думка, 1996. – 582 с.

Давидов, М. О.  Додаткові розділи математичного аналізу [Текст] = Теорія функцій і функціональний аналіз : навчальний посібник для фізико-математичних факультетів / М. О. Давидов. – Київ : Вища школа, 1971. – 439 с.

Методика функционального анализа [Текст]. Т. 3, вып. 2. – Киев : ТВ и МС, 1997. – 99 с.

Методика функционального анализа [Текст]. Т. 3, вып. 3. – Киев : ТВ и МС, 1997. – 95 с.

Методика функционального анализа [Текст]. Т. 3, вып. 4. – Киев : ТВ и МС, 1997. – 96 с.

Методика функционального анализа [Текст]. Т. 4, вып. 1. – Киев : ТВ и МС, 1998. – 94 с.

Методы функционального анализа и топологии [Текст]. Т. 3, вып. 1. – Киев : Украина, 1997. – 97 с.

***

Творець функціонального аналізу Стефан Банах [Текст] // Математика. – 2015. – № 5, березень. – С. 48–49.

Бобилєв, Д. Є.  Задачний підхід до проектування проблемних лекцій з функціонального аналізу, спрямованих на розвиток інтелектуальних вмінь майбутніх вчителів математики [Текст] / Д. Є. Бобилєв // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ*плюс–2015” : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 2. – С. 17–19.

Лов’янова, І. В.  Задачний підхід до проектування проблемних лекцій з функціонального аналізу для майбутніх вчителів математики [Текст] / І. В. Лов’янова, Д. Є. Бобилєв // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Вип. 5/6. – С. 91–96.

Погребний, В. Д.  Топології, утворення порядковими збіжностями [Текст] : [функціональний аналіз] / В. Д. Погребний // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 87–88.