Фундаменталізація змісту освіти: стратегія, шляхи реалізації

Варіативний компонент змісту освіти в старшій школі: теоретичні й прикладні аспекти в контексті фундаменталізації [Текст]. Розділ 2 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 53–73.

Васьківська, Г.  Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика [Текст] / Г. Васьківська // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 25–30.

Гносеологічна цінність навчальних предметів у контексті фундаменталізації змісту освіти старшої школи [Текст]. Розділ 1 : Теоретико-методологічні засади фундаменталізації змісту освіти у старшій школі, підрозділ 1.4 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 41–52.

Дидактичні умови формування системи екологічних знань учнів старшої школи у процесі фундаменталізації змісту освіти [Текст]. Розділ 8 : Формування системи екологічних знань старшокласників у процесі фундаменталізації змісту освіти, підрозділ 8.1 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 226–239.

Діяльнісна спрямованість змісту освіти старшокласників як умова його фундаменталізації [Текст]. Розділ 3 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 74–107.

Завидівська, Н.  Змістовна сутність інноваційної методичної системи здоров’язбережувального навчання студентів, створеної на засадах фундаменталізації [Текст] / Н. Завидівська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 3 (21). – С. 195–202.

Зміст предметів гуманітарного циклу в старшій школі: шляхи оптимізації [Текст]. Розділ 6 : Фундаменталізація змісту гуманітарних предметів у профільній школі в умовах гуманітаризації навчально-виховного процесу, підрозділ 6.2 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 164–173.

Кириленко, К.  Фундаменталізація освіти: шляхи реалізації [Текст] / К. Кириленко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редколегія: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 217–218.

Козлова, О. Г.  Фундаменталізація освіти – стратегія ХХІ століття [Текст] / О. Г. Козлова, С. С. Дєнєжніков // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук’янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 177–179.

Коломієць, А. А.  Фундаменталізація математичної освіти як чинник впливу на реформування вищої освіти в Україні [Текст] / А. А. Коломієць // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 176–178.

Компетентнісна спрямованість змісту і структури навчального предмета в умовах фундаменталізації освіти [Текст]. Розділ 4 : Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: компетентнісний підхід, підрозділ 4. 1 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 108–116.

Михайленко, І.  Реалізація принципу фундаменталізації у математичній підготовці іноземних студентів [Текст] / І. Михайленко, В. Нестеренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [збірник наукових праць] / МОН України, Бердянський держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман та ін.]. – Бердянськ : [БДПУ], 2019. – Вип. 3. – С. 302–309. – (Серія “Педагогічні науки”).

Модель формування системи екологічних знань старшокласників у процесі фундаменталізації змісту освіти [Текст]. Розділ 8 : Формування системи екологічних знань старшокласників у процесі фундаменталізації змісту освіти, підрозділ 8.2 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 239–249.

Модель формування системи екологічних знань старшокласників у процесі фундаменталізації змісту освіти [Текст]. Розділ 8 : Формування системи екологічних знань старшокласників у процесі фундаменталізації змісту освіти, підрозділ 8.2 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 239–249.

Модель фундаменталізації змісту природничої освіти в сучасній школі [Текст]. Розділ 5 : Фундаменталізація змісту природничих предметів у старшій школі в умовах профільного навчання, підрозділ 5.3 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 143–152.

Осадчук, Р.  Теоретико-методологічні засади використання міжпредметних зв’язків в умовах фундаменталізації змісту суспільно-гуманітарних предметів у старшій школі [Текст] / Р. Осадчук // Історія в школі. – 2012. – № 5/6. – С. 20–22.

Самодрин, А. П.  До педагогіки фундаменталізації освіти в гуманітарній школі [Текст] / А. П. Самодрин // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 10. – С. 3–13.

Система знань як когнітивна домінанта фундаменталізації змісту освіти у старшій школі [Текст]. Розділ 1 : Теоретико-методологічні засади фундаменталізації змісту освіти у старшій школі, підрозділ 1.3 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 34–41.

Соціально-педагогічні чинники фундаменталізації змісту освіти у старшій школі [Текст]. Розділ 1 : Теоретико-методологічні засади фундаменталізації змісту освіти у старшій школі, підрозділ 1.2 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 24–34.

Теоретико-методологічні засади фундаменталізації змісту освіти у старшій школі [Текст]. Розділ 1 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 13–52.

Трубачева, С.  Інтегративні процеси в системі фундаменталізації змісту освіти старшої школи [Текст] / С. Трубачева, Р. Осадчук // Історія в школі. – 2012. – № 7/8. – С. 41–42.

Формування системи екологічних знань старшокласників у процесі фундаменталізації змісту освіти [Текст]. Розділ 8 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 226–249.

Фундаменталізація змісту гуманітарних предметів у профільній школі в умовах гуманітаризації навчально-виховного процесу [Текст]. Розділ 6 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 160–185.

Фундаменталізація змісту освіти старшої школи: модель формування в учнів ключових компетентностей [Текст]. Розділ 4 : Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: компетентнісний підхід, підрозділ 4. 2 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 116–125.

Фундаменталізація змісту освіти старшокласників на основі діяльнісного підходу [Текст]. Розділ 3 : Діяльнісна спрямованість змісту освіти старшокласників як умова його фундаменталізації, підрозділ 3.1 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 74–85.

Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: компетентнісний підхід [Текст]. Розділ 4 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 108–125.

Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: ціннісний аспект [Текст]. Розділ 7 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 186–225.

Фундаменталізація змісту природничих предметів у старшій школі в умовах профільного навчання [Текст]. Розділ 5 // Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика : колективна монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки ; за наук. ред. Г. О. Васьківської. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 126–134.

Шатковська, Г. І.  Фундаменталізація професійної освіти – провідна умова в системі підготовки майбутніх фахівців [Текст] / Г. І. Шатковська // Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 березня 2011 р., м. Суми / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет та ін. ; [редкол.: Н. Н. Чайченко, О. М. Бабенко, Л. П. Міронець та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 120–122.