Форсайт

Аналіз чинників, що обумовили сценарій розвитку України, в контексті форсайту її економіки [Текст] / М. О. Кравченко [та ін.] // Економіка та держава. – 2020. – № 8. – С. 35–42.

Афанасьєв, М.  Форсайт – вектор руху університету [Текст] / М. Афанасьєв // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 42–58.

Дєнєжніков, С.  Метод форсайту і проблема прогнозування розвитку хай-тек [Текст] / С. Дєнєжніков // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 16–17 травня 2016 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Ю. А. Бондаренко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 156–160.

Дєнєжніков, С.  Методологічний потенціал форсайту в розвитку конвергентних технологій [Текст] / С. Дєнєжніков // Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці : матеріали Міжнародної наукової конференції, 9–10 жовтня 2015 р., м. Чернівці / МОН України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: М. Г. Марчук, О. В. Рупташ, Я. Р. Козьмук та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С. 89–93.

Дєнєжніков, С.  Методологія форсайту в прогнозуванні технологічного розвитку в умовах інноваційної освіти [Текст] / С. Дєнєжніков // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 р. : у 4 ч. / МОН України, КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: С. І. Дегтярьов, О. В. Зосименко, І. Л. Кєжковска та ін.]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 1. – С. 147–151.

Дєнєжніков, С. С.  Методологія форсайту в науковому прогнозуванні майбутнього [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (11). – С. 108–116.

Дєнєжніков, С. С.  Методологія форсайту в прогнозуванні діяльності ВНЗ [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Магістр : збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції “Наукові пошуки молодих учених”, 12 травня 2016 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра менеджменту освіти та профільної підготовки ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 135–138.

Дєнєжніков, С. С.  Методологія форсайту та проблема прогнозування науково-технічного розвитку в умовах інноваційної освіти [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 102–121.

Дєнєжніков, С. С.  Тенденції прогнозування науково-технічного прогресу (технологія форсайту) [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 9–12.

Дєнєжніков, С. С.  Трансгуманістичні перспективи людини в сучасних форсайтних дослідженнях [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (12). – С. 115–124.

Дєнєжніков, С. С.  Форсайт і конвергентні технології в умовах глобалізації [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (13–14 листопада, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2014]. – С. 14–18.

Дєнєжніков, С. С.  Форсайт як інструмент прогнозування діяльності вищого навчального закладу: зарубіжний досвід та українські пріоритети [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. проф.. А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 121–136.

Дударенко, Д.  Межі звернення до знань про минуле у передбаченні майбутнього системи освіти [Текст] / Д. Дударенко // Вища школа. – 2016. – № 10. – С. 45–53.

Дударенко, Л.  Нові підходи до прогнозування майбутнього систем освіти [Текст] / Л. Дударенко // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 63–70.

Корсак, К.  Основи ноофутурології для захисту і порятунку людства [Текст] : новітня наука та сучасна освіта / К. Корсак, Є. Суліма // Вища освіта України. – 2019. – № 4. – С. 45–52.

Прокопенко, Б. В.  Використання форсайт-методів для передбачення та нівелювання ризиків NBICS-цивілізації [Текст] / Б. В. Прокопенко // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук’янець та ін. ; ред.-упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 61–62.

Прокопенко, Б. В.  Роль форсайта у дослідженні сучасного суспільства [Текст] / Б. В. Прокопенко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (12). – С. 71–77.