Формування мовної особистості: сім’я, школа, університет

Богуш, А. М.  Комунікативно-мовленнєвий супровід формування мовної особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти [Текст] / А. М. Богуш // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Асоціація університетів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 386–387.

Гончаров, В.  Виховуючи мовно-літературну особистість [Текст] : до 175-річчя Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова та його структурного підрозділу Інституту іноземної філології / В. Гончаров // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 12. – С. 2–4.

Груба, Т.  Самостійна робота у системі формування мовної особистості учнів профільних класів [Текст] / Т. Груба // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 6. – С. 2–6.

Калюжна, Н.  Формування мовної особистості сучасного учня: пошук підходів [Текст] / Н. Калюжна // Рідна школа. – 2020. – № 2/4. – С. 59–64.

Куранова, С. І.  Перспективи дослідження публічної мовної особистості в аспекті жанрової та регістрової теорії [Текст] / С. І. Куранова // Мовознавство. – 2017. – № 5. – С. 42–54.

Куранова, С. І.  Семантична координата моделювання дискурс-портрета мовної особистості [Текст] / С. І. Куранова // Мовознавство. – 2020. – № 2. – С. 59–74.

Кучеренко, І.  Стандартизація змісту освіти в аспекті розвитку мовної особистості (філософсько-методологічний аспект) [Текст] / І. Кучеренко // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 1. – С. 34–39.

Кучерук, О.  Лінгвокультурологічна модель формування мовної особистості: шляхи реалізації [Текст] : [молитва як фрагмент твору і самостійний твір : на матеріалі творів українських письменників] / О. Кучерук // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 6. – С. 9–13.

Лаврик, Д. С.  Гендерний аспект виховання мовної особистості майбутнього вчителя-філолога [Текст] / Д. С. Лаврик // Сучасна молодь : крок у майбутнє : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України, Сумська обласна державна адміністрація ; [редкол випуску: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 303–306.

Мамчур, Л.  Формування мовної особистості в умовах реалізації Концепції “Нова українська школа” [Текст] / Л. Мамчур // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 74–78.

Мойсеєнко, Н. Г.  Особливості формування вторинної мовної особистості викладача іноземних мов в умовах класичного університету [Текст] / Н. Г. Мойсеєнко // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи : збірник тез науково-практичної конференції / МОН України, НАПН України ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; [упоряд.: Х. Калагурка, О. Ковалишин, Н. Король]. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2016. – С. 59–60.

Паламар, Л.  Формування мовної особистості у вищих навчальних закладах України [Текст] : на матеріалі дослідницького пошуку наукової лабораторії університету / Л. Паламар // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 9. – С. 35–37.

Пентилюк, М.  Виховання мовної особистості учнів основної школи засобами української мови і літератури [Текст] / М. Пентилюк, І. Гайденко // Українська мова і література в школі. – 2017. – № 3. – С. 13–19.

Пентилюк, М.  Культура діалогу як основа формування мовної особистості [Текст] : методика української мови / М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 1. – С. 2–4.

Пентилюк, М.  Мовна особистість майбутнього вчителя-словесника в контексті професійної підготовки [Текст] / М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2021. – № 2. – С. 2–5.

Пискун, Ю.  Основні підходи до формування мовної особистості на уроках іноземної мови [Текст] / Ю. Пискун // Іноземні мови в школах України. – 2021. – № 1. – С. 49–50.

Подранецька, Н.  Застосування проектних технологій на уроках української мови та літератури як один із напрямків розвитку мовної особистості [Текст] / Н. Подранецька // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 4. – С. 22–24.

Подранецька, Н.  Проектні технології як один із напрямків розвитку мовної особистості [Текст] / Н. Подранецька // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 5. – С. 33–36.

Рубан, Л. І.  Формування мовної особистості майбутнього вчителя початкової школи [Текст] / Л. І. Рубан // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 254–258.

Семеног, О.  Мовнокомунікативна особистість студента-філолога у сучасній парадигмі [Текст] / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 10. – С. 43–45.

Федяєва, В.  Роль сім’ї у вихованні мовної особистості [Текст] / В. Федяєва // Рідна школа. – 2009. – № 1. – С. 3–8.

Хом’як, І.  Орфографічна компетентність як складник формування мовної особистості [Текст] / І. Хом’як // Дивослово. – 2015. – № 11. – С. 2–5.

Черемська, О.  Формування мовної і комунікативної компетенцій мовної особистості у вищій школі [Текст] / О. Черемська // Вища школа. – 2010. – № 12. – С. 63–72.

Шеденко, Н.  Цифрові медіа у формуванні мовної особистості: із досвіду роботи над учнівськими проектами “Буктрейлер” [Текст] / Н. Шеденко // Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника : збірник матеріалів Усеукраїнської науково-практичної конференції, 25 жовтня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Кафедра української мови ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 1. – С. 153–157.