Формування диригентської майстерності у процесі фахової підготовки

Питання диригентської майстерності [Текст] / упоряд. М. Канерштейн. – Київ : Музична Україна, 1980. – 184 с.

Карпенко, Є. В.  Диригентсько-хорова підготовка вчителя музики [Текст] : навчально-методичний посібник для викладачів та студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних вузів та педагогічних коледжів / Є. В. Карпенко. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2001. – 109 с.

Кофман, Р. І.  Виховання диригента: психологічні особливості [Текст] / Р. І. Кофман. – Київ : Музична Україна, 1986. – 40 с.

***

Бірюкова, Л. А.  Проблема удосконалення диригентсько-хорової підготовки студентів на хоровому диригуванні [Текст] / Л. А. Бірюкова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції», (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 11–12.

Бірюкова, Л. А.  Проблеми теорії та практики диригенсько-хорової підготовки майбутнього керівника хору [Текст] / Л. А. Бірюкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008. – С. 59–60.

Гавриленко, Ю.  Шляхи удосконалення диригентської техніки студентів вищих педагогічних закладів мистецького спрямування [Текст] / Ю. Гавриленко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 42–44.

Гетманець, Н. Ю.  Формування лідерських якостей майбутніх учителів музичного мистецтва як необхідної складової диригентсько-хорової підготовки [Текст] / Н. Ю. Гетманець // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко, О. Г. Стахевич, О. А. Устименко-Косоріч]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – Вип. 1 (13). – С. 8–12.

Карпенко, Є.  Розвиток навичок виконання творчих завдань під час вивчення дисципліни диригентсько-хорового циклу студентами факультетів мистецтв педагогічних університетів [Текст] / Є. Карпенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 93–95.

Карпенко, Є. В.  Удосконалення диригентської майстерності студентів старших курсів факультетів мистецтв педагогічних навчальних закладів [Текст] / Є. В. Карпенко // Мистецькі пошуки : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: О. Г. Стахевич, Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 64–66.

Карпенко, Є. В.  Удосконалення методики викладання хорового диригування на молодших курсах факультетів мистецтв [Текст] / Є. В. Карпенко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол. : О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2. – С. 36–40.

Карпенко, Є. В.  Удосконалення методики викладання хорового диригування на старших курсах факультетів мистецтв [Текст] / Є. В. Карпенко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, А. Єремус-Левандовська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 1 (1). – С. 185–196.

Карпенко, Є. В.  Усвідомлення природи диригентського жеста як елемента удосконалення диригентської майстерності майбутнього вчителя музики [Текст] / Є. В. Карпенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць : учитель музики – хормейстер в школі : [матеріали науково-методичної конференції, (29–30 листопада 2001 р., м. Суми)] / Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: А. Ф. Кречківський, А. Т. Авдієвський, А. Г. Болгарський та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2001. – С. 66–72.

Крамська, С. Г.  Дослідження основ диригентсько-хорової техніки у працях видатних хормейстерів: теоретичні аспекти [Текст] / С. Г. Крамська, В. В. Кійко // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 1 (10). – С. 75–78.

Крамська, С. Г.  Шляхи розширення навчального диригентсько-хорового репертуару майбутнього вчителя музики [Текст] / С. Г. Крамська // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції (28–30 вересня) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 92–93.

Кузнєцова, О. В.  Розвиток творчої самостійності майбутнього вчителя музики у процесі занять з хорового диригування [Текст] / О. В. Кузнєцова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, Михайличенко О. В. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 223–229.

Майба, О. К.  Критерії і показники формування диригентсько-хорової культури у процесі підготовки студентів педагогічних вузів [Текст] / О. К. Майба, Ю. М. Сіка // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко, О. Г. Стахевич, О. А. Устименко-Косоріч]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – Вип. 1 (13). – С. 50–53.

Макаренко, Г.  Диригування: досвід теоретичного осмислення професії [Текст] / Г. Макаренко // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / Міністерство культури і мистецтв України, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Центр музичної україністики ; [редкол.: В. І. Рожок, І. А. Котляревський, Н. О. Герасимова-Персидська та ін. – Київ : [НМАУ ім. П. І. Чайковського], 2004. – Вип. 33. – С. 85–108.

Мержева, Л. Ф.  Принципи формування диригентсько-педагогічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва [Текст] / Л. Ф. Мержева // Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (29–30 жовтня, 2015 р.) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького ; [відповідальний редактор Н. А. Сегеда]. – Мелітополь : [Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького], 2015. – С. 56–59.

Михайличенко, Г. М.  Окремі аспекти початкового етапу навчання студентів основам диригентської техніки на музичних факультетах педвузів [Текст] / Г. М. Михайличенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 56–57.

Михайличенко, Г. М.  Початковий етап навчання студентів елементів диригентської техніки на музичних факультетах педагогічних ВНЗ [Текст] / Г. М. Михайличенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008. – С. 60–61.

Наукові засади хорової педагогіки диригента [Текст] // Диригентська діяльність Івана Заболотного в музичній культурі Сумщини останньої чверті XX – поч. XXI ст. : науково-біографічний нарис / А. К. Мартинюк, Т. В. Мартинюк, Є. В. Карпенко. – Київ : Кафедра, 2019. – С. 38–45.

Петренко, М. Б.  Професійно-особистісні якості диригента хору: джерелознавчі студії [Текст] / М. Б. Петренко, В. А. Хруцька // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, М. Б. Петренко, О. Г. Стахевич, О. А. Устименко-Косоріч]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – Вип. 1 (13). – С. 66–71.

Пушкар, Л. Ф.  До проблеми оптимізації творчо-продуктивної діяльності студентів на хоровому диригуванні [Текст] / Л. Ф. Пушкар // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 140.

Соколова, А.  Навчально-методичне забезпечення диригентсько-хорової підготовки вчителів музичного мистецтва [Текст] / А. Соколова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини ; [редкол.: О. І. Безлюдний, О. М. Коберник, О. В. Акімова та ін.]. – Умань : [ФОП Жовтий О. О.], 2015. – Вип. 12, ч. 1. – С. 84–94.

Стефіна, Н. В.  Заняття в класі хорового диригування та їх роль у формуванні професійно-творчих умінь майбутнього вчителя музики [Текст] / Н. В. Стефіна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова, А. А. Сбруєва, Н. Н. Чайченко. – Суми : СДПУ, 1999. – С. 356–364.

Стефіна, Н. В.  Оволодіння технікою хорового диригування – ведуча умова становлення навичок вокально-хорової роботи з дітьми у майбутніх вчителів музики – хормейстерів [Текст] / Н. В. Стефіна // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті А. Ф. Кречківського / Міністерство освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту, Міністерство культури України ; [редкол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М.Д.], [2011]. – С. 179–180.

Стефіна, Н. В.  Шляхи підвищення ефективності занять з хорового диригування в процесі підготовки вчителя музичного мистецтва-хормейстера в педагогічному університеті [Текст] / Н. В. Стефіна // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / Міністерство освіти України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 138–139.