Фізика напівпровідників та металів

Басс, Ф. Г.  Электроны и фононы в ограниченных полупроводниках. [Текст] / Ф. Г. Басс, В. С. Бочков, Ю. Г. Гуревич. – Москва : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1984. – 288 с.

Бублик, В. Т.  Методы исследования структуры полупроводников и металлов [Текст] : учебник / В. Т. Бублик, А. Н. Дубровина. – Москва : Металлургия, 1978. – 270 с.

Глазов, В. М.  Микротвердость металлов и полупроводников [Текст] / В. М. Глазов, В. Н. Виноградович. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Металлургия, 1969. – 247 с.

Горбачев, В. В.  Физика полупроводников и металлов [Текст] : учебник для студентов вузов / В. В. Горбачев, Л. Г. Спицына. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1982. – 435 с.

Горелик, С. С.  Материаловедение полупроводников и металловедение [Текст] : учебник / С. С. Горелик, М. Я. Дашевский. – Москва : Металлургия, 1973. – 495 с.

Лукашевич, М. Г.  Размерно- и спин-зависимый перенос электронов в магнитном поле в полупроводниках и радиационно-термически модифицированных полимерах при переходах диэлектрик-металл [Текст] : автореф. … доктора физико-математич. наук : спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния», 01.04.10 «Физика полупроводников» / М. Г. Лукашевич ; Белорусский государственный университет. – Минск, 2014. – 51 с.

Петров, Б. Е.  Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах [Текст] : учебное пособие для радиотехнических специальностей / Б. Е. Петров, В. А. Романюк. – Москва : Высшая школа, 1989. – 232 с.

***

Глубенок, С.  Електричний струм у напівпровідниках [Текст] : урок фізики в 10 класі фізико-математичного профілю / С. Глубенок // Фізика в школах України. – 2010. – № 6. – С. 13–19.

Мартинова, К. В.  Кінетичні властивості напівпровідникових твердих розчинів SbrTe3 – Ві2Те3 [Текст] / К. В. Мартинова // Наукові доповіді призерів II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фізики / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут прикладної фізики НАН України ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка та ін. ; [галузева конкурсна комісія з фізики: А. А. Сбруєва, В. Ю. Сторіжко, В. С. Іваній та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 49–55.