Фізичне виховання учнів 6-10 років у козацьких школах Запорозької Січі

 • Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – початок ХХ ст.) [Текст] : нариси / [редкол.: М. Д. Ярмаченко (відповідальний редактор) та ін.]. – Київ : Радянська школа, 1991. – 381 с.
 • Руденко, Ю. Д.  Українська козацька педагогіка [Текст] : витоки, духовні цінності, сучасність : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. Д. Руденко, О. Т. Губко. – Київ : МАУП, 2007. – 344 с. : іл.
 • Фізичне виховання у контексті козацької педагогіки [Текст] : навч.-метод. посібник / [авт. кол.: В. Г. Тверезовський, А. І. Шматкова, В. Г. Бабич]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 158 с.

***

 • Гнатюк, В.  Козацька доба в системі національного виховання учнів [Текст] / В. Гнатюк // Світ виховання. – 2008. – № 2. – С. 33–36.
 • Гнатюк, Н. Проблеми розвитку школи в Україні Х–ХVIII ст. у творах вітчизняних істориків педагогіки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] / Н. Гнатюк // Історія в школі. – 1999. – № 5. – С. 2–6.
 • Гупан, В. Освіта в козацькі часи [Текст] / В. Шевчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – № 1. – С. 59–64.
 • Гурова, О.  Українська козацька педагогіка [Текст] / О. Гурова // Директор школи. Україна. – 2006. – № 11. – С. 59–64.
 • Кондратенко, Ю.  На засадах козацької педагогіки [Текст] / Ю. Кондратенко, М. Кобозєв, В. Азаренков // Наша Берегиня. – 2012. – № 2. – С. 50–52.
 • Нове шкільництво [Текст] // Історія української культури / за ред. С. Головко ; ред.: Ю. Медюк, С. Васильченко. – Київ : Либідь, 1994. – С. 120-133.
 • Посохова, Л.  Вчителювання студентів православних колегіумів України ХVІІІ ст. у родинах козацької старшини [Текст] / Л. Посохова // Київська старовина. – 2008. – № 5. – С. 3–18.
 • Становлення освітньої системи на Україні [Текст] // Історія української культури : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. Ю. Павлової ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – С. 183-189.
 • Українська наука й освіта // Абрамович, С. Д. Світова та українська культура : навчальний посібник для студентів вузів / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – С. 303-305.
 • Цьось, А. Бойовитість духу, порив до життя [Текст] : (система фізичного і психологічного виховання запорозьких козаків) / А. Цьось //  Рідна школа. – 1995. – № 1. – С. 5-10.
 • Шевчук, В. Освіта в козацькі часи [Текст] / В. Шевчук // Віче. – 2001. –  № 9. – С. 88–104 ; Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – № 1. – С. 59–64.