Філософсько-психологічні аспекти сенсу (смислу) життя людини

 1. Фурман, А. А.  Психологія смисложиттєвого розвитку особистості [Текст] : монографія / А. А. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 506 с.

***

 1. Алієв, Ш.  Смерть як чинник смисложиттєвого самовизначення людини [Текст] : (читаючи Володимира Роменця) / Ш. Алієв // Психологія і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 106–123.
 2. Галецька, І. І.  Індивідуальні цінності та сенсо-життєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я [Текст] / І. І. Галецька // Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 червня 2010 р., Львів-Кам’янець-Подільський / МОН України, Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; Кам’янець-Подільський національний ун-т ім. І. Огієнка та ін. ; [редкол.: С. Д. Максименко, В. Й. Бочелюк, В. О. Васютинський та ін.]. – [Кам’янець-Подільський] : [Аксіома], [2010]. – С. 54–56.
 3. Гурлєва, Т. С.  Відповідальність, совість, високі життєві смисли у розвитку особистості по висхідній [Текст] / Т. С. Гурлєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 6. – С. 67–73.
 4. Жулінський, М. В.  Задоволення як сенс життя [Текст] / М. В. Жулінський // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 151–152.
 5. Жулінський, М. В.  Психологічний гедонізм як сенс життя [Текст] : [насолода та задоволення: філософсько-психологічний аспект] / М. В. Жулінський // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції “Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції”, (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 49–50.
 6. Имянитов, Н.  Объективные смыслы жизни и существования [Текст] / Н. Имянитов // Вопросы философии. – 2006. – № 7. – С. 84–94.
 7. Йосипенко, О.  Проблема сенсу та її головні трансформації у французькій філософії другої половини ХХ сторіччя [Текст] / О. Йосипенко // Філософська думка. – 2009. – № 4. – С. 57–66.
 8. Пидкасистый, П. И.  Духовность в системе смысложизненных координат [Текст] / П. И. Пидкасистый, В. Д. Иванов // Педагогика. – 2012. – № 7. – С. 25–34.
 9. Подвальний, Д. А.  Проблема смысла жизни человека: философско-теоретический аспект [Текст] / Д. А. Подвальний // Історико-філософські дослідження молодих учених : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 квітня 2018 р. / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обл. краєзнавчий музей та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрез, В. С. Бугрій, В. М. Жмака та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 227–229.
 10. Ткаченко, О.  Духовне відродження освіти і вище призначення людини [Текст] / О. Ткаченко // Соціальна психологія. – 2008. – № 2(28). – С. 141–149.
 11. Улановский, А. М.  Идеи феноменологической психологии в контексте современных теорий и представлений [Текст] / А. М. Улановский // Вопросы психологии. – 2010. – № 2. – С. 20–30.
 12. Щербакова, І. М.  Емпіричне дослідження свободи і відповідальності в системі смисложиттєвих орієнтацій студентів-психологів [Текст] / І. М. Щербакова, Г. В. Голуб // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова (гол. ред.), І. М. Щербакова (заступ. гол. ред.), Н. О. Пасічник (відп. секретар) та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 255–262.