Філософія людиноцентризму

Кремень, В. Г.  Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму [Текст] : [монографія] / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн ; [НАПН України]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 367 с.

***

Арцишевський, Р.  Від сайєнтизму до людиноцентризму [Текст] : про усвідомлення своїх можливостей та самореалізації / Р. Арцишевський // Шлях освіти. – 2010. – № 4. – С. 9–12.

Бех, І.  Сучасне виховання ґрунтується на філософії людиноцентризму [Текст] / І. Бех // Освіта України. – 2017. – № 38, 2 жовтня. – С. 12.

Бойко, А.  Людиноцентризм як принцип особистісно орієнтованого навчання [Текст] / А. Бойко // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 37–43.

Виговська, О.  Людиноцентриська педагогічна освіта: стратегічні орієнтири, методологічні засади [Текст] / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 1/3. – С. 101–110.

Вишневський, О.  Людиноцентризм як педагогічна проблема на тлі сучасних цивілізаційних процесів [Текст] / О. Вишневський // Педагогічна думка. – 2008. – № 4. – С. 3–13.

Коломієць, Л.  Дистанційне навчання та якість освіти: парадигмальна криза людиноцентризму освітньої політики, або Про роль особистості педагога [Текст] / Л. Коломієць, А. Семенова // Вища школа. – 2020. – № 11/12. – С. 7–29.

Кремень, В.  Філософія людиноцентризму у світлі національної ідеї [Текст] / В. Кремень // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 5–12.

Кремень, В.  Філософія людиноцентризму: науково-методичний супровід НАПН національної освіти України [Текст] / В. Кремень // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 2. – С. 4–10.

Лазарєв, М. О.  Людиноцентрована система виховання: від А. С. Макаренка до сьогодення [Текст] / М. О. Лазарєв // Творча спадщина А. С. Макаренка: осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [наук. ред.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, Н. Г. Осьмук, М. Ю. Рисіна]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – С. 158–182.

Лазарєв, М. О.  Творча самореалізація особистості вчителя, студента, учня в людино-центрованій евристичній освіті [Текст] / М. О. Лазарєв // Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога в інноваційній освіті : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 69–111.

Реброва, Г. О.  Людиноцентричні педагогічні технології в контексті формування економічної культури особистості [Текст] / Г. О. Реброва // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія педагогічний наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 102–103.

Шабанова, Ю.  Дніпровська політехніка: гуманітарний розвиток як виклик часу [Текст] : [до 120-річчного ювілею] / Ю. Шабанова // Вища освіта України. – 2019. – № 4. – С. 25–24.

Механізм забезпечення засад “людиноцентричності” у процесі управління персоналом підприємств [Текст] / А. Ю. Шахно [та ін.] // Економіка та держава. – 2021. – № 3. – С. 77–82.