Феномен авторської школи О. А. Захаренка

Боримський, В. С.  Школа О. Захаренка як модель сучасної сільської школи [Текст] / В. С. Боримський // Позакласний час. – 2011. – № 10. – С. 133–134.

Дерев’янкіна, Н.  Модель авторської компетентнісно орієнтованої школи [Текст] / Н. Дерев’янкіна // Управління школою. – 2009. – № 32. – С. 4–12.

Захаренко, О.  Соціалізаційна функція навчально-виховного закладу: порівняльний аналіз її реалізації в американській школі “Монте Віста” та українській авторській школі с. Сахнівка [Текст] / О. Захаренко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 3. – С. 65–68.

Зінченко, О.  Управління впровадженням інноваційних технологій в навчально-виховний процес початкової школи [Текст] / О. Зінченко // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30–31 березня 2016 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 237–241.

Іванія, І.  Авторська модель виховної системи сільської школи [Текст] / І. Іванія // Сучасна школа України. – 2009. – № 9, вересень. – С. 23–24.

Кундис, Р.  Феномен авторської школи Михайла Оберюхтіна: засади, традиції, спадковість [Текст] / Р. Кундис // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобич, 21–22 листопада 2013 року) / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 96–99.

Панасенко, Е.  Феномен експериментальної авторської школи в Україні: актуалізація спадщини Василя Олександровича Сухомлинського [Текст] / Е. Панасенко, Н. Сивопляс, Х. Орлова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний університет” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 2 (88). – С. 98–114.

Пилипчук, В.  Дві школи – паралельні світи [Текст] : слово про колегу : [про Захаренка Олесандра Антоновича, його авторську Сахнівську школу та американську школу] / В. Пилипчук // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 3. – С. 69–73.

Приходько, О. А.  Особливості системи виховання авторської “школи-толоки” О. А. Захаренка [Текст] / О. А. Приходько // Магістр : [збірник наукових праць молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін. ]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 2. – С. 46–49.

Рисіна, М. Ю.  Сутнісні характеристики авторських шкіл видатних послідовників А. С. Макаренка [Текст] / М. Ю. Рисіна, Н. Г. Осьмук // Творча спадщина А. С. Макаренка крізь призму сучасності : монографія / наук. ред.: А. А. Сбруєва, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 46–96.

Сухомлинська, О.  Чи були школи В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка [Текст] / О. Сухомлинська // Рідна школа. – 2010. – № 9. – С. 13–17.

Яковенко, В.  Школа Олександра Захаренка – храм знань, високої моралі і необмеженої творчості [Текст] / В. Яковенко // Освіта України. – 2010. – № 68, 14 вересня. – С. 4–5.