Фахова підготовка вчителів технологій

Армейський, О. С.  Методи і засоби формування правової компетентності вчителів технології у системі післядипломної освіти [Текст] / О. С. Армейський // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 7. – С. 13–18.

Белан, Т. Г.  Роль пасивних практик у професійній підготовці майбутніх учителів технологій [Текст] / Т. Г. Белан // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 38–39.

Бєлікова, М.  Використання електронних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх учителів трудового навчання і технологій [Текст] / М. Бєлікова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 19–36.

Корець, М.  Професійна спрямованість фундаментальних навчальних дисциплін у фаховій підготовці вчителів технологій [Текст] / М. Корець // Вища освіта України. – 2006. – № 1. – С. 49–53.

Кучер, С.  Система дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій на засадах етнодизайну [Текст] / С. Кучер // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 1 (87). – С. 104–114.

Кушнарьова, Н. М.  Підготовка майбутніх учителів технологій до розвитку технічного мислення учнів у процесі конструювання та моделювання швейних виробів [Текст] / Н. М. Кушнарьова // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 10. – С. 13–16.

Лаун, С. Ю.  Сутність і структура готовності до дослідницької діяльності майбутніх учителів технологій [Текст] / С. Ю. Лаун // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 252–259.

Нагорна, Н.  Формування проєктно-технологічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі навчання проектуванню і моделюванню [Текст] / Н. Нагорна // Вища школа. – 2020. – № 9. – С. 39–48.

Павлюк, Л.  Аналіз навчальних планів професійної підготовки вчителів трудового навчання і технологій з метою виявлення електротехнічних компетентностей [Текст] / Л. Павлюк // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 6 (92). – С. 86–101.

Павлюк, Л.  Загальна характеристика компетентнісного підходу в системі технологічної освіти [Текст] / Л. Павлюк // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 160–171.

Пагута, М.  До питання ергодизайнерської підготовки майбутніх учителів технологій [Текст] / М. Пагута // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, (Дрогобич, 21–22 листопада 2013 року) / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 231–233.

Савенко, І.  Організаційно-педагогічні умови дизайнерської підготовки майбутніх учителів технологій [Текст] / І. Савенко // Вища школа. – 2019. – № 12. – С. 58–66.

Смирнова, І.  Мета і зміст підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення і використання електронних освітніх ресурсів [Текст] / І. Смирнова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2017. – № 5. – С. 28–33.

Смирнова, І. М.  Професійне використання мультимедійних технологій у процесі методичної підготовки майбутніх учителів технологій [Текст] / І. М. Смирнова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 5. – С. 27–31.

Срібна, Ю.  Використання елементів етнодизайну в навчально-виховному процесі підготовки майбутніх учителів технологій [Текст] / Ю. Срібна // Вища школа. – 2018. – № 12. – С. 51–59.

Титаренко, В.  Діагностувальні педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до реалізації завдань здоров’язбереження учнів [Текст] / В. Титаренко // Вища школа. – 2019. – № 12. – С. 37–46.

Хлопов, А.  Використання диференціального числення у підготовці вчителя освітньої галузі “Технологія” [Текст] / А. Хлопов // Вища школа. – 2018. – № 12. – С. 60–66.

Хлопов, А.  Застосування знань із дисципліни “Вища математика” для підготовки студентів освітньої галузі “Технології” [Текст] : [підготовка вчителя технології] / А. Хлопов // Вища школа. – 2020. – № 6. – С. 35–40.

Хоменко, Л.  Використання технології Bring own devaice у підготовці майбутніх учителів освітньої галузі “Технології” [Текст] : [технологія, за якою рекомендовано використовувати особисті мобільні пристрої (телефони, планшети, ноутбуки)] / Л. Хоменко // Вища школа. – 2018. – № 12. – С. 76–85.

Цина, А.  Сутність і структура професійної спрямованості підготовки майбутніх учителів технологій [Текст] / А. Цина // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. редкол.: В. К. Сидоренко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова та ін.]. – Полтава : [Техсервіс], 2008. – Вип. 4 (62). – С. 44–51. – (Серія “Педагогічні науки”).

Шевченко, Л. С.  Інноваційна педагогічна діяльність майбутніх учителів технологій як педагогічна проблема [Текст] / Л. С. Шевченко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 123–124.

Шиманович, І.  Політехнічна підготовка учителів технологій в системі неперервної освіти [Текст] / І. Шиманович // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених; [редколегія: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 291–292.

Шумілова, Е.  Дослідження характеристик промислових роботів у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів технологій [Текст] / Е. Шумілова, С. Гедзенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 208–221.

Шумілова, Е.  Дослідження характеристик промислових роботів у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів технологій [Текст] / Е. Шумілова, С. Гедзенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний ун-т” ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ “Вид-во НТМТ”, 2018. – № 5 (91). – С. 208–221