Фахова підготовка перекладачів у ВНЗ

 • Гальчак, Т. В.  Підготовка майбутніх перекладачів на засадах компетентнісного підходу у процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія та методика проф. освіти” / Т. В. Гальчак ; МОН України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2017. – 20 с.
 • Тарасенко, Р. О.  Теоретичні і методичні засади формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика проф. освіти”, 13.00.10 “Інформаційно-комунікаційні технології в освіті” / Р. О. Тарасенко ; МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – 40 с.

***

 • Артерчук, Т. О.  Машинний переклад в опрацюванні студентами-правниками німецькомовних юридичних текстів [Текст] / Т. О. Артерчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 3 (37). – С. 264–271.
 • Бориско, Н. Ф.  Проблемы межкультурной коммуникации и подготовки переводчиков [Текст] / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. – 2015. – № 3. – С. 15–24.
 • Василенко, Т. П.  Актуалізація знань під час формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетентності з письмового перекладу [Текст] / Т. П. Василенко // Іноземні мови. – 2016. – № 1. – С. 37–41.
 • Володько, А. М.  Модель навчання усного послідовного науково-технічного перекладу майбутніх перекладачів [Текст] / А. М. Володько // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 25–29.
 • Гіди-перекладачі (англійська, німецька, французька, іспанська мови) [Текст] : програма спецкурсу / уклад.: Н.М. Нікішина, Т. В. Вочканова, А.В. Чередниченко та ін. // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2010. – № 5. – С. 26–33.
 • Колесник, К. С.  Особливості професійної підготовки перекладачів в університетах Канади [Текст] / К. С. Колесник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міістерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 89–95.
 • Мартиненко, О. Є.  Система вправ для формування англомовної компетентності в аудіювання у майбутніх перекладачів в умовах дистанційного навчання [Текст] / О. Є. Мартиненко // Іноземні мови. – 2017. – № 2. – С. 23–33.
 • Олексієнко, Л. А.  Характеристика основних дефініцій професійної підготовки перекладачів [Текст] / Л. А. Олексієнко // Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського / МОН України, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського ; [гол. ред. М. В. Загірняк]. – Кременчук : [КрНУ], 2014. – Вип. 1 (1). – С. 68–75. – (Серія “Педагогічні науки”).
 • Ольховська, А. С.  Правові аспекти діяльності перекладача як об’єкт фахового навчання [Текст] / А. С. Ольховська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 131–144.
 • Ольховська, А. С.  Теоретичні засади розробки курсу “Основи професійної майстерності перекладача” засобами навчального середовища MOODLE [Текст] / А. С. Ольховська // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – C. 30–35.
 • Сахневич, І.  Умови ефективної організації самостійної роботи із вивчення іноземної мови майбутніми технічними перекладачами в позааудиторний час [Текст] / І. Сахневич // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 48–55.
 • Сімкова, І. О.  Інноваційний підхід до формування фахової компетентності у майбутніх перекладачів [Текст] / І. О. Сімкова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 43–45.
 • Скиба, К. М.  Перспективи імплементації європейських підходів до формування професійної компетентності майбутніх перекладачів у вишах України [Текст] / К. М. Скиба // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 3 (37). – С. 61–70.
 • Стрілець, В. В.  Зміст екстралінгвістичної компетентності майбутніх технічних перекладачів [Текст] / В. В. Стрілець // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 5. – С. 18–21.
 • Сухова, Л. В.  Тренинг по формированию профессионально важных качеств устного переводчика [Текст] / Л. В. Сухова // Иностранные языки в школе. – 2006. – № 3. – С. 81–83.
 • Червінко, Є. О.  Вплив ступеня дотримання принципу вертикалізму у скорочених записах майбутніх перекладачів на якість усного послідовного перекладу [Текст] / Є. О. Червінко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6–7 (16–17). – С. 310–319.
 • Швецова, Ю. О.  Наукометрический анализ исследований в области теории и методики профессионального обучения устных переводчиков [Текст] : из опыта педагогического вуза / Ю. О. Швецова // Иностранные языки в школе. – 2012. – № 7. – С. 66–70.
 • Шурма, С.  Індивідуалізація навчання лексичного матеріалу студентів-перекладачів на заняттях із практичного курсу англійської мови [Текст] / С. Шурма // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 3. – С. 100–104.
 • Юшенкова, А. В.  Мнемотехника на занятиях по устному переводу [Текст] / А. В. Юшенкова // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 105–109.