Евтаназія: психосоціальна проблема

Воронко, А. Н.  Проблема соотношения эвтаназии и борьбы за жизнь [Текст] / А. Н. Воронко // Актуальні питання сучасної науки і права : збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів, (16 квітня 2011 р.) / М-во внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Сумська філія, Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУ внутрішніх справ та ін. ; [редкол.: С. С. Лукаш, В. А. Василенко, Т. Г. Геращенко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 10–12.

Гердова, К. О.  Евтаназія: кваліфікація за кримінальним кодексом України [Текст] / К. О. Гердова // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 17 травня 2019 р. / МОН України ; Молдавський Державний Університет м. Кишинев (Молдова) ; Університет політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Т. 2. – С. 132–134.

Губенко, Г. В.  Проблеми евтаназії в біоетичному контексті [Текст] / Г. В. Губенко // Філософські науки : зб. наук. пр. / МОН України ; редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, Н. В. Кочубей та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 164–169.

Задорожнюк, К. В.  Евтаназія – вчора, сьогодні, завтра [Текст] / К. В. Задорожнюк // Правове життя сучасної України : тези доповідей 10-ї ювілейної звітної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу ОНЮА, 27–28 квітня 2007 р. / МОН України, Одеська національна юридична академія ; [відп. ред. Ю. М. Оборотов]. – Одеса : Фенікс, 2007. – С. 137–138.

Редина, Д. А.  К вопросу об эвтаназии: “за” и “против” [Текст] / Д. А. Редина, О. А. Поцулко // Антикризова стратегія регіональної молодіжної політики. Регіональна молодіжна політика як шлях розбудови української державності : Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький інститут залізничого транспорту ; Донецький національний технічний університет ; Донецький національний медичний університет ім. М. Горького ; [редкол.: В. І. Поддубняк, В. М. Александровська, П. Г. Давидов та ін.]. – Донецьк : [Норд-Прес], 2012. – С. 14–17.

Рябовол, Л. Т.  Легалізація евтаназії: оцінки науковців та зарубіжна практика [Текст] / Л. Т. Рябовол // Історія та правознавство. – 2019. – № 3. – С. 6–7.

Сердюк, К. О.  Довіра – передумова явлення концепту евтаназії [Текст] / К. О. Сердюк // Практична філософія. – 2016. – № 2. – С. 45–50.