Ергономіка. Ергонімізми

Буров, О. Ю.  Ергономіка/людський чинник в інформатизації освіти [Текст] / О. Ю. Буров // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 2. – С. 30–37.

Карапузова, Н. Д.  Ергономічний аспект у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів [Текст] / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 3 (21). – С. 203–212.

Крюкова, І.  Проблеми ергономіки [Текст] / І. Крюкова // Економіка України. – 2009. – № 6. – С. 2–29.

Борисова, Т.  Пріоритетні напрямки ергономічного аналізу об’єктів праці учнів [Текст] / Т. Борисова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. ред. колегія: В. О. Пащенко, О. М. Байрак, А. М. Бойко та ін.]. – Полтава : Техсервіс, 2006. – Вип. 4 (51). – С. 185–191. – (Серія “Педагогічні науки”).

Карапузова, Н. Д.  Педагогічна ергономіка: створення комфортного та безпечного навчального середовища у початковій школі [Текст] / Н. Д. Карапузова, Є. А. Починок, В. М. Помогайбо // Постметодика. – 2012. – № 5. – С. 8–12.

Зімниця, Є.  Ергономічний підхід у початковій школі [Текст] / Є. Зімниця // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка ; гол. ред. Н. Білик. – Полтава : ТОВ “Асмі”, 2007. – № 1/2. – С. 37–39.

Починок, Є. А.  Ергономічний підхід у вдосконаленні професійної підготовки студентів педагогічних університетів [Текст] / Є. А. Починок // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 8. – С. 3–5.

Борисова, Т.  Оцінювання навчальних досягнень студентів з основ ергономіки у кредитно-модульній системі навчання [Текст] / Т. Борисова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. редкол.: В. К. Сидоренко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова та ін.]. – Полтава : [Техсервіс], 2008. – Вип. 4 (62). – С. 90–99. – (Серія “Педагогічні науки”).

Биленко, А. Г.  Биомеханическое моделирование в решении задач эргономики спорта [Текст] / А. Г. Биленко, Г. П. Иванова, А. Б. Яковлев // Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 3. – С. 14–17.

Зимовець, Г. В.  Мовна компресія в ергонімії: чинники та форми вияву [Текст] / Г. В. Зимовець // Мовознавство. – 2019. – № 3. – С. 25–37.

Деременда, Ю. М.  Іншомовні засоби в ергономіці [Текст] : (на матеріалі ергономікону Тернопілля) / Ю. М. Деременда // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – Т. 3, № 4. – С. 107–114.

Книш, О. І.  Аналіз і прогнозування оптимального вибору ергонімів у м. Суми [Текст] / О. І. Книш, А. А. Книш // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний університет ; [за заг. ред. Л. М. Горболіс]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 1. – С. 36–43.

Єфименко, І.  Ойконімікон Донеччини (становлення та розвиток) [Текст] / І. Єфименко // Українська мова. – 2018. – № 3. – С. 106–119.

Книш, А. А.  Лексична база сучасної ергономії міста Суми [Текст] / А. А. Книш // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / МОН України ; [редкол.: В. В. Герман, О. М. Семеног, Л. М. Горболіс та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 27–33.