Еліта України. Досвід підготовки елітарних кадрів

 • Крюков, О. І.  Політико-управлінська еліта України: особливості становлення та розвитку в умовах суспільної трансформації [Текст] : автореф. дис. … докт. наук з держ. управ. : 25.00.01 / О. І. Крюков ; Нац. акад. держ. управ. при президентові України. – Київ, 2007. – 35 с.
 • Пірен, М. І.  Політико-владна еліта України (соціо-психологічна модель) [Текст] : монографія / М. І. Пірен ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : [Імекс-ЛТД], 2013. – 135 с.

***

 • Александрова, Н. Б.  Преемственность элитарного образования в гимназиях, лицеях и университетах [Текст] / Н. Б. Александрова // Педагогика. – 2012. – № 8. – С. 46–53.
 • Артюшкіна, Л. М.  Концептуально-організаційні аспекти ранньої професійної підготовки педагогічної еліти [Текст] / Л. М. Артюшкіна, С. В. Петренко // Педагогічні технології організації навчально-виховного процесу в закладах нового типу : матеріали науково-методичної конференції, 21 квітня 2000 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Обласний багатопрофільний ліцей СумДПУ імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Артюшкіна, Н. М. Радько]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2000. – С. 6–8.
 • Вижва, С.  Підготовка наукової еліти України [Текст] / С. Вижва // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 14–27.
 • Гунчак, В.  Університет – кузня елітарних кадрів [Текст] / В. Гунчак // Вища школа. – 2011. – № 7/8. – С. 7–18.
 • Курбатов, С.  Елітна освіта в Україні в дзеркалі університетських рейтингів [Текст] : QUO VADIS? / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 55–63.
 • Курбатов, С.  Університетські рейтинги як фактор легітимації елітного статусу освіти в сучасних умовах [Текст] / С. Курбатов // Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів : монографія / Національна АПН України, Ін-т вищої освіти ; [авт. кол.: В. Андрущенко (керівник), М. Бойченко, Л. Горбунова та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – С. 179–210.
 • Півненко, А.  Еліта як виховний ідеал [Текст] : що є еліта суспільства взагалі та в Україні, зокрема? / А. Півненко // Директор школи. Україна. – 2007. – № 10. – С. 6–12.
 • Кузь, В. Г.  Плекаймо сучасну інтелектуальну еліту [Текст] : [про закриту систему шкіл, коледжів, університетів та учнів і студентів, які мають висококласних вчителів] / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 3. – С. 31–36.
 • Пірен, М.  Політико-управлінська еліта України – носій національної ідеї [Текст] / М. Пірен // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 21–26.