Експресія у мові та літературі

1.         Бандальєр, Г.  Експресивність як визначальна риса поетики В. Стуса [Текст] / Г. Бандальєр // Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – № 9. – С. 44–49.

2.         Ідзьо, М. В.  Фразеологічні одиниці як засоби мовної експресивізації в текстах сучасних польських ЗМІ [Текст] / М. В. Ідзьо // Мовознавство. – 2016. – № 3. – С. 19–32.

3.         Калита, О.  Експресивність наукового стилю [Текст] / О. Калита // Дивослово. – 2018. – № 3. – С. 50–53.

4.         Кузнецова, Н. Н.  Метафора как средство из основных средств создания экспрессивности [Текст] / Н. Н. Кузнецова // Филологические науки. – 2009. – № 1. – С. 101–108.

5.         Лиманчук, Л. М.  Мовленнєва експресія поетичного доробку Олександра Олеся [Текст] / Л. М. Лиманчук, Ю. Олексютенко // Лінгвокраєзнавство : мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини : збірник наукових праць / за ред.: В. В. Герман, О. М. Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – С. 55–67.

6.         Майборода, В. А.  Експресія як засіб інтенсифікації в поезії В. Стуса [Текст] / В. А. Майборода // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут філології; [редкол.: В. В. Герман, О. М. Семеног, Л. М. Горболіс та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 128–139.

7.         Поставна, О. О.  Емоційно-експресивні фразеологізми як засіб увиразнення в українському мовленні [Текст] / О. О. Поставна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2008. – С. 182–183.

8.         Решодько, Л.  Експресія думки, образу, деталі в “Зачарованій Десні” О. Довженка і на картинах М. Приймаченко [Текст] / Л. Решодько // Дивослово. – 2012. – № 1. – С. 16–19.

9.         Хекало, М. О.  Лінгвостилістичні засоби створення емотивності й експресивності сучасних англомовних друкованих засобах масової інформації [Текст] / М. О. Хекало, О. А. Свердленко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Л.  М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 405–410.

10.      Чернушенко, Н.  Про розвиток лінгвістичних поглядів на конструкції експресивного синтаксису [Текст] / Н. Чернушенко // Лінгвістичні студії: на пошану корифею : збірник наукових праць і вітань із нагоди 90-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України С. І. Дорошенка / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство ; [за заг. ред.: Л. А. Лисиченко, О. А. Олексенко]. – Харків : Харківське історико-філологічне т-во, 2014. – С. 181–195.