Економіка освіти

Використання позабюджетних коштів у ЗНЗ [Текст] / [упоряд. Н. Мурашко]. – Київ : Шкільний світ, 2008. – 119 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

Каленюк, І. С.  Економіка освіти [Текст] : навчальний посібник / І. С. Каленюк. – Київ : Знання України, 2003. – 315 с.

Падалка, О. С.  Економіка освіти та управління [Текст] : навчальний посібник / О. С. Падалка, І. С. Каленюк ; Національна академія педагогічних наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 183 с.

Школа і фінанси [Текст] : як правильно організувати фінансові потоки в школі / [упоряд. Л. Галіцина]. – Київ : Шкільний світ, 2008. – 127 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

***

Антонова, О. М.  Методи і моделі оцінювання якості освітньої діяльності як складової економіки [Текст] / О. М. Антонова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2018. – № 4. – С. 57–72.

Безлунний, С. В.  Проблеми фінансування освітнього процесу в Україні [Текст] / С. В. Безлунний // Магістр : матеріали наукової конференції «Наукові пошуки молодих учених» / [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 15–18.

Безперервність розвитку інновацій [Текст] : [реформування економічних відносин у системі вищої освіти, фінансування наукової діяльності університетів, стимулювання освітньо-наукових установ до трансферу розроблених ними технологій] // Освіта України. – 2018. – № 12, 26 березня. – С. 2.

Бобров, В.  Основні тенденції розвитку економіки вищої освіти в Україні [Текст] : [про деякі підсумки дослідження] / В. Бобров // Вища освіта України. – 2005. – № 4. – С. 35–39.

Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи [Текст] / підгот.: В. Шинкарук, Я. Болюбаш, С. Бондаренко та ін. // Вища школа. – 2008. – № 7. – С. 78–125. – Поч. №№ 4-6.

Вітренко, Ю. М.  Освіта як послуга: економічний аспект [Текст] / Ю. М. Вітренко // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 50–53.

Войтов, В.  Фінансування освітніх послуг із місцевих бюджетів [Текст] / В. Войтов // Директор школи. Україна. – 2005. – № 1/2. – С. 12–20.

Данилишин, Б.  Економічні вектори освітнього простору [Текст] / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 6. – С. 3–13.

Драганчук, А. В.  Управління закладом освіти та можливості розширення його фінансової автономії [Текст] / А. В. Драганчук // Управління школою. – 2019. – № 31/33. – С. 36–49.

Іващенко, М. В.  Особливості освітніх інновацій в умовах актуалізації економіки освіти [Текст] : [в Україні] / М. В. Іващенко, Т. Б. Бикова // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 175–176.

Кириченко, О.  Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування [Текст] / О. Кириченко, Л. Паращенко // Вища школа. – 2008. – № 2. – С. 46–51.

Короденко, М.  Грантова підтримка [Текст] : [грант не лише дає кошти, а й вчить виробляти оптимальні шляхи її вирішення та знаходити соратників] / М. Короденко // Освіта України. – 2016. – № 4, 1 лютого. – С. 8.

Костенко, Г. Г.  Вплив економічних чинників на культуру американської школи у ХІХ – першій чверті ХХІ століття [Текст] / Г. Г. Костенко // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 32–33.

Красняков, Є.  Реформування національної освіти в контексті гарантованого організаційно-фінансового забезпечення [Текст] / Є. Красняков // Рідна школа. – 2016. – № 5/6. – С. 19–24.

Куклін, О.  Освіта як соціальна система: економічні аспекти функціонування [Текст] / О. Куклін // Філософія освіти. – 2009. – № 1-2(8). – С. 156–173.

Кулик, Н.  Фінреформа: у пошуку оптимальних рішень [Текст] : освітяни обговорюють нові механізми фінансування галузі в умовах децентралізації / Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – № 7, 16 лютого. – С. 6–7.

Лівенко, А. І.  Економіко-організаційні аспекти формування освітніх ресурсів у сучасних умовах України [Текст] / А. І. Лівенко // Економіка та держава. – 2021. – № 3. – С. 94–98.

Логовий, В. І.  Економічно-організаційні засади освіти в Україні та світі: порівняльний аналіз [Текст] / В. І. Логовий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 1. – С. 64–70.

Луговий, В.  Економічно-організаційні засади освіти в Україні та світі: порівняльний аналіз [Текст] / В. Луговий, Ж. Таланова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 1. – С. 10–15.

Луканська, А.  Знекровлена освіта не може бути донором [Текст] : [фінансування освіти України] / А. Луканська // Голос України. – 2020. – № 225, 4 грудня. – С. 3.

Мамай, М. В.  Деякі аспекти фандрейзингової діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в Україні [Текст] : [пошук позабюджетних джерел фінансування] / М. В. Мамай // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Вип. 8. – С. 63–69.

Медведєва, А. В.  Фінансування освіти як головний чинник мотивації праці вчителя [Текст] / А. В. Медведєва // Магістр : матеріали наукової конференції “Наукові пошуки молодих вчених” / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 177–179.

Назукова, Н. М.  Державне фінансування освіти як фактор економічного зростання [Текст] / Н. М. Назукова // Економіка і прогнозування. – 2020. – № 2. – С. 97–119.

Нужненко, К.  Соціально-економічні позиції української освіти [Текст] / К. Нужненко // Вища школа. – 2012. – № 4. – С. 25–32.

Падалка, О.  Економіка та менеджмент освіти: національний аспект [Текст] / О. Падалка, В. Кулішов // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 6. – С. 40–52.

Петрушенко, М.  Владо, підтримай “академічний капіталізм” [Текст] : вчені-педагоги пропонують шляхи підвищення ефективності економіки інноваційного розвитку вищої школи / М. Петрушенко // Освіта. – 2015. – № 50, 16-23 грудня. – С. 4.

Радіонова, І.  Теоретичний та прикладний аспекти правил політики в контексті фінансування освіти [Текст] : макроекономіка / І. Радіонова, В. Усик // Економічна теорія. – 2018. – № 4. – С. 79–92.

Романовський, О.  Розвиток університетського підприємництва [Текст] / О. Романовський // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 37–53.

Сидоренко, П. О.  Вплив фактору ціни на розвиток ринку освітніх послуг [Текст] / П. О. Сидоренко // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 327–328.

Співаковський, О.  На освіті не економлять. Навіть у часи кризи [Текст] : [фінансування освіти у період коронавірусної кризи] / О. Співаковський // Голос України. – 2020. – № 155, 28 серпня. – С. 4.

Старовойт, О.  «Економіка знань» як сфера функціонування інтелекту [Текст] / О. Старовойт // Вища освіта України. – 2009. – № 4. – С. 71–75.

Степанченко, О. С.  Надання платних послуг як складова автономії ВНЗ [Текст] / О. С. Степанченко // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 303–305.

Стріха, М.  Фінансування університетської науки: між ризиками стагнації і непередбачуваності [Текст] / М. Стріха // Освіта України. – 2016. – № 18/19, 16 травня. – С. 10–11.

Туниця, Ю.  Економічний дискурс освіти для сталого розвитку [Текст] : [соціо-еколого-економічний контекст турбулентного ХХІ ст. ; підготовка компетентного фахівця зі сталого розвитку; саміти ООН та світовий досвід освіти для сталого розвитку (ОСР); міждисциплінарність та екологічна освіта; екологічна економіка] / Ю. Туниця, Л. Загвойська, О. Адамовський // Вища школа. – 2016. – № 11/12. – С. 7–27.

Чижевський, Б. П.  Як вижити та вберегти освіту? [Текст] : [фінансування трудових, соціально-економічних прав та інтересів науково-педагогічних працівників, членів профспілок, недопущення звуження державних гарантій щодо фінансування освіти] / Б. П. Чижевський // Освіта. – 2017. – № 21/22, 24 травня-1 червня. – С. 5.

Шульгіна, Л.  Аналіз фінансово-економічних умов отримання вищої освіти в Україні [Текст] / Л. Шульгіна // Вища освіта України. – 2013. – № 4. – С. 21–31.