Еколого-природниче виховання дітей з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку

 1. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития [Текст] : (Олигофренопедагогика) : учеб. пособие для студ. вузов / Б. П. Пузанов, Н. П. Коняева, Б. Б. Горскин, Е. Н. Соломина, Ю. А. Костенкова ; под ред. Б. П. Пузанова. – Москва : Академия, 2001. – 269 с. – (Высш. образование).
 2. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития [Текст] : (Олигофренопедагогика) : учеб. пособие для студ. вузов / Б. П. Пузанов, Н. П. Коняева, Б. Б. Горскин, Е. Н. Соломина, Ю. А. Костенкова ; под ред. Б. П. Пузанова. – Москва : Академия, 2003. – 269 с. – (Высш. образование).
 3. Сак, Т. В.  Психолого-педагогічні основи навчання природознавства у школі інтенсивної педагогічної корекції [Текст] : науково-методичний посібник / Т. В. Сак ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 69 с.
 4. Співак, Я. О.  Формування екологічної культури в розумово відсталих підлітків у процесі вивчення природознавства [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.03 “Корекційна педагогіка” / Я. О. Співак ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. – 18 с.

***

 1. Антоненко, И. А.  Работа с природным материалом в аспекте реализации межпредметных связей [Текст] : [обучение детей с нарушениями интеллекта] / И. А. Антоненко, Е. Н. Денисова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 99–105.
 2. Білоусова, С. В.  Методологічна основа теорії навчання розумово відсталих дошкільників [Текст] / С. В. Білоусова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова, А. А. Сбруєва, Н. Н. Чайченко. – Суми : СДПУ, 1999. – С. 3–10.
 3. Дитина із затримкою психічного розвитку [Текст]. Розділ ІІ // Навчально-методичний посібник для батьків дітей дошкільного віку з особливими потребами : посібник / Національна академія пед. наук України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [авт. кол.: А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак та ін. ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – С. 37–54.
 4. Дитина із порушенням розумового розвитку [Текст]. Розділ V // Навчально-методичний посібник для батьків дітей дошкільного віку з особливими потребами : посібник / Національна академія пед. наук України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [авт. кол.: А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, Т. В. Сак та ін. ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – С. 92–108.
 5. Костишена, Н.  Реабілітація дітей із функціональними обмеженнями шляхом екологічного виховання [Текст] / Н. Костишена // Рідна школа. – 2006. – № 8. – С. 70–71.
 6. Кримченко, Ю. О.  Естетичне виховання молодших школярів з інтелектуальною недостатністю при роботі з природним матеріалом на уроках ручної праці [Текст] / Ю. О. Кримченко, Т. В. Золотарьова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 173–178.
 7. Куришева, І. Г.  Використання принципу природовідповідності в роботі з розумово відсталими учнями [Текст] / І. Г. Куришева, О. В. Колишкін // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 186–189.
 8. Мацаева, М. Г.  Современные технологии обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / М. Г. Мацаева, И. А. Малашихина // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 49–49.
 9. Овчинникова, В. С.  Некоторые подходы к организации экологического воспитания учащихся с нарушениями интеллекта [Текст] / В. С. Овчинникова, Е. Н. Денисова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 250–256.
 10. Разакова, Т.  “Мир вокруг нас”: духовно-нравственное воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / Т. Разакова // Коррекционно-развивающее образование. – 2013. – № 4. – С. 30–34.
 11. Скрипник, Т.  Абетка довкілля для аутистів [Текст] / Т. Скрипник // Дефектологія. – 2010. – № 2. – С. 24–27.
 12. Хайдарпашич, М. Р.  К обоснованию необходимости формирования представлений о мире у дошкольников с нарушениями развития [Текст] / М. Р. Хайдарпашич // Дефектология. – 2013. – № 3. – С. 58–65.