Екологізація освіти

 1. Андрущенко, В.  Екологічна парадигма української освіти [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2019. – № 4. – С. 5–12.
 2. Васюта, Л. О.  Екологічна освіта та виховання школярів у процесі позакласної та позаурочної роботи [Текст] / Л. О. Васюта, С. М. Сачук // Біологія. – 2020. – № 10/12. – С. 11–14.
 3. Винник, Т.  Організація сучасного уроку на основі біоадекватної технології як запорука екологізації мислення молодших школярів [Текст] / Т. Винник // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 1. – С. 101–104.
 4. Вороненко, Т.  Наука екологія та екологізація шкільної хімічної освіти [Текст] / Т. Вороненко // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 2. – С. 34–37.
 5. Добрознай, І. С.  Форми і методи екологічної освіти [Текст] / І. С. Добрознай // Географія. – 2009. – № 7. – С. 14–19.
 6. Дударенко, Л.  Напрями подальшої екологізації середньої і вищої освіти [Текст] / Л. Дударенко // Вища школа. – 2016. – № 6. – С. 50–59.
 7. Присяжнюк, Л. А.  Організація дослідницької діяльності дошкільників у контексті екологізації освітнього середовища ДНЗ [Текст] / Л. А. Присяжнюк // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 6. – С. 28–30.
 8. Рибалко, Л. М.  Екологізація змісту природничо-наукової освіти-результат застосування еколого-еволюційного підходу [Текст] / Л. М. Рибалко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 8 (34). – С. 397–406.
 9. Саєнко, Т.  Екологізація знання і виробництва в умовах інформаційного суспільства [Текст] / Т. Саєнко // Вища освіта України. – 2005. – № 4. – С. 95–102.
 10. Сотська, Г.  Проблема екологізації змісту мистецько-педагогічної освіти у педагогічному дискурсі [Текст]. Розділ 5 : Традиції та інновації у педагогічній освіті сучасності / Г. Сотська // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : [збірник наукових праць] / Національна академія педагогічних наук України ; Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, Л. Б. Лук’янова та ін.]. – Київ : Богданова А. М., 2016. – С. 351–356.
 11. Тарасенко, Г. С.  Екологізм мистецької освіти в контексті освітньої інтеграції: досвід концептуального пошуку [Текст] / Г. С. Тарасенко // Мистецтво та освіта. – 2018. – № 3. – С. 2–6.