Диверсифікація в освітній галузі

Бавикіна, А. Ю.  Місія університету в сучасному суспільстві: тенденції диверсифікації [Текст] / А. Ю. Бавикіна, А. А. Сбруєва // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 20–21 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 191–193.

Вербицька, С. В.  Диверсифікація форм академічної мобільності як аспект вищої освіти в умовах глобалізованого сьогодення [Текст] / С. В. Вербицька // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 26.

Гаращук, К. В.  Британський досвід диверсифікації типів середньої школи на засадах поєднання начал ринково орієнтованої та соціально інклюзивної освіти [Текст] / К. В. Гаращук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 3–11.

Криловецька, О. І.  Диверсифікація джерел фінансування вищих навчальних закладів США [Текст] / О. І. Криловецька // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 4. – С. 44–47.

Левківський, І.  Регіональні аспекти диверсифікації джерел фінансування вищої освіти України [Текст] / І. Левківський // Вища школа. – 2019. – № 2. – С. 16–30.

Магдюк, Л.  Управління суспільною диверсифікацією у навчальних закладах [Текст] : [диверсифікація визначає право кожної людини на різні національно-етичні, мовні, фізичні відмінності, які роблять особистість людини унікальною] / Л. Магдюк // Управління освітою. – 2008. – № 27, вересень. – С. 15–17.

Подолянська, Н. О.  Основні тенденції розвитку мовної освіти в університетах США [Текст] / Н. О. Подолянська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 182–191.

Сухарніков, Ю.  Диверсифікація вищої освіти в контексті розробки Національної рамки кваліфікацій України [Текст] / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 26–43.